Corona-information fra Arts

Hold dig orienteret

Universitetet arbejder på højtryk for at kunne fortsætte undervisningsaktiviteter og afvikle eksamen på trods af den fysiske lukning af campus.

Der sker løbende afklaringer på de mange spørgsmål og udfordringer. Derfor er det meget vigtigt, at du hele tiden holder dig orienteret. Ud over informationen på denne side, kan du holde dig orienteret her:

UNDERVISNING

Fjernundervisning / læringsaktiviteter

13. marts 2020

Alle undervisere er lige nu i gang med at planlægge en omlægning af undervisningen de kommende uger, så læringsaktiviteter kan gennemføres som fjernundervisning. Følg derfor med på BlackBoard, hvor du vil få nærmere besked om dit forløb. Er du i et vejledningsforløb uden anvendelse af BlackBoard, kan du kontakte din vejleder pr. mail eller Skype for Business.

Undervisningsdeltagelse / tilstedeværelseskrav

26. marts 2020

Omlægning til virtuel undervisning

Efter 2 uger med fysisk nedlukning af undervisningen på Arts er det med en stor og ekstraordinær indsats fra undervisere og studerende på Arts lykkedes at skabe høj faglig kvalitet i de digitale læringsaktiviteter og den virtuelle undervisning. Ligeledes blev de tekniske udfordringer med ustabile IT-systemer, manglende licenser og internetbåndbredde hurtigt løst. På den baggrund har det kunnet lade sig gøre at fastholde den ordinære prøveform på langt hovedparten af de undervisningsforløb, hvor undervisningsdeltagelse enten er selve prøveformen eller er forudsætning for at komme til eksamen. Den ordinære prøveform fastholdes naturligvis også på de undervisningsforløb, der ikke indeholder krav om undervisningsdeltagelse.

Registrering af din undervisningsdeltagelse og bevaring af prøveform

Når eksamen i et fag afholdes med den ordinære prøveform, betyder det, at alle regler er, som de sædvanligvis er. Din underviser vil således fortsat registrere din undervisningsdeltagelse via Qwickly eller alternativt via andre aktivitetskrav for eksempel aflevering af en opgave. Du får besked fra din underviser om eventuelle ændringer af registreringen af din undervisningsdeltagelse på BlackBoard. Og du får særskilt besked fra studieadministrationen, hvis prøveformen i et fag, du er tilmeldt, er en anden end den ordinære.

Opfylder du ikke forudsætningskravet eller kravene til undervisningsdeltagelse som prøveform, bruger du, som hidtil, et prøveforsøg. Du kan efterfølgende tilmelde dig omprøven efter gældende regler.

Omlægning af prøveformen på et mindre antal undervisningsforløb

På ca. 30 undervisningsforløb, hvor undervisningsdeltagelse er forudsætning for at komme til eksamen, har afdelingslederne i samarbejde med formandskaberne i UN’erne af forskellige årsager besluttet at overgå til omprøveformen. Du får besked fra din underviser via BlackBoard og fra studieadministrationen, hvis prøveformen for et af dine undervisningsforløb overgår til omprøveformen.

Følg med i din eksamensplan

Senest mandag den 30. marts vil alle eksamensplaner være opdateret, og det vil tydeligt fremgå, hvis et undervisningsforløb har skiftet prøveform fra den ordinære prøveform til omprøveformen.

EKSAMEN

Eksamen i nedlukningsperioden

13. marts 2020

Eksamener som frie og bundne skriftlige opgaver, herunder specialer, afvikles som normalt. Eksamener, der kræver fysisk tilstedeværelse (mundtlige eksamener og tilsynsprøver), kan ikke afvikles under den fysiske nedlukning. Universitetet fastsætter nye datoer og informerer nærmere herom. Du skal ikke søge dispensation om udsættelse, hvis du er tilmeldt en eksamen, der aflyses.

26. marts 2020

Planlagte eksamener

Du kan som altid følge med i dine planlagte eksamener i eksamensplanen for din uddannelse. I eksamensplanen finder du både informationer om den ordinære eksamen og omprøver.

6. april 2020

Eksamen under den forlængede nedlukning

Den 3. og 7. april sendte Prorektor mails til studerende på AU om de forestående eksamener.

Hun har samtidig bedt om, at de demokratiske organer (studienævn og uddannelsesnævn) vurderer, hvordan eksamener bedst afvikles, nu hvor universiteterne ikke er en del af den første genåbning af samfundet, og de nuværende restriktioner derfor er helt eller delvist gældende resten af semesteret.

På Arts igangsætter vi umiddelbart efter påske en proces for, at uddannelsesnævn og afdelingsledere kan godkende eksamensomlægninger for alle uddannelser. Planerne skal være klar primo maj og vedrører primært stedbundne prøveformer (mundtlige eksamener og tilsynsprøver), mens enkelte andre prøveformer derudover kan være vanskelige at gennemføre under de nuværende restriktioner.

Eksamensbevis

For nogle studerende vil corona- situationen medføre, at de ikke har mulighed for at bestå en eksamen eller specialet i første forsøg, og nogle er bekymrede for, om det kommer til at fremgå af deres eksamensbevis. Svaret er, at det ikke fremgår af hverken bachelor- eller kandidatbevis, om der er brugt mere end et forsøg.

Eksamensforhindringer som følge af covid-19

6. april 2020

Hvis du er forhindret i at deltage i den ordinære eksamen som følge af covid-19, fx fordi du har små børn hjemme, deltager i landets nødberedskab eller er alvorligt syg, kan du søge dispensation til at blive afmeldt eksamen og gå til omprøve uden at miste et prøveforsøg. Du skal søge via  mit.au.dk (dispensationsansøgning) og vedhæfte dokumentation for, hvordan covid-19 forhindrer dig i at deltage i eksamen:

 • Deltagelse i nødberedskab: arbejdsgivererklæring
 • Børn hjemme: tro og loveerklæring samt kopi af dit og dit barns sundhedskort eller pas
 • Alvorlig sygdom (inkl. nærmeste familie): lægeerklæring

SPECIALER

Specialefrister

2. april 2020

Alle er mere eller mindre påvirkede af covid-19-situationen, men heldigvis har rigtig mange kunnet arbejde relativt uforstyrret videre på deres speciale og mødes virtuelt med studiegruppe og vejleder. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i slutningen af marts præciseret, at covid-19-pandemien ikke i sig selv er at betragte som et usædvanligt forhold. Men covid-19-pandemien har selvfølgelig forårsaget usædvanlige forhold, der kan have haft indflydelse på dit specialearbejde, og som berettiger dig til at søge studienævnet om udsættelse af din afleveringsfrist.

Nedenfor kan du læse nærmere om de væsentligste eksempler på covid-19-relaterede forhold, der kan give anledning til at søge om dispensation til udsat afleveringsfrist.

Faglige forhold

Fristudsættelse på grund af omlægning af dit specialeprojekt

Først skal du i samarbejde med din vejleder undersøge, hvorvidt du kan omlægge din plan og/eller dit speciale ved tilpasning af fx teori, metode, alternativ litteratur eller anden arbejdsplan, så du kan aflevere det inden for fristen. Hvis I vurderer, at en omlægning vil kræve ekstra tid, kan du søge dispensation til at få udsat din afleveringsfrist. Som dokumentation skal du vedlægge en Vejlederbekræftelse. Som udgangspunkt vil udsættelsen af din afleveringsfrist svare til den periode, din vejleder vurderer, det tager at få justeringen på plads. Hvis din vejleder vurderer, at det tager to uger at omlægge dit specialeprojekt, får du i udgangspunktet udsat din afleveringsfrist med to uger.

Fristudsættelse på grund af faglige forhindringer

Hvis dit speciale ikke kan lægges om og din specialeproces er sat helt eller delvis i stå pga. manglende adgang til fx data, informanter, laboratorier, kilder eller helt central litteratur, kan du søge dispensation til udsat afleveringsfrist. Som dokumentation skal du vedlægge en Vejlederbekræftelse. Heri skal din vejleder angive, hvad der forhindrer dig i at fortsætte arbejdet med dit speciale. Som udgangspunkt vil udsættelsen af din afleveringsfrist svare til den periode, du har været forhindret i at arbejde på specialet. Da adgang til litteratur sædvanligvis kan være begrænset, fordi bøger kan være udlånt, eller der kan være kø til at låne, skal du godtgøre, at det alene er på grund af bibliotekernes fysiske nedlukning, at du ikke kan få adgang. Vejleder skal bekræfte, at værket er helt centralt for specialet og at vejleder ikke kan hjælpe med at give adgang.

Deltagelse i nødberedskab

Hvis du varetager kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med covid-19-pandemien, kan du søge dispensation til udsat afleveringsfrist. Som dokumentation skal du vedlægge en bekræftelse fra dit arbejdssted, der angiver omfanget af dit arbejde, og at du indgår i landets nødberedskab. Som udgangspunkt vil udsættelsen af din afleveringsfrist svare til den periode, du er forhindret i studieaktivitet som følge af din beredskabsforpligtelse. Hvis du fx arbejder to dage på et sygehus i otte uger, får du i udgangspunktet udsat din afleveringsfrist 16 dage.

Mindre børn hjemme

Hvis nedlukningen af daginstitution eller grundskole forhindrer din studieaktivitet, kan du søge dispensation til udsat afleveringsfrist. Som dokumentation skal du vedlægge en tro og loveerklæring og dokumentation for dine børns alder (fx kopi af dit og deres sundhedskort eller pas). Børn, som har afsluttet grundskolen, er i udgangspunktet ikke omfattet af muligheden for at få dispensation. Som udgangspunkt vil udsættelsen af din afleveringsfrist svare til den periode, du er forhindret i at være studieaktiv og følge nedlukningen af daginstitutioner og skoler.

Alvorlig sygdom

Hvis du er alvorligt syg og forhindret i at være studieaktiv, kan du søge dispensation til udsat afleveringsfrist. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring. Som udgangspunkt vil udsættelsen af din afleveringsfrist svare til den periode, du er forhindret i at være studieaktiv som følge af din sygdom.

Gruppespeciale

Hvis et medlem af gruppen er omfattet af usædvanlige forhold, der forhindrer vedkommende i at arbejde på specialet, er I nødt til at splitte gruppen op, da det kun er den enkelte, men ikke hele gruppen, der kan få dispensation. I skal derfor aflevere hver jeres speciale. Din medstuderende vil kunne få udsættelse af sin afleveringsfrist baseret på de usædvanlige forhold, og du vil kunne få en udsættelse til at rette op på dit specialeprojekt, så du kan afslutte det alene.

Sådan søger du om dispensation til udsættelse af din afleveringsfrist

Du skal logge på mit.au.dk og vælge linket til dispensationsansøgning, som du udfylder. Du kan vedhæfte dokumentation til ansøgningen via linket.

Hvornår?

Du skal søge om dispensation til udsat afleveringsfrist inden afleveringsfristen for dit speciale. Har du ikke søgt om dispensation inden afleveringsfristen, bruger du et prøveforsøg, og det næste prøveforsøg går i gang, hvis du ikke afleverer dit speciale. Hvis din afleveringsfrist fx er den 1. juni, skal du søge senest den 31. maj.

Hvis du søger udsættelse for en afgrænset periode og kender periodens længde fx ved omlægning af specialeprojektet, vil vi opfordre dig til at søge snarest muligt. Hvis du søger udsættelse svarende til fx daginstitutioners midlertidige lukning, anbefaler vi, at du venter længst muligt med at søge, så du kender periodens længde.

Hvordan?

Du skal forklare, hvordan du er særligt påvirket af covid-19-pandemien fx manglende børnepasning og/eller deltagelse i nødberedskab, og hvordan den situation forhindrer dig i at følge den almindelige afleveringsfrist. Det er vigtigt, at du præcist beskriver, hvordan du er påvirket, da evt. forhold, du ikke beskriver og dokumenterer, ikke kan indgå i vurderingen af en udsættelse. Hvis der er flere forhold, skal du beskrive og dokumentere dem alle.

Du skal skrive, hvor længe din særlige situation varer, og om du kan arbejde lidt eller slet ikke på specialet imens.

Studienævnet behandler din ansøgning på baggrund af din samlede situation, du bør derfor anføre og dokumentere, hvis der er flere af ovenstående forhold du ønsker skal indgå i vurderingen af din sag.

Dokumentation

Dokumentation er en neutral beskrivelse eller bekræftelse af et forhold, som er udformet af en pålidelig myndighed. Det fremgår af de enkelte afsnit ovenfor, hvilken dokumentation der skal vedlægges for de forskellige typer af usædvanlige forhold.

Du skal vedlægge:

 • Faglige udfordringer: vejlederbekræftelse
 • Deltagelse i nødberedskab: arbejdsgivererklæring
 • Børn hjemme: tro og loveerklæring samt kopi af dit og dit barns sundhedskort eller pas
 • Alvorlig sygdom: lægeerklæring

En lægeerklæring er udarbejdet af egen læge eller vagtlæge. Hvis din læge ikke kan give dig en fysisk lægeerklæring, kan du fx anvende en mailkorrespondance med din læge som dokumentation. Din læges navn og ydernummer skal fremgå af mailen, ligesom lægen skal beskrive, hvordan og hvor længe dit sygdomsforløb påvirker din studieaktivitet.

Hvem beslutter, om jeg kan få udsat min afleveringsfrist?

Det er studienævnet for din uddannelse, der beslutter, om du kan få udsat din afleveringsfrist. Studienævnet består af lige mange studerende og undervisere. Studienævnet skal sikre, at studerende i tilsvarende situationer behandles tilsvarende. Samtidig skal studienævnet vurdere den enkelte ansøgning individuelt og konkret. Proceduren er, at langt de fleste dispensations- og meritansøgninger kan behandles af sagsbehandlere på vegne af Studienævnet, fordi Studienævnet har en tydelig, gældende praksis. Ved tvivl behandles sagerne i forretningsudvalget (et udvalg nedsat af studienævnet). Ganske få sager behandles på et studienævnsmøde.

Hvornår får jeg svar?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt, men vi kan først give dig et endeligt svar, når vi kender varigheden af den nedlukning, du er påvirket af. Hvis vi har brug for at opklare et spørgsmål, skriver vi til din au-mail.

Hvis du har søgt om udsættelse inden din afleveringsfrist og får udsat afleveringsfristen, men først får svar efter afleveringsfristen, kan vi have nået at registrere et brugt forsøg. I forbindelse med dit svar vil vi annullere det brugte prøveforsøg.

En ansøgning om udsat afleveringsfrist har imidlertid ikke opsættende virkning. Det er derfor vigtigt, at du fortsætter arbejdet med dit speciale, mens du venter på svar.

Hvis du allerede har søgt, men har brug for at indsende supplerende dokumentation

Har du allerede søgt om dispensation til udsættelse af din afleveringsfrist, men ikke medsendt den relevante dokumentation jf. listen ovenfor, kan du eftersende din dokumentation.

Den supplerende dokumentation indsendes på samme måde, som din dispensationsansøgning – via blanketten ’Dispensation’ på mit.au.dk.

Hvis du allerede har sendt en dispensationsansøgning

Hvis du har fået supplerende dokumentation – eller hvis du har sendt en ansøgning, hvor det ville være relevant med en vejlederbekræftelse – skal du sende en ny ansøgning.

 • Udfyld en ny dispensationsansøgning på mit.au.dk
 • Vedhæft den nye dokumentation
 • Skriv i ansøgningen, at du har søgt tidligere
 • Send dispensationsansøgningen.

SU

Har du brug for yderligere SU-klip på grund af udsættelse af din specialeafleveringsfrist kan du med baggrund i covid-19-pandemien søge om tillæg af SU-klip. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har lavet en side, som giver dig svar på alle dine spørgsmål om SU set i lyset af covid-19-situationen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til dine muligheder for at søge udsættelse af din specialefrist, kan du kontakte Studiecenter Arts, som kan hjælpe med afklaring, og hvordan du søger.

DISPENSATION

Aflyste eksamener

13. marts 2020

Du skal ikke søge dispensation om udsættelse, hvis du er tilmeldt en eksamen, der aflyses.

UDVEKSLINGS- OG SPROGOPHOLD I FORÅRET 2020

Muligheder for studerende på ITTU

19. marts 2020

Hvis du afbryder dit studieophold i udlandet eller ikke har kunnet tage af sted, kan du i stedet blive tilmeldt fagene på 2. semester af det BA-tilvalg, der indgår i dit ITTU – også selvom semestret er gået i gang.

Du skal give os besked ved at sende en dispensationsansøgning via mit.au.dk.

I feltet ”Hvad søger du om” skriver du blot ”Jeg afbryder mit udvekslingsophold i F-2020 og ønsker at blive tilmeldt undervisning på AU”.

Der er ikke brug for, at du skriver begrundelse eller vedhæfter dokumentation.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få en mail med orientering om, hvilke fag du er blevet tilmeldt.

Muligheder for studerende på sprogophold

19. marts 2020

Hvis du afbryder dit sprogophold eller ikke har kunnet tage af sted, har du mulighed for at blive tilmeldt alternativ undervisning og eksamen på AU, selvom semestret er gået i gang.

Dine muligheder for at blive tilmeldt et alternativt udbud af undervisning og eksamen afhænger af, hvilken uddannelse du læser, da der er lavet særskilte løsninger på de enkelte uddannelser.

Hvis du afbryder dit sprogophold, skal du give os besked ved at sende en dispensationsansøgning via mit.au.dk.

I feltet ”Hvad søger du om” skriver du blot ”Jeg afbryder mit sprogophold i F-2020 og ønsker at blive tilmeldt undervisning på AU”.

Der er ikke brug for, at du skriver begrundelse eller vedhæfter dokumentation.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få en mail med orientering om, hvilke fag du er blevet tilmeldt.

Muligheder for studerende på udveksling

19. marts 2020

Hvis du afbryder dit studieophold i udlandet eller ikke har kunnet tage af sted, har du mulighed for at blive tilmeldt undervisning og eksamen på AU, selvom semestret er gået i gang.

Dine muligheder for at blive tilmeldt et alternativt fag afhænger af din studieordning samt det konkrete udbud af fag her i forårssemestret.

Hvis du ønsker at annullere dit studieophold og i stedet blive eftertilmeldt kurser på AU, skal du give os besked ved at sende en dispensationsansøgning via mit.au.dk.

I feltet ”Hvad søger du om” skriver du blot ”Jeg afbryder mit udvekslingsophold i F-2020 og ønsker at blive tilmeldt undervisning på AU”.

Der er ikke brug for, at du skriver begrundelse eller vedhæfter dokumentation.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få en mail med orientering om, hvilke fag du er blevet tilmeldt.

Hvis du er i tvivl om, hvilke fag du kan blive tilmeldt, skal du kontakte Studiecenter Arts.

Udvekslingsstuderende på Arts

Alle, der er udvekslingsstuderende på Arts i foråret 2020, vil få mulighed for at færdiggøre undervisning og eksamener som fjernundervisning.

MASTERSTUDERENDE

Eksamen

3. april 2020

Som masterstuderende kan du afmelde dig eksamen indtil en uge før den første eksamensdag.

Du afmelder dig ved at skrive til Studiecenter Arts – husk at skrive, hvilken eksamen du vil afmeldes.

Ønsker du i stedet at blive tilmeldt omprøven, skal du tilmelde dig ved at skrive til  Studiecenter Arts. Find din eksamensdato og deadline for tilmelding i din eksamensplan.

OBS: Ovenstående er kun gældende frem til 31. august 2020, herefter gælder AUs almindelige regler for omprøve, hvor du skal have brugt et prøveforsøg i den ordinære eksamenstermin for at blive tilmeldt omprøven i omprøveterminen.

- Siden vil løbende blive opdateret -