Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Omprøve (re-eksamen)

Omprøve (re-eksamen)

Omprøverne afholdes som hovedregel i februar og august.
Datoer og tidspunkter for omprøver bliver offentliggjort i eksamensplanerne.

Der er forskellige regelsæt og tilmeldingsfrister for omprøver for følgende grupper:

  1. Bachelor- og kandidatstuderende
  2. Studerende på IVK og CLM optaget i 2016 og før
  3. Masterstuderende

1. Bachelor- og kandidatstuderende på Arts


Hvornår kan jeg gå til omprøve?

Omprøve i samme semester

Hvis du ikke består en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den omprøve, der ligger umiddelbart efter den ordinære prøve.

Eksempel:
Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni 2017. Du kan så tilmelde dig omprøven, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august 2017.  

Du skal tilmelde dig omprøven på studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk.  

Frister for tilmelding

Du finder fristen for tilmelding i din eksamensplan.
Vær opmærksom på, at der er kort frist for tilmelding.

Vær også opmærksom på, at din tilmelding er bindende, når tilmeldingsperioden er slut. Hvis du fortryder din tilmelding, skal du sende en mail til studiecenter Arts, inden tilmeldingsperioden slutter.

OBS: Du kan kun tilmelde dig omprøven i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg i den ordinære termin.

Omprøve i et andet semester

Hvis du ikke består den første omprøve, har du mulighed for at tilmelde dig en ny omprøve i et kommende semester. 

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den omprøve, der ligger umiddelbart efter den ordinære prøve.

Eksempel:
Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni 2017. Du kan så tilmelde dig omprøven, der vil blive afholdt i den næstkommende eksamenstermin, dvs. i februar 2018.  

Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte omprøven. Ligeledes er der større risiko for sammenfald med andre eksamener.

Frister for tilmelding

  • 15.-28. september: tilmelding og afmelding til omprøve ved vintereksamen
  • 15.-28. februar: tilmelding og afmelding til omprøve ved sommereksamen

Obs: Hvis du først får dit eksamensresultat efter d. 28.9. / 28.2., har du mulighed for at til- eller afmelde dig indtil tre dage efter fristen for offentliggørelse af eksamensresultatet. Fristen for offentliggørelse kan du se  i din eksamensplan.

Generelle regler for omprøve

Tre eksamensforsøg

Som udgangspunkt har du tre forsøg til at bestå hver enkelt prøve på din uddannelse – altså tre eksamensforsøg.

Hvis du udebliver fra eller ikke består den ordinære prøve i forlængelse af et undervisningsforløb, bruger du et eksamensforsøg. Du vil derefter have mulighed for at tilmelde dig omprøve (re-eksamen).  

Hvis du har brugt dine tre eksamensforsøg uden at bestå, vil du blive udmeldt af universitetet. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, har du dog mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg.  

Er du påbegyndt din bacheloruddannelse i 2016 eller senere, skal du dog være opmærksom på, at der kan være prøver, hvor du kun vil have to eksamensforsøg – læs mere om førsteårsprøve.

Sygdom og eksamen

Bliver du syg i forbindelse med en eksamen, er det vigtigt, at du tager kontakt til din læge, sådan at du senere kan dokumentere, at du var syg under eksamensperioden.

Derved har du mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg, hvis du har brugt alle tre eksamensforsøg uden at bestå.

Hvis du bliver syg, mens du er ved at skrive speciale, har du mulighed for at søge om udsættelse af afleveringsfristen (dispensation). Du skal søge inden din afleveringsfrist.
Læs mere om dispensation fra afleveringsfristen

Prøveformer og pensum

Prøveform

Vær opmærksom på, at omprøven kan have en anden prøveform. I så fald er den beskrevet i din studieordning som prøveform 2.

Find din studieordning på mitstudie.au.dk

Prøver med forudsætningskrav (aflevering af pensum, synopsis eller lign. før eksamen)

Hvis du skal opfylde et forudsætningskrav for at måtte gå til omprøve, skal din underviser godkende, at kravet er opfyldt forud for eksamens start – også selvom du allerede har fået en godkendelse i forbindelse med det tidligere eksamensforsøg.

Ved omprøver skal du opfylde forudsætningskravet ved at aflevere materialet til din underviser senest ved fristen for tilmelding til omprøven.

Læs mere om forudsætningskrav og omprøve

Pensum ved omprøve

Vær opmærksom på, at dit pensum kan genbruges. Dog med det forbehold, at det kun er gyldigt i tre semestre: i det semester, hvor der undervises i faget, og i de to efterfølgende semestre.

Du er selv ansvarlig for at gøre opmærksom på, at du skal eksamineres efter gammelt pensum. Send en mail til Studiecenter Arts inden for eksamenstilmeldingsperioden (se under 'Omprøve i et andet semester').


2. Studerende på IVK og CLM optaget i 2016 og før


Hvornår kan jeg gå til omprøve?

Omprøve i samme semester

Hvis du ikke består en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den omprøve, der ligger umiddelbart efter den ordinære prøve.

Eksempel: Du består ikke den ordinære prøve, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig omprøven, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.  

Du skal tilmelde dig omprøven på studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mit.au.dk.

Frister for tilmelding

Du finder fristen for tilmelding i din eksamensplan.

Vær opmærksom på, at der er kort frist for tilmelding.

Din tilmelding til omprøve er bindende, når tilmeldingsperioden er slut.

OBS! Du kan kun tilmelde dig omprøven i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et prøveforsøg i den ordinære termin.

Omprøve i et andet semester

Hvis du ikke består den første omprøve, har du mulighed for at tilmelde dig prøven igen i et senere semester. Det samme gælder, hvis du ikke har haft mulighed for at gå til den omprøve, der ligger umiddelbart efter den ordinære prøve.

Du skal være opmærksom på, hvornår 3. og sidste prøveudbud finder sted i færdiggørelsesplanen for BA IVK. Hvis du undlader at tilmelde dig det sidste prøveudbud, vil din uddannelse ikke kunne afsluttes. Du kan finde færdiggørelsesplanen her.

Som udgangspunkt udbydes omprøver kun i samme semester, hvor der også har været udbudt undervisning i faget, og omprøven afvikles i ordinær eksamenstermin.

Udbydes der ikke længere undervisning i faget, vil 3. og sidste prøveudbud blive afviklet i førstkommende reeksamenstermin, jf. færdiggørelsesplanen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære prøve, der afholdes i juni. Du undlader dernæst at bruge, eller du består ikke dit 2. prøveforsøg ved omprøven i august. Du kan så tilmelde dig næste prøveudbud, som du kan finde i  færdiggørelsesplanen .

Skal du tilmeldes omprøven sender du en mail til: team1.uvaeka.arts@au.dk.

Frister for tilmelding

  • 3. april (sommereksamen)
  • 15. oktober (vintereksamen)

Generelle regler for omprøve

Tre eksamensforsøg

Som udgangspunkt har du tre forsøg til at bestå hver enkelt prøve på din uddannelse – altså tre eksamensforsøg.

Hvis du udebliver fra eller ikke består den ordinære prøve i forlængelse af et undervisningsforløb, bruger du et eksamensforsøg. Du vil derefter have mulighed for at tilmelde dig omprøve (re-eksamen).  

Hvis du har brugt dine tre eksamensforsøg uden at bestå, vil du blive udmeldt af universitetet. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, har du dog mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg.  

Sygdom og eksamen

Hvis du pga. sygdom ikke har deltaget i eller fuldført en prøve, kan Studienævnet for Virksomhedskommunikation og it give tilladelse til udsættelse af dit prøveforsøg.

Dette håndteres via en ansøgning om dispensation på mit.au.dk hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen. Husk at vedlægge en lægeerklæring, der dækker perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.


3. Masterstuderende på Arts (efter- og videreuddannelse)


Tilmelding til omprøve for masterstuderende

Omprøve er et nyt eksamensforsøg, der afholdes i samme semester (eksamenstermin) som den ordinære eksamen, du var tilmeldt. Du har ret til et nyt eksamensforsøg, hvis du har aflagt eksamen i et fag uden at bestå eller hvis du er udeblevet. Du skal altså have været tilmeldt den ordinære eksamen for at være berettiget til at gå til omprøve. Så hvis du vil bevare muligheden for at gå til omprøve, må du ikke framelde dig den ordinære eksamen. (eksamensbekendtgørelsens § 18 og Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser)

Du skal tilmelde dig omprøve på studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk.  

Fristerne for tilmelding er:

  • 1.-7. februar: tilmelding til omprøve ved vintereksamen
  • 1.-7. juli: tilmelding til omprøve ved sommereksamen

OBS: Du kan kun tilmelde dig omprøven, hvis du har brugt et eksamensforsøg i forudgående ordinære termin uden at bestå.

Mangler du at bestå en eksamen fra et tidligere semester?

Hvis du mangler at bestå en eksamen fra et tidligere semester, skal du altid tilmelde dig den ordinære eksamen og ikke omprøven.

Tre eksamensforsøg

Du har i alt tre eksamensforsøg til at bestå en eksamen i din studieordning (eksamensbekendtgørelsen § 13, stk. 2 og Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser). Hvis du har brugt dine tre eksamensforsøg uden at bestå den pågældende eksamen, vil du blive udmeldt af universitetet, og hermed kan du ikke færdiggøre din uddannelse. Du kan søge om dispensation, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 

Ved sygdom

Hvis du har været forhindret i at deltage i den ordinære eksamen på grund af sygdom, har du ret til at gå til omprøve i samme eksamenstermin. Hvis du har været syg i forbindelse med en eksamen, er det vigtigt, at du tager kontakt til din læge, sådan at du senere kan dokumentere, at du var syg under eksamensperioden.

Derved har du mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg, hvis du har brugt alle tre eksamensforsøg uden at bestå.

Hvis du ikke bestod eller ikke gennemførte din omprøve

Der afholdes kun én omprøve per semester, så hvis du ikke har bestået, ikke gennemførte eller var syg, da du skulle til omprøve, kan du tidligst tilmelde dig den ordinære eksamen i det efterfølgende semester.

318118 / i40