Dispensationsansøgning - studerende på Arts

Skulle du komme i en usædvanlig situation, som forhindrer dig i at følge de regler, der er gældende for din uddannelse, kan du søge om en dispensation. Det kan fx være reglen om antal prøveforsøg, prøvevilkårene for en eksamen beskrevet i din studieordning eller reglen om maksimal studietid.

Find din studieordning her.

Universitetet kan dispensere fra reglerne, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Det er derfor vigtigt, at du begrunder din ansøgning og vedlægger relevant dokumentation for de usædvanlige forhold, som universitetet skal vurdere din ansøgning på.

OBS: Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været optaget på, skal du søge via Optagelse på AU (skema F)

Sådan søger du

Find ansøgningsskema i højre kolonne på mit.au.dk

Det er en god idé at kontakte en studievejleder, inden du søger dispensation. Studievejlederen kan hjælpe dig til at få et overblik over din studiesituation, så du får det bedst mulige grundlag at træffe din beslutning ud fra. Find din studievejleder

Du skal ansøge via mit.au: Dispensationsansøgning

Din ansøgning skal som minimum:

 1. være skriftlig og begrundet
 2. angive hvilken regel, du søger dispensation fra, og hvad du ønsker at opnå med ansøgningen
 3. indeholde dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen
 4. indeholde dit navn og studienummer.

Husk at gemme din kvittering
Du vil modtage en kvittering på din AU-mail. Kvitteringen er din dokumentation for, at du har sendt din ansøgning.

Hold øje med din AU-mail
Hvis universitetet har spørgsmål eller brug for uddybning, kontakter de dig via din AU-mailadresse. Hvis du ikke svarer, bliver din ansøgning behandlet på baggrund af de informationer, du har indsendt.

Svar på din ansøgning

Når din ansøgning om dispensation er behandlet, vil du modtage en afgørelse på din ansøgning i din e-Boks eller din AU-mail.

Hvis der er brug for yderligere oplysninger for at kunne afgøre din sag, vil du blive kontaktet på din AU-mail.

Vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt, men vær opmærksom på, at der kan være op til 8 ugers sagsbehandlingstid (juli undtaget). Det anbefales derfor, at du søger i god tid.

Hvad betyder usædvanlige forhold?

Et usædvanligt forhold:

 • vil typisk være noget udefrakommende og uberegneligt, noget der er uafhængigt af din vilje, og noget du ikke har kunnet planlægge dig ud af eller indrette dig efter.
 • er noget, der rammer den enkelte, og som ikke er hyppigt eller sædvanligt forekommende blandt studerende.
 • skal som hovedregel have et omfang og en tidsmæssig placering, der forhindrer dig i at følge en given regel.
 • skal være dokumenteret.


Når du ansøger om dispensation, skal du redegøre for, at årsagen til, at du ikke kunne følge den givne regel, er et usædvanligt forhold. Du skal beskrive omstændighederne omkring de usædvanlige forhold fyldestgørende, og du skal vedlægge relevant dokumentation, som underbygger din redegørelse.

Forhold, der ligger inden for din kontrol, eller som du har mulighed for at planlægge efter, kan ikke betegnes som usædvanlige. Eksempler på forhold, der ikke kan betragtes som usædvanlige, er eksempelvis:

 • forsinkelse på grund af offentlige transportmidler
 • at det tog længere tid at uploade en opgave i Digital Eksamen, end du havde forventet
 • at du gerne vil på ferie
 • at du har fået tilbudt et job eller en praktikplads.


Forhold, som er hyppigt eller sædvanligt forekommende blandt studerende, vil normalt ikke kunne betragtes som usædvanlige.

Lægeerklæringen

Hvis du søger dispensation, fordi du har en lidelse eller sygdom, som påvirker din mulighed for at gennemføre din uddannelse på de vilkår, der normalt gælder, skal du bruge en lægeerklæring.

Formålet med lægeerklæringen er at dokumentere, hvordan, i hvor høj grad og hvor længe din lidelse eller sygdom påvirker din mulighed for at studere / gå til eksamen.

Lægeerklæringen skal give svar på disse spørgsmål:

 • Hvordan påvirker sygdommen/lidelsen dig?
  Lægen skal beskrive, hvordan din lidelse/sygdom påvirker din mulighed for at studere, herunder gå til eksamen og overholde gældende regler. Lægen skal ikke nødvendigvis oplyse, hvilken sygdom eller lidelse, der er tale om, men det er vigtigt, at han/hun beskriver, på hvilken måde det påvirker dig, så universitetet har mulighed for at vurdere, om der er grund til at give dig dispensation.
 • I hvor høj grad?
  Lægen kan også give en vurdering af, i hvor høj grad det påvirker din mulighed for at studere (fx om du i en periode er helt ude af stand til at studere, eller godt kan være delvist studieaktiv), og evt. hvordan prognosen er – om der er udsigt til bedring.
 • Hvor længe?
  Det er også vigtigt, at lægen gør rede for, i hvilken periode du har været syg, og evt. hvor længe det forventes at vare.

Spørgsmålene skal besvares i relation til den regel, du søger dispensation fra. Og lægen skal oplyse, hvilke informationer der stammer fra lægens egen undersøgelse af dig, og hvilke der kommer fra samtale med dig, fra tredjepart, patientjournal el. lign.

Og så skal de her formaliteter også være på plads:

 • Dit navn og personnummer og din adresse.
 • Lægens navn, autorisations-ID, virksomhedsadresse og uddannelse.
 • Oplysning om, hvem der er egen læge.
 • Dato og lægens underskrift eller lignende.

Lægeerklæringens betydning

Lægeerklæringen er en lægefaglig vurdering, som skal give universitetet grundlag for at vurdere, om du skal have dispensation. Universitetet er forpligtet til at forholde sig til lægeerklæringen, når de behandler din sag, men de er ikke forpligtede til at følge lægens eventuelle anbefalinger.

Hvis universitetet ikke mener, de har fået tilstrækkelig dokumentation til at vurdere din sag, har de mulighed for at bede dig om at sende yderligere dokumentation. Universitetet kontakter ikke din læge.

Dokumentation ved funktionsnedsættelse

Pr. 1. april 2016 laver Rådgivnings- og Støtteenheden ikke længere udtalelser til studerende, der søger om dispensationer pga. funktionsnedsættelse, og dit studienævn vil ikke længere bede om særlige udtalelser fra Rådgivnings- og støtteenheden.

Du skal i stedet bruge den dokumentation, du allerede har for din funktionsnedsættelse. Det kan være en lægeerklæring, en journal fra et hospital, en udredningsrapport, en test for dysleksi eller lignende.

Hvis du ikke kan finde noget dokumentation, kan SPS på Aarhus Universitet hjælpe med at fremskaffe en kopi af den dokumentation, der er brugt i forbindelse med en tidligere ansøgning om Specialpædagogisk Støtte.  

Send en mail på sps@au.dk, eller ring på 871 62 720

Dispensationsansøgningen bliver behandlet af det studienævn, der er ansvarlig for din uddannelse.

Dispensation i forbindelse med eksamen

Du skal være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden er op til 8 uger fra vi modtager din ansøgning. Ansøgninger om eksamensrelaterede dispensationer skal derfor indsendes i god tid inden den relevante eksamen og gerne ved semesterstart, når der er tale om kronisk funktionsnedsættelse som fx dysleksi.

Barsel

Hvis du bliver forælder og ønsker at holde barsel i løbet af dit studium, skal du søge om dispensation hos dit studienævn.

For studerende på DPU

Hvis du ønsker at gå på barsel, skal du som hovedregel søge dit studienævn om tre ting:

 • Udsættelse af den maksimale studietid
 • Dispensation fra studieaktivitetskravet
 • Dispensation til at blive afmeldt automatiske tilmeldinger til undervisning og eksamen i de semestre, hvor du ønsker at holde barsel

Vær opmærksom på, at du har forskellige muligheder, afhængigt af hvor du er i dit studieforløb.

Der gælder særlige regler for barsel under specialeforløbet - læs mere nedenfor.

Barsel på 1., 2. eller 3. semester
Som studerende på DPU (mor/far/medmor) har du mulighed for at gå på barsel i op til tre semestre: terminssemestret og de to efterfølgende semestre.

Efterårssemestret regnes fra 1. september til 31. januar
Forårssemestret regnes fra 1. februar til 31. august

Det er valgfrit, om du vil gå på barsel i terminssemestret, men barslen skal senest påbegyndes ved semesterstart det efterfølgende semester. Hvis du ønsker at holde tre semestres barsel, er det første semester altid terminssemestret.

Vær opmærksom på, at det kan være en fordel at holde to semestres barsel frem for tre, da du ellers vil komme skævt ind i dit studieprogram, når du går i gang med studiet igen efter din barsel.

Du har mulighed for at være delvist studieaktiv under barslen og således blive tilmeldt undervisning og eksamen uden at skulle leve op til studieaktivitetskravet på 45 ECTS pr. studieår.

Går du på barsel i et, to eller tre semestre kan du få udsat den maksimale studietid tilsvarende. Samtidig gives der dispensation fra studieaktivitetskravet i de pågældende semestre.

Da du automatisk tilmeldes undervisning og eksamen i alle obligatoriske discipliner i dit studieprogram og kun kan afmelde dig i en begrænset periode, kan du søge dispensation til at blive afmeldt undervisning og eksamen i en eller flere discipliner i det eller de semestre, du ønsker at holde barsel.   

Du kan læse mere om til- og framelding af undervisning og eksamen her.

Du skal også være opmærksom på, at du som mor kan få 12 ekstra SU-klip og som far/medmor 6 ekstra SU-klip. Hvis du vælger at holde en længere barsel, er det vigtigt, at du orienterer dig om konsekvenserne for udbetalingen af din SU. Læs om betingelser for udbetaling af SU på SU-styrelsens hjemmeside.

Afhængigt af hvor langt du er i dit studieforløb, kan der også være andre regler, du skal søge dispensation fra. Det er derfor en god idé at tale med en studievejleder, som også kan hjælpe dig med at sammensætte en plan for, hvordan du skal fortsætte dit studie, når du vender tilbage fra barsel.

Eksempler
Susanne har terminsdato den 14. april 2020, dvs. i forårssemestret 2020. Da Susannes eksamener på uddannelsens 2. semester ligger i juni, vælger hun at gå på barsel i forårssemestret 2020, efterårssemestret 2020 og vende tilbage til studiet til forårssemestret 2021.

Søren bliver far den 25. januar 2020, dvs. i efterårssemestret 2019. Da han er færdig med eksamenerne på 1. semester, venter han med at gå på barsel til forårssemestret 2020. Han holder også barsel i efterårssemesteret 2020 og vender tilbage til studiet til forårssemestret 2021.

Caroline har terminsdato den 20. december 2020, dvs. i efterårssemestret 2020. Caroline har to eksamener på sit 1. semester. Den første eksamen ligger den 3. december 2020. Den anden ligger den 5. januar 2021. Caroline går på barsel i efterårssemestret 2020, men vælger at være delvist studieaktiv, så hun kan aflægge den første prøve.

Barsel under specialeforløbet
Studienævnet anser specialeperioden for påbegyndt 6 måneder før afleveringsfristen på 1. prøveforsøg.
Bliver du forælder under dit specialeforløb, kan du få udsat din afleveringsfrist med op til 12 måneder for det prøveforsøg, hvor du har termin. Barsel tildeles fra terminsdato.
Din maksimale studietid vil blive forlænget tilsvarende, ligesom dit studieaktivitetskrav vil blive stillet i bero i barselsperioden.

Eksempler
Amalie er i gang med 1. prøveforsøg på specialet med afleveringsfrist den 3. juni 2019. Hun har termin den 10. maj 2019. Hun søger om dispensation og får tildelt 12 måneders udsættelse af afleveringsfristen og således bliver den nye afleveringsfrist den 3. juni 2020.
Samtidig tildeles hun dispensation fra studieaktivitetskravet i barselsperioden og den maksimale studietid udsættes således, at der er mulighed for at aflægge tre prøveforsøg på specialet.

Sofie er i gang med 2. prøveforsøg på specialet med afleveringsfrist den 3. september 2019. Hun har termin den 5. september 2019. Sofie søger om dispensation til 12 måneders udsættelse af afleveringsfristen på 2. prøveforsøg. Studienævnet kan ikke imødekomme, at afleveringsfristen udsættes på 2. prøveforsøg, da terminsdatoen ligger efter afleveringsfristen. Sofie får i stedet tildelt 12 måneders udsættelse af afleveringsfristen på 3. prøveforsøg. Samtidig tildeles hun dispensation fra studieaktivitetskravet i barselsperioden og den maksimale studietid udsættes således, at der er mulighed for at aflægge 3. prøveforsøg på specialet.

Dokumentation i forbindelse med ansøgning om barsel
I forbindelse med din dispensationsansøgning skal du vedlægge en af følgende former for dokumentation:

 • Vandrejournal
 • Fødselsattest
 • Adoptionsbekræftelse
 • Faderskabs- eller moderskabserklæring


SU under barsel
Husk også at orientere dig om SU-styrelsens regler omkring SU og barsel. Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.

Generelle regler om graviditet
Det er vigtigt, at der skelnes mellem barsel og graviditet. Graviditet udgør ikke et usædvanligt forhold og kan derfor ikke i sig selv begrunde en dispensation.
Hvis du i graviditeten oplever gener/sygdom, som har indflydelse på din studieaktivitet, kan du søge dispensation særskilt for dette. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation (lægeerklæring). Læs mere om dispensation på Arts Studieportal.

For studerende på Institut for Kultur og Samfund og Institut for Kommunikation og Kultur

Som studerende på Institut for Kultur og Samfund og Institut for Kommunikation og Kultur har du som mor mulighed for at holde op til 12 måneders barsel (to semestre), og som far eller medmor har du mulighed for at holde op til 6 måneders barsel (et semester).

Barslen skal afholdes i hele semestre med tilhørende eksamensperiode og kan ikke afholdes på tværs af semestre. Du kan kun søge om at blive afmeldt undervisning og eksamen i det/de semestre, hvor du ønsker at afholde barsel. Du kan enten vælge at holde helt eller delvist pause fra dit studie i denne periode.

Der gælder særlige regler for barsel under specialeforløbet - læs mere nedenfor.

Helt konkret kan du søge om følgende dispensationer i forbindelse med barsel:

 • Dispensation fra reglen om maksimal studietid
  Som mor kan du søge om op til 12 måneders forlængelse af den maksimale studietid, som far eller medmor om op til 6 måneders forlængelse.
 • Dispensation fra studieaktivitetskravet på 45 ECTS
  Som studerende på Arts skal du hvert studieår bestå 45 ECTS. Som mor kan du søge om at få nedskrevet dette aktivitetskrav til 0 ECTS i de 12 måneder, du ønsker at holde barsel. Som far eller medmor kan du søge om at få aktivitetskravet nedskrevet til 30 ECTS i det år, hvor du ønsker at holde 6 måneders barsel.
 • Dispensation til at blive afmeldt automatiske tilmeldinger til undervisning og eksamen i de semestre, hvor du ønsker at holde barsel
  Da du automatisk tilmeldes undervisning og eksamen i alle obligatoriske discipliner i dit studieprogram og kun kan afmelde dig i en begrænset periode, kan du søge om dispensation til at blive afmeldt undervisning og eksamen i en eller flere discipliner i det eller de semestre, du ønsker at holde barsel.

Afhængigt af, hvor langt du er i dit studieforløb, kan der også være andre regler, du skal søge dispensation fra.

Det er derfor en god ide, at tale med en studievejleder, som også kan hjælpe dig med at sammensætte en plan for, hvordan du skal fortsætte dit studie, når du vender tilbage fra barsel.

Barsel under specialeforløbet

Bliver du forælder under dit specialeforløb, kan du ud over det ovennævnte søge om dispensation til at få udsat din afleveringsfrist med det antal måneder, du ønsker at holde barsel - for mødre op til 12 måneder, for fædre og medmødre op til 6 måneder.

Dokumentation i forbindelse med ansøgning om barsel

I forbindelse med din dispensationsansøgning skal du vedlægge en af følgende former for dokumentation:

 • Vandrejournal
 • Fødselsattest
 • Adoptionsbekræftelse
 • Faderskabs- eller moderskabserklæring

SU under barsel

Husk også at orientere dig om SU-styrelsens regler omkring SU og barsel. Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.

Fødsel og graviditetsbetinget sygdom

Det er vigtigt, at der skelnes mellem barsel og graviditet. Graviditet udgør således ikke i sig selv et usædvanligt forhold og kan derfor ikke begrunde en dispensation.

Hvis du i graviditeten oplever gener/sygdom, kan du søge dispensation særskilt for dette. Dette kræver, at der er tale om ’usædvanlige forhold’ og at du kan dokumentere disse forhold.

Hvis fødslen går i gang i forbindelse med dine tilmeldte eksamener, kan du søge særskilt om afmelding af eksamen. Dette kræver, at din ansøgning om afmelding af eksamen skal være modtaget inden eksamensafleveringsfristen og der skal vedlægges/ eftersendes dokumentation for, at fødslen har forhindret dig i at deltage i eksamen. Det kan eksempelvis være dokumentation for selve fødselstidspunktet eller indlæggelsespapirer vedr. fødslen.