Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Regler og vejledninger Forhåndsgodkendelse og merit

Forhåndsgodkendelse og merit (Arts)

Som studerende på Arts har du mulighed for at erstatte et eller flere kurser/moduler i din uddannelse med et kursus/modul fra en anden uddannelse på Aarhus Universitet eller et andet universitet i Danmarks eller udlandet.

Inden du kan søge optagelse på et kursus/modul uden for din egen uddannelse, skal du have en forhåndsgodkendelse.

 

Sådan gør du, hvis du vil tage et...

kursus/modul på Aarhus Universitet

Forhåndgodkendte valgfag

Nogle kurser/moduler er allerede forhåndsgodkendt til at indgå som valgfag eller lign. på bestemte uddannelser.

Hvis du vil tilmeldes et valgfag, som er forhåndsgodkendt til din uddannelse, søger du optagelse på mit.au.dk inden for tilmeldingsperioderne.

Kurser/moduler som ikke er forhåndsgodkendte

1. Søg forhåndsgodkendelse
Hvis du gerne vil tilmeldes et kursus/modul på Aarhus Universitet, som ikke er forhåndsgodkendt til din uddannelse, skal Studienævnet give en faglig vurdering af, om kurset/modulet kan indgå i din uddannelse (forhåndsgodkendelse).

Vær opmærksom på, at der skal være en ECTS-mæssig overensstemmelse mellem de(t) fag der søges forhåndsgodkendt og de(t) fag, der søges merit til. 
 
Du søger forhåndsgodkendelse via mit.au.dk. Forhåndsgodkendelse af gæstefag (på AU)

Du vil modtage en kvittering på din AU-mail. Kvitteringen er din dokumentation for, at du har sendt din ansøgning.

Vær desuden opmærksom på fristerne for at søge om forhåndsgodkendelse.

2. g optagelse
Når du modtager en afgørelse fra studienævnet, vil det fremgå af den, hvordan du skal forholde dig i forhold til at søge optagelse. Hvis du har spørgsmål, så kontakt Studiecenter Arts.

Hvis du ikke kan blive optaget på kurset/modulet, skal du kontakte Studiecenter Arts og søge om at blive tilmeldt et kursus/modul med ledige pladser på din egen uddannelse.

3. Afvent merit
Når du har bestået faget, vil resultatet automatisk blive meritoverført til dit studieprogram.

Vær opmærksom på, at dine forhåndsgodkendte kurser først indgår i din uddannelse (og dermed i opgørelsen over beståede ECTS), når de er meritoverført!

kursus/modul på et andet universitet

1. Søg forhåndsgodkendelse
Hvis du gerne vil tilmeldes et kursus/modul på et andet universitet end Aarhus Universitet (i Danmark eller udlandet), skal Studienævnet give en faglig vurdering af, om det kan indgå i din uddannelse (forhåndsgodkendelse). Du søger forhåndsgodkendelse via mit.au.dk. Ansøgningen skal desuden vedhæftes (eller forsynes med link til) en kursusbeskrivelse samt dokumentation for kursets ECTS-vægtning (evt. omregnet fra anden enhed) og fagligt niveau (bachelor eller kandidat).    
Søg via mit.au: Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU

Vær opmærksom på, at der skal være en ECTS-mæssig overensstemmelse mellem de(t) fag der søges forhåndsgodkendt og de(t) fag, der søges merit til.

Ved udlandsophold kan der, for øget fleksibilitet ved kursustilmelding hos værtsuniversitetet, tildeles forhåndsgodkendelse for flere ECTS end de der forventes meriteret ved hjemkomst (dog maksimalt det dobbelte).

Du vil modtage en kvittering på din AU-mail. Kvitteringen er din dokumentation for, at du har sendt din ansøgning.

2. Søg optagelse
Når du har modtaget en forhåndsgodkendelse, skal du søge det pågældende universitet om at blive optaget. Vær opmærksom på, at du her skal følge det pågældende universitets ansøgningsfrister og -procedurer. Hvis du ikke kan blive optaget på kurset/modulet, skal du kontakte Studiecenter Arts og søge om at blive tilmeldt et kursus/modul med ledige pladser på din egen uddannelse.

3. Søg meritoverførsel
Når du har bestået kurset/modulet og har modtaget dokumentation for dit eksamensresultat, skal du straks indsende denne dokumentation og søge om at få det beståede kursus/modul meritoverført. Det gør du på mit.au: Merit for fag uden for AU

Du skal sende dokumentation både på dansk (eller det lokale sprog) og på engelsk.

HUSK at gemme kvitteringen for din ansøgning som pdf, så du har dokumentation for, at du har afsendt din ansøgning.

Vær opmærksom på, at dine forhåndsgodkendte kurser først indgår i din uddannelse (og dermed i opgørelsen over beståede ECTS), når de er meritoverført!

Vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt, men vær opmærksom på, at der kan være op til 8 ugers sagsbehandlingstid (juli undtaget) på sager til studienævnet. Det anbefales derfor, at du søger i god tid.

Generelle informationer

Frister for at søge forhåndsgodkendelse

De forhåndsgodkendte fag tæller med som en del af din tilmelding til undervisning og eksamen på 30 ECTS pr. semester. 

For at du får mulighed for at planlægge dit studieforløb bedst muligt, anbefaler vi, at du har din forhåndsgodkendelse på plads, inden perioden for undervisningstilmelding starter. 

Vi tilstræber en hurtig sagsbehandling af ansøgninger om forhåndsgodkendelse. Hvis du vil være sikker på at få svar på din ansøgning, inden perioden for undervisningstilmelding starter, skal du søge inden fristerne nedenfor: 

 • Kurser/moduler i efterårssemestret: 1. april
 • Kurser/moduler i forårssemestret: 1. oktober
 • Forhåndsgodkendelse i forbindelse med tilvalg i udlandet (ITTU): 15. februar 
  Læs mere om ITTU

Dokumentation for beståede kurser

Generelt gælder det

 • Uanset hvilken form for dokumentation, du indsender, skal der altid medfølge en beskrivelse af den lokale karakterskala (gælder dog ikke danske universiteter).
 • Andre former for dokumentation end nedenstående godkendes ikke nødvendigvis, men vurderes enkeltvist.
 • Det er dit ansvar at indsende dokumentation eller arrangere, at dokumentationen sendes til Studiecenter Arts.
 • Der skal indsendes dokumentation på på originalsproget samt på engelsk. Hvis der ikke fremgår engelske titler af din dokumentation, skal du selv sørge for en oversættelse. 

 Hvis dine resultater er opnået på et dansk universitet, skal du være særligt opmærksom på følgende:

 • Hvis fagets titel fremgår på dansk på dokumentationen, skal du også fremsende den engelske titel. På mange danske universiteter kan du selv bestille en udskrift på henholdsvis dansk og engelsk. Alternativt, kan du bede om en engelsk eksamensudskrift ved den pågældende studieadministration.

Mulige former for dokumentation

Når du skal have meritoverført beståede fag fra andre danske eller internationale universiteter, kan du dokumentere dine opnåede resultater på én af nedenstående måder:

1. Officielt Transcript of Records – ofte med teksten ’Official Academic Record’ eller tilsvarende.

Transcripts være printet på officielt papir, med vandmærke og universitetets logo med videre.

Dokumentet skal indeholde:

 • personlige data;
 • titler på de fag, du har fulgt (herunder engelsk titel);
 • dine opnåede resultater – dette gælder også ikke-beståede resultater
 • dato, formel underskrift og stempel fra universitetet.

2. Eksamensudskrift – printet direkte fra det pågældende universitets studieadministrative system.

Ikke alle universiteter udsteder formelle eksamensbeviser til studerende, der har været på et kortere ophold eller fulgt enkelte fag, hvorfor det kan være nødvendigt at lave en verificeret udskrift fra det studieadministrative system.

Dokumentationen skal indeholde:

 • dine personlige data;
 • titler på de fag, du har fulgt (herunder engelsk titel);
 • dine opnåede resultater – dette gælder også ikke-beståede resultater
 • dato, formel underskrift og stempel fra universitetet.

3. Digitalt eksamensbevis

Nogle universiteter udsteder ikke fysisk dokumentation for opnåede resultater, men gør udelukkende disse tilgængelige online.

Såfremt du ønsker at anvende et digitalt eksamensbevis, skal du enten:

 • Fremsende dokumentet med en form for digital bekræftelse af autenticitet eller
 • Du skal møde op personligt for at bekræfte rigtigheden af dokumentationen. Dette gøres ved, at hente eksamensbeviset fra en passwordbeskyttet hjemmeside, som fremsøges enten via et link i en officiel e-mail eller via det respektive universitets officielle hjemmeside.

Dokumentationen skal indeholde:

 • dine personlige data;
 • titler på de fag, du har fulgt (herunder engelsk titel);
 • dine opnåede resultater – dette gælder også ikke-beståede resultater

FAQ

Kan jeg samtidig tilmelde mig et kursus/modul på min egen uddannelse?

Nej, når du sender en ansøgning om forhåndsgodkendelse af et kursus/modul uden for din egen uddannelse, bliver det betragtet som en tilmelding til undervisning og eksamen. Du kan derfor ikke samtidig tilmelde dig et kursus/modul på din egen uddannelse.

Hvis du ikke bliver optaget på det forhåndsgodkendte kursus/modul, eller hvis det ikke bliver oprettet, skal du kontakte Studiecenter Arts og søge om at blive tilmeldt et kursus/modul med ledige pladser på din egen uddannelse.

Kan jeg søge forhåndsgodkendelse til flere fag?
Ja, du kan søge om flere fag i samme ansøgning.

Hvad gør jeg, hvis kursets omfang ikke er angivet i ECTS?
Hvis kursets omfang ikke er angivet i ECTS, skal du angive den skala der bliver brugt. På udenlandske universiteter vil du kunne finde information om, hvor mange credits, units eller lignende der svarer til et semester. Denne information skal vedlægges din ansøgning.
Tjek evt. Landehåndbogen

Hvor mange ECTS skal jeg have?
Du skal sikre dig, at du får forhåndsgodkendt ECTS nok til, at du lever op til studieaktivitetskravet (45 ECTS) det pågældende studieår. Du skal også sikre dig, at du har mulighed for at bestå de 45 ECTS i løbet af studieåret. Endelig skal du sikre dig, at det stadig er muligt for dig at færdiggøre din uddannelse inden for den maksimale studietid.

Kan jeg få nedskrevet ECTS-vægtningen af det kursus/modul jeg ønsker forhåndsgodkendt, så det svarer til mit studieprogram?

Nej, du kan maksimalt få forhåndsgodkendt det antal ECTS, som svarer til de(t) fag, du ønsker erstattet i dit studieprogram. Studienævnet kan fx ikke forhåndsgodkende et fag på 15 ECTS, hvis du ifølge dit studieprogram kun har mulighed for at få meritoverført 10 ECTS. Der skal således være en ECTS-mæssig overensstemmelse mellem de(t) fag der søges forhåndsgodkendt og de(t) fag, der søges merit til.

Hvis du skal på udveksling kan der gælde særlige regler for, hvor mange ECTS du skal have forhåndsgodkendt. Læs mere på siden om udveksling og praktik i udlandet.

Særligt for studerende på IVK og CLM optaget i 2016 og før

Forhåndsgodkendelse og merit

Når du søger om at lade et fag erstatte et fag i dit studieprogram, er der tale om en forhåndsgodkendelse (inden du tager af sted) eller en merit (efter du har gennemført faget). Det er studienævnet, der afgør, om du må få forhåndsgodkendelse eller merit.

Hvis du ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til eller merit fra en anden uddannelse på Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution, skal du søge via mit.au.dk.

Hvis du ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til/merit fra udvekslingsophold, skal du se under boksen Valgfag ved udenlandske universiteter.

Forhåndsgodkendelsen er ikke en godkendelse til optagelse på de(t) fag, du har søgt forhåndsgodkendelse af, og du skal selv kontakte uddannelsesinstitutionen/gæstefaget for at søge om optagelse på faget/fagene.

Forhåndsgodkendte valgfag

Nogle kurser/moduler er allerede forhåndsgodkendt til at indgå som valgfag ell.l. på bestemte uddannelser. Disse fremgår under Godkendte fag uden for fagområderne under boksen Udbudte valgfag - BA IVK og under AU Summer University samt Aarhus BSS Winter School.

Kurser/moduler som ikke er forhåndsgodkendte

1. Søg forhåndsgodkendelse

Hvis du gerne vil tilmeldes et kursus/modul på Aarhus Universitet, som ikke er forhåndsgodkendt til din uddannelse, skal Studienævnet give en faglig vurdering af, om kurset/modulet kan indgå i din uddannelse (forhåndsgodkendelse).

Du søger forhåndsgodkendelse via mit.au.dk. Brug skemaet Forhåndsgodkendelse af gæstefag (på AU) til fag på AU og Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU til fag uden for AU.

HUSK at gemme kvitteringen for din ansøgning som pdf, så du har dokumentation for, at du har afsendt din ansøgning.

Der er ikke en frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse, men du skal være opmærksom på sagsbehandlingstiden, se nedenfor, og fristerne for ansøgning om optagelse på gæstefaget/-universitetet.

2. Søg optagelse

Når du har modtaget en forhåndsgodkendelse, skal du søge det pågældende gæstefag eller universitet om at blive optaget. Vær opmærksom på, at du her skal følge de pågældende ansøgningsfrister og -procedurer.

3. Søg merit

Når du har bestået faget, skal du søge om at få det meritoverført.

Du søger via mit.au.dk. Brug skemaet Merit for gæstefag på AU eller Merit for fag uden for AU.

I din ansøgning skal du vedlægge din forhåndsgodkendelse og derudover dokumentation på, at du har bestået de(t) pågældende fag, du ønsker at få meritoverført. For kurser taget på Aarhus Universitet gælder en eksamensudskrift som dokumentation. For kurser taget uden for Aarhus Universitet gælder et eksamensbevis med stempel og underskrift som dokumentation.

HUSK at gemme kvitteringen for din ansøgning som pdf, så du har dokumentation for, at du har afsendt din ansøgning.

De forhåndsgodkendte fag indgår først i din uddannelse og i opgørelsen over beståede ECTS, når de er meritoverført.

Sagsbehandlingstid

Studienævnets sagsbehandlingstid på ansøgninger om forhåndsgodkendelse og merit kan vare op til 8 uger grundet den faglige vurdering.

318114 / i40