Barsel på Arts

Hvis du bliver forælder og ønsker at holde barsel i løbet af dit studium, har du to muligheder: 

 1. At søge om dispensation til at holde barsel
  Mange studerende vælger denne løsning, da den giver mulighed for at få SU/barselsklip.
  Læs mere nedenfor.
 2. At søge om orlov
  Vær opmærksom på, at du ikke kan få SU under en orlov (heller ikke barselsklip).
  Læs mere om orlov. 

Barsel og dispensation

 Vælg dit institut og find ud af, hvilke muligheder og regler der gælder for dig.

For studerende på DPU

Hvis du ønsker at gå på barsel, skal du som hovedregel søge dit studienævn om to ting:

 • Udsættelse af den maksimale studietid
 • Dispensation til at blive afmeldt automatiske tilmeldinger til undervisning og eksamen i de semestre, hvor du ønsker at holde barsel

Vær opmærksom på, at du har forskellige muligheder, afhængigt af hvor du er i dit studieforløb.

Der gælder særlige regler for barsel under specialeforløbet - læs mere nedenfor.

Barsel på 1., 2. eller 3. semester
Som studerende på DPU (mor/far/medmor) har du mulighed for at gå på barsel i op til tre semestre: terminssemestret og de to efterfølgende semestre.

Efterårssemestret regnes fra 1. september til 31. januar
Forårssemestret regnes fra 1. februar til 31. august

Det er valgfrit, om du vil gå på barsel i terminssemestret, men barslen skal senest påbegyndes ved semesterstart det efterfølgende semester. Hvis du ønsker at holde tre semestres barsel, er det første semester altid terminssemestret.

Vær opmærksom på, at det kan være en fordel at holde to semestres barsel frem for tre, da du ellers vil komme skævt ind i dit studieprogram, når du går i gang med studiet igen efter din barsel.

Du har mulighed for at være delvist studieaktiv under barslen og således være tilmeldt undervisning og eksamen i færre ECTS end normeret.

Går du på barsel i et, to eller tre semestre kan du få udsat den maksimale studietid tilsvarende. 

Da du automatisk tilmeldes undervisning og eksamen i alle obligatoriske discipliner i dit studieprogram og kun kan afmelde dig i en begrænset periode, kan du søge dispensation til at blive afmeldt undervisning og eksamen i en eller flere discipliner i det eller de semestre, du ønsker at holde barsel.   

Du kan læse mere om til- og framelding af undervisning og eksamen her.

Du skal også være opmærksom på, at du som mor kan få 12 ekstra SU-klip og som far/medmor 6 ekstra SU-klip. Hvis du vælger at holde en længere barsel, er det vigtigt, at du orienterer dig om konsekvenserne for udbetalingen af din SU. Læs om betingelser for udbetaling af SU på SU-styrelsens hjemmeside.

Afhængigt af hvor langt du er i dit studieforløb, kan der også være andre regler, du skal søge dispensation fra. Det er derfor en god idé at tale med en studievejleder, som også kan hjælpe dig med at sammensætte en plan for, hvordan du skal fortsætte dit studie, når du vender tilbage fra barsel.

Eksempler
Susanne har terminsdato den 14. april 2020, dvs. i forårssemestret 2020. Da Susannes eksamener på uddannelsens 2. semester ligger i juni, vælger hun at gå på barsel i forårssemestret 2020, efterårssemestret 2020 og vende tilbage til studiet til forårssemestret 2021.

Søren bliver far den 25. januar 2020, dvs. i efterårssemestret 2019. Da han er færdig med eksamenerne på 1. semester, venter han med at gå på barsel til forårssemestret 2020. Han holder også barsel i efterårssemesteret 2020 og vender tilbage til studiet til forårssemestret 2021.

Caroline har terminsdato den 20. december 2020, dvs. i efterårssemestret 2020. Caroline har to eksamener på sit 1. semester. Den første eksamen ligger den 3. december 2020. Den anden ligger den 5. januar 2021. Caroline går på barsel i efterårssemestret 2020, men vælger at være delvist studieaktiv, så hun kan aflægge den første prøve.

Barsel under specialeforløbet
Studienævnet anser specialeperioden for påbegyndt 6 måneder før afleveringsfristen på 1. prøveforsøg.
Bliver du forælder under dit specialeforløb, kan du få udsat din afleveringsfrist med op til 12 måneder for det prøveforsøg, hvor du har termin. Barsel tildeles fra terminsdato.
Din maksimale studietid vil blive forlænget tilsvarende.

Eksempler
Amalie er i gang med 1. prøveforsøg på specialet med afleveringsfrist den 3. juni 2019. Hun har termin den 10. maj 2019. Hun søger om dispensation og får tildelt 12 måneders udsættelse af afleveringsfristen og således bliver den nye afleveringsfrist den 3. juni 2020.
Samtidig udsættes den maksimale studietid således, at der er mulighed for at aflægge tre prøveforsøg på specialet.

Sofie er i gang med 2. prøveforsøg på specialet med afleveringsfrist den 3. september 2019. Hun har termin den 5. september 2019. Sofie søger om dispensation til 12 måneders udsættelse af afleveringsfristen på 2. prøveforsøg. Studienævnet kan ikke imødekomme, at afleveringsfristen udsættes på 2. prøveforsøg, da terminsdatoen ligger efter afleveringsfristen. Sofie får i stedet tildelt 12 måneders udsættelse af afleveringsfristen på 3. prøveforsøg. Samtidig udsættes den maksimale studietid således, at der er mulighed for at aflægge 3. prøveforsøg på specialet.

For studerende på Institut for Kultur og Samfund og Institut for Kommunikation og Kultur

Som studerende på Institut for Kultur og Samfund og Institut for Kommunikation og Kultur har du som mor mulighed for at holde op til 12 måneders barsel (to semestre), og som far eller medmor har du mulighed for at holde op til 6 måneders barsel (et semester).

Barslen skal afholdes i hele semestre med tilhørende eksamensperiode og kan ikke afholdes på tværs af semestre. Du kan kun søge om at blive afmeldt undervisning og eksamen i det/de semestre, hvor du ønsker at afholde barsel. Du kan enten vælge at holde helt eller delvist pause fra dit studie i denne periode.

Der gælder særlige regler for barsel under specialeforløbet - læs mere nedenfor.

Sådan søger du

Du søger via blanketten 'Dispensation' på mitstudie.au.dk.

Som hovedregel skal du søge om dispensation fra følgende regler forbindelse med barsel

 • Dispensation fra reglen om maksimal studietid
  Som mor kan du søge om op til 12 måneders forlængelse af den maksimale studietid, som far eller medmor om op til 6 måneders forlængelse.
 • Dispensation til at blive afmeldt automatiske tilmeldinger til undervisning og eksamen i de semestre, hvor du ønsker at holde barsel
  Da du automatisk tilmeldes undervisning og eksamen i alle obligatoriske discipliner i dit studieprogram og kun kan afmelde dig i en begrænset periode, kan du søge om dispensation til at blive afmeldt undervisning og eksamen i en eller flere discipliner i det eller de semestre, du ønsker at holde barsel.

Afhængigt af, hvor langt du er i dit studieforløb, kan der også være andre regler, du skal søge dispensation fra.

Det er derfor en god ide, at tale med en studievejleder, som også kan hjælpe dig med at sammensætte en plan for, hvordan du skal fortsætte dit studie, når du vender tilbage fra barsel.

Barsel under specialeforløbet

Bliver du forælder under dit specialeforløb, kan du ud over det ovennævnte søge om dispensation til at få udsat din afleveringsfrist med det antal måneder, du ønsker at holde barsel - for mødre op til 12 måneder, for fædre og medmødre op til 6 måneder.

Dokumentation i forbindelse med ansøgning om barsel

I forbindelse med din dispensationsansøgning skal du vedlægge en af følgende former for dokumentation:

 • Vandrejournal
 • Fødselsattest
 • Adoptionsbekræftelse
 • Faderskabs- eller moderskabserklæring

SU under barsel

Husk også at orientere dig om SU-styrelsens regler omkring SU og barsel.

Gener eller sygdom i forbindelse med graviditet

Det er vigtigt, at der skelnes mellem barsel og graviditet. Graviditet udgør således ikke i sig selv et usædvanligt forhold og kan derfor ikke begrunde en dispensation.

Hvis du i graviditeten oplever gener/sygdom, kan du søge dispensation særskilt for dette. Dette kræver, at der er tale om ’usædvanlige forhold’ og at du kan dokumentere disse forhold.

Hvilket institut hører din uddannelse under?

På nogle områder er der forskellige regler og retningslinjer for de tre institutter på Arts. Derfor har du brug for at vide, om du hører under IKS (Institut for Kultur og Samfund), IKK (Institut for Kommunikation og Kultur eller DPU.