Dispensationsansøgning - studerende på Arts

Skulle du komme i en usædvanlig situation, som forhindrer dig i at følge de regler, der er gældende for din uddannelse, kan du søge om en dispensation. Det kan fx være reglen om antal prøveforsøg, prøvevilkårene for en eksamen beskrevet i din studieordning eller reglen om maksimal studietid.

Universitetet kan dispensere fra reglerne, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Det er derfor vigtigt, at du begrunder din ansøgning og vedlægger relevant dokumentation for de usædvanlige forhold, som universitetet skal vurdere din ansøgning på.

Sådan søger du

Det er en god idé at kontakte en studievejleder, inden du søger dispensation. Studievejlederen kan hjælpe dig til at få et overblik over din studiesituation, så du får det bedst mulige grundlag at træffe din beslutning ud fra. Find din studievejleder

Du skal ansøge via mitstudie.au.dk: Dispensationsansøgning

Din ansøgning skal som minimum:

 1. være skriftlig og begrundet
 2. angive hvilken regel, du søger dispensation fra, og hvad du ønsker at opnå med ansøgningen
 3. indeholde dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen
 4. indeholde dit navn og studienummer.

Husk at gemme din kvittering
Du vil modtage en kvittering på din AU-mail. Kvitteringen er din dokumentation for, at du har sendt din ansøgning.

Hold øje med din AU-mail
Hvis universitetet har spørgsmål eller brug for uddybning, kontakter de dig via din AU-mailadresse. Hvis du ikke svarer, bliver din ansøgning behandlet på baggrund af de informationer, du har indsendt.

Svar på din ansøgning

Når din ansøgning om dispensation er behandlet, vil du modtage en afgørelse på din ansøgning i din e-Boks eller din AU-mail.

Hvis der er brug for yderligere oplysninger for at kunne afgøre din sag, vil du blive kontaktet på din AU-mail.

Vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt, men vær opmærksom på, at der kan være op til 8 ugers sagsbehandlingstid (juli undtaget). Det anbefales derfor, at du søger i god tid.

Hvad betyder usædvanlige forhold?

Et usædvanligt forhold:

 • vil typisk være noget udefrakommende og uberegneligt, noget der er uafhængigt af din vilje, og noget du ikke har kunnet planlægge dig ud af eller indrette dig efter.
 • er noget, der rammer den enkelte, og som ikke er hyppigt eller sædvanligt forekommende blandt studerende.
 • skal som hovedregel have et omfang og en tidsmæssig placering, der forhindrer dig i at følge en given regel.
 • skal være dokumenteret.


Når du ansøger om dispensation, skal du redegøre for, at årsagen til, at du ikke kunne følge den givne regel, er et usædvanligt forhold. Du skal beskrive omstændighederne omkring de usædvanlige forhold fyldestgørende, og du skal vedlægge relevant dokumentation, som underbygger din redegørelse.

Forhold, der ligger inden for din kontrol, eller som du har mulighed for at planlægge efter, kan ikke betegnes som usædvanlige. Eksempler på forhold, der ikke kan betragtes som usædvanlige, er eksempelvis:

 • forsinkelse på grund af offentlige transportmidler
 • at det tog længere tid at uploade en opgave i Digital Eksamen, end du havde forventet
 • at du gerne vil på ferie
 • at du har fået tilbudt et job eller en praktikplads.


Forhold, som er hyppigt eller sædvanligt forekommende blandt studerende, vil normalt ikke kunne betragtes som usædvanlige.

Lægeerklæringen

Hvis du søger dispensation, fordi du har en lidelse eller sygdom, som påvirker din mulighed for at gennemføre din uddannelse på de vilkår, der normalt gælder, skal du bruge en lægeerklæring.

Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Formålet med lægeerklæringen er at dokumentere, hvordan, i hvor høj grad og hvor længe din lidelse eller sygdom påvirker din mulighed for at studere / gå til eksamen.

Lægeerklæringen skal give svar på disse spørgsmål:

 • Hvordan påvirker sygdommen/lidelsen dig?
  Lægen skal beskrive, hvordan din lidelse/sygdom påvirker din mulighed for at studere, herunder gå til eksamen og overholde gældende regler. Lægen skal ikke nødvendigvis oplyse, hvilken sygdom eller lidelse, der er tale om, men det er vigtigt, at han/hun beskriver, på hvilken måde det påvirker dig, så universitetet har mulighed for at vurdere, om der er grund til at give dig dispensation.
 • I hvor høj grad?
  Lægen kan også give en vurdering af, i hvor høj grad det påvirker din mulighed for at studere (fx om du i en periode er helt ude af stand til at studere, eller godt kan være delvist studieaktiv), og evt. hvordan prognosen er – om der er udsigt til bedring.
 • Hvor længe?
  Det er også vigtigt, at lægen gør rede for, i hvilken periode du har været syg, og evt. hvor længe det forventes at vare.

Spørgsmålene skal besvares i relation til den regel, du søger dispensation fra. Og lægen skal oplyse, hvilke informationer der stammer fra lægens egen undersøgelse af dig, og hvilke der kommer fra samtale med dig, fra tredjepart, patientjournal el. lign.

Og så skal de her formaliteter også være på plads:

 • Dit navn og personnummer og din adresse.
 • Lægens navn, autorisations-ID, virksomhedsadresse og uddannelse.
 • Oplysning om, hvem der er egen læge.
 • Dato og lægens underskrift eller lignende.

Lægeerklæringens betydning

Lægeerklæringen er en lægefaglig vurdering, som skal give universitetet grundlag for at vurdere, om du skal have dispensation. Universitetet er forpligtet til at forholde sig til lægeerklæringen, når de behandler din sag, men de er ikke forpligtede til at følge lægens eventuelle anbefalinger.

Hvis universitetet ikke mener, de har fået tilstrækkelig dokumentation til at vurdere din sag, har de mulighed for at bede dig om at sende yderligere dokumentation. Universitetet kontakter ikke din læge.