Særlige vilkår til eksamen

Hvis du lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, f.eks.

  • ordblindhed/dysleksi
  • psykiske lidelser
  • neurologiske lidelser
  • bevægelseshandicap
  • syns- eller hørehandicap

eller hvis du har et andet modersmål end dansk, har du mulighed for at søge dit studienævn om tilladelse til at deltage i eksamen på særlige vilkår.

Hvad kan du søge om?

Du kan f.eks. søge om ekstra tid til en eksamen eller om tilladelse til at benytte særlige hjælpemidler.

Du kan som udgangspunkt kun søge om ekstra tid til en individuel eksamen. Hvis du søger om ekstra tid til en gruppeeksamen, skal alle gruppens medlemmer kunne dokumentere nedsat arbejdsevne i samme grad/omfang.

Hvordan søger du?

Du søger om særlige prøvevilkår ved at indsende en dispensationsansøgning via mistudie.au.dk:

Ansøgninger om eksamensrelaterede dispensationer skal indsendes i god tid inden den relevante eksamen og gerne ved semesterstart, når der er tale om kronisk funktionsnedsættelse som fx dysleksi.

Bemærk, at dispensationen kun er gyldig ved den pågældende eksamen. Det vil sige, at du skal søge igen, hvis du ønsker tilladelse til særlige prøvevilkår ved reeksamen i samme semester eller i et efterfølgende semester. 

Husk at vedhæfte dokumentation

For at du kan få tilladelse til at deltage i en eksamen på særlige vilkår, er det normalt en forudsætning, at du kan dokumentere dit behov fx via en lægeerklæring.    

I erklæringen skal det være angivet, hvordan din funktionsnedsættelse påvirker din arbejdsevne. Derudover skal erklæringen være forsynet med stempel/brevhoved og udsteders underskrift.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at dokumentation for din funktionsnedsættelse er en væsentlig forudsætning, men ikke en garanti for, at universitetet giver tilladelse til, at du kan deltage i en eksamen på særlige vilkår. I sidste ende er det dit studienævn, der tager stilling til, om du i forbindelse med den konkrete eksamen har behov for særlige eksamensvilkår for at blive ligestillet med dine medstuderende.

Hold øje med din AU-mail

Hvis universitetet ikke mener, de har fået tilstrækkelig dokumentation til at vurdere din sag, har de mulighed for at bede dig sende yderligere dokumentation. Universitetet kontakter ikke din læge.

Behandlingen af din ansøgning

Det er studienævnet, der behandler din ansøgning, og de foretager altid en konkret og individuel vurdering af ansøgningen.

Formålet med at give tilladelse til særlige eksamensvilkår er at ligestille studerende med en funktionsnedsættelse eller et andet modersmål end dansk med andre studerende i selve eksamenssituationen. Særlige prøvevilkår kan derfor aldrig betyde, at niveauet for eksamen sænkes.