Særlige vilkår til eksamen

Hvis du har et handicap eller en funktionsnedsættelse, eller hvis du har et andet modersmål end dansk, kan du søge om dispensation til at gå til eksamen eller til at skrive speciale på særlige vilkår.

For at studienævnet kan nå at behandle din ansøgning inden din eksamen, opfordrer vi dig til at søge så tidligt i dit studieforløb som muligt – og gerne i begyndelsen af semestret.

Du kan læse mere om, hvordan du søger og om, hvordan vi behandler din ansøgning nedenfor.

Bemærk: Fra september 2021 behøver du kun søge om særlige prøvevilkår én gang i dit studieforløb, hvis du har et handicap eller en længerevarende funktionsnedsættelse. Hvis du skal søge igen på et senere tidspunkt, vil det fremgå af den afgørelser, du modtager på din ansøgning.

Hvem kan søge?

Hvis du har et handicap eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, f.eks.

  • ordblindhed/dysleksi
  • psykiske lidelser
  • neurologiske lidelser
  • bevægelseshandicap
  • syns- eller hørehandicap

eller hvis du har et andet modersmål end dansk, har du mulighed for at søge dit studienævn om dispensation til at deltage i eksamen på særlige vilkår.

Hvordan søger du?

Du søger dispensation på mitstudie.au.dk.   

Du skal huske at medsende relevant dokumentation for din funktionsnedsættelse.  

Du skal kun søge om særlige prøvevilkår én gang på baggrund af det samme handicap/den samme funktionsnedsættelse.

Hvis du er påvirket af din funktionsnedsættelse over flere eksamensperioder, vil studienævnet i den relevante periode vurdere, om du skal tildeles særlige vilkår til de kommende eksamener i semestret, inklusive dit speciale.

Du vil hvert semester høre fra studienævnet, så husk at holde øje med din e-Boks og AU-mail.

Det vil fremgå af brevene, hvad du skal gøre – men som udgangspunkt skal du ikke foretage dig yderligere, med mindre du er uenig i studienævnets vurdering eller ikke ønsker ændrede prøvevilkår i et semester.

Du skal dog hvert semester tjekke, at du er tilmeldt de rigtige eksamener, da det er på baggrund af dine tilmeldinger, at vi tildeler dig særlige vilkår til eksamen.

Husk at vedhæfte dokumentation

For at du kan få tilladelse til at deltage i en eksamen på særlige vilkår, er det normalt en forudsætning, at du kan dokumentere dit behov fx via en lægeerklæring.    

I erklæringen skal det være angivet, hvordan din funktionsnedsættelse påvirker din arbejdsevne. Derudover skal erklæringen være forsynet med stempel/brevhoved og udsteders underskrift.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at dokumentation for din funktionsnedsættelse er en væsentlig forudsætning, men ikke en garanti for, at universitetet giver tilladelse til, at du kan deltage i en eksamen på særlige vilkår. I sidste ende er det dit studienævn, der tager stilling til, om du i forbindelse med den konkrete eksamen har behov for særlige eksamensvilkår for at blive ligestillet med dine medstuderende.

Hold øje med din AU-mail

Hvis universitetet ikke mener, de har fået tilstrækkelig dokumentation til at vurdere din sag, har de mulighed for at bede dig sende yderligere dokumentation. Universitetet kontakter ikke din læge.

Hvad sker der, når du har sendt din ansøgning?

Så snart studienævnet bliver bekendt med, at du har et handicap/en varig funktionsnedsættelse, vil du modtage en besked (en såkaldt agterskrivelse) om, at vi har noteret, at du har et handicap/en varig funktionsnedsættelse og derfor vil tilbyde at foretage en vurdering af, om det er relevant at tildele dig særlige vilkår forud for hver eksamensperiode.

Hvis du er indforstået med det, og vi ikke modtager kommentarer fra dig, registrerer vi i vores system, at du har en funktionsnedsættelse, og du vil modtage endnu to breve fra os – en såkaldt semesteragterskrivelse og dernæst en afgørelse om tildeling af særlige prøvevilkår i den kommende eksamenstermin.

Herefter vil studienævnet i den relevante periode hvert semester vurdere, om du skal tildeles særlige vilkår til de kommende eksamener, og du vil hvert semester modtage først en agterskrivelse og derefter en afgørelse om tildeling af særlige prøvevilkår i den kommende eksamensperiode.   

Du modtager studienævnets breve i din e-Boks.  

Hvordan kan din eksamen tilpasses?

Aarhus Universitet kan tilbyde særlige vilkår til en eksamen eller dit speciale, når vi vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille dig med dine medstuderende til den pågældende eksamen.    

Ved tilbuddet om særlige vilkår til eksamen er det en forudsætning, at der ikke sker en ændring af niveauet for eksamen.  

Du kan f.eks. søge om ekstra tid til en eksamen eller om tilladelse til at benytte særlige hjælpemidler.

Du kan som udgangspunkt kun søge om ekstra tid til en individuel eksamen. Hvis du søger om ekstra tid til en gruppeeksamen, skal alle gruppens medlemmer kunne dokumentere nedsat arbejdsevne i samme grad/omfang.

Hvis du tager kurser på et andet fakultet eller universitet

Vær opmærksom på, at hvis du tager kurser på andre fakulteter eller universiteter, kan der være en anden praksis for tildeling af særlige vilkår til eksamen.

Tager du valgfag på et andet universitet?

Du skal selv informere universitetet, hvis du har et handicap, en funktionsnedsættelse eller andet modersmål end dansk. Kontakt studievejledningen på det andet universitet for at høre om dine muligheder.

Tager du valgfag på et andet fakultet på Aarhus Universitet?

Administrationen på det andet fakultet får besked om, at du har en funktionsnedsættelse, og de vil herefter vurdere, om du skal have dispensation til at gå til eksamen på særlige vilkår.

Har du tidligere fået tildelt særlige prøvevilkår?

Fra efteråret 2021 sætter studienævnet gang i en ny proces for, hvordan vi behandler ansøgninger om dispensation til særlige vilkår til eksamen. 

Tidligere skulle du søge dispensation til særlige vilkår ved hver eksamensperiode, men fremover skal du kun søge én gang.

Har du fået tildelt særlige prøvevilkår før 1. september 2021, skal du søge og vil derefter få behandlet din ansøgning efter den nye, nemmere proces.