HUM-fag

HUM-fag bliver til IV-fag

Fra efteråret 2019 erstattes HUM-faget af det nye engelsksprogede internationaliseringsvalgfag – IV-fag.

Ligesom HUM-faget udbydes IV-fag på tværs af fakultetet Arts. IV-fagenes indhold kan have et internationalt perspektiv, men også være af forskningsaktuel og tværfaglig karakter.

Du kan læse mere om IV-fagene her.

HUM-fag er et tværhumanistisk valgfagsudbud rettet mod alle humanistiske bachelorstuderende på tværs af deres centrale fag. HUM-fag er placeret på 3. semester af bacheloruddannelsen.

Det er dit eget ansvar at tilmelde dig et HUM-fag. Dette gøres via mitstudie.au.dk i forbindelse med undervisningstilmelding.

Det er muligt at tilmelde sig et HUM-fag på AU Summer University.

Når du har valgt et HUM-fag, har du ikke efterfølgende mulighed for at skifte til et andet HUM-fag, selvom der  skulle være ledige pladser på det fag du ønsker at skifte til.

Arbejdsbelastning og eksamen

Arbejdsbelastning

Alle HUM-fag vægter 10 ECTS point. ECTS-vægten er udtryk for det samlede antal arbejdstimer, du som studerende forventes at yde i forbindelse med det samlede undervisnings- og eksamensforløb (forberedelse, gruppearbejde, undervisning, eksamensbesvarelse etc). Det betyder, at du forventes at bruge den samme mængde arbejdstid på det samlede forløb, uanset det ugentlige antal timer på det HUM-fag du vælger.

1 ECTS point svarer til 27 timers arbejdsindsats. Da HUM-fagene vægter 10 ECTS point, kan du således forvente en arbejdsbelastning på i alt ca. 270 timer fordelt over semestret.

Prøveformer for HUMfag

Alle HUM-fag er med intern censur og gradueret bedømmelse (besluttet i studielederforum) og eksamensformen er besluttet af underviseren, men vil til ordinær eksamen altid være en af følgende:

1.      Fri hjemmeopgave
Den studerende udarbejder en fri hjemmeopgave på 8-12 normalsider (2400 tegn, inkl. noter).
Opgaverne kan skrives i en gruppe på op til fem studerende, hvor den enkelte studerendes bidrag skal kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse (indledning og konklusion undtaget).
Omfang:
1 studerende: 8-12 sider
2 studerende: 18-22 sider
3 studerende: 28-32 sider
4 studerende: 38-42 sider
5 studerende: 48-52 sider
Opgavens emne og metode skal være relevant i forhold til kursets indhold og skal godkendes af underviseren/vejlederen.
Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.

2.      Hjemmeopgave med portfolio
Antal opgaver, deres form (individuel og/eller gruppe, skriftlig, bunden eller fri mv.) og afleveringsfrist meddeles skriftligt i Blackboard og mundtligt af underviser ved semestrets begyndelse. Portfolioens samlede omfang –8-12 normalsider (2400 tegn, inkl. noter).
Opgaverne kan skrives i en gruppe på op til fem studerende, hvor den enkelte studerendes bidrag skal kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse.
Omfang:
1 studerende: 8-12 sider
2 studerende: 18-22 sider
3 studerende: 28-32 sider
4 studerende: 38-42 sider
5 studerende: 48-52 sider
Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste.
Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.

3.      Fri hjemmeopgave med produkt
Der udarbejdes i tilknytning til/forlængelse af undervisningen et praktisk produkt (fx videoproduktion, hjemmeside, pjece etc.). Omfanget og arten af produktet skal være relevant i forhold til kursets indhold og skal godkendes af underviseren/vejlederen. Produktet ledsages af en reflekterende redegørelse på 5-6 normalsider (2400 tegn, inkl. noter), der profilerer produktet i forhold til en relevant akademisk diskussion, et teoretisk perspektiv eller en faglig tradition, således at de trufne valg begrundes og motiveres i en faglig kontekst. 
Produktet kan udarbejdes i en gruppe på op til fem studerende, hvor den enkelte studerendes bidrag skal kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse.
Omfang:
1 studerende: 5-6 sider
2 studerende: 10-12 sider
3 studerende: 15-18 sider
4 studerende: 20-24 sider
5 studerende: 25-30 sider
Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste.
Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.

4.      Mundtlig prøve
Den studerende trækker et spørgsmål indenfor HUM-fagets emneområde. Der gives 30 min. forberedelsestid og eksamineres i 30 min. inklusive censur. Refleksioner over produkter, som er udarbejdet som et led i undervisningen, kan indgå i den mundtlige prøve.

5.      Bunden hjemmeopgave
Den studerende udarbejder en skriftlig opgave på 8-12 normalsider (2400 tegn, inkl. noter) på baggrund af et eller flere spørgsmål inden for HUM-fagets emneområde. Den skriftlige opgave udarbejdes inden for 5 dage.
Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste.
Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.

Forudsætningskrav til HUM-fag
Forudsætning for indstilling til prøven er regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer. Med aktiv og tilfredsstillende forstås, at den studerende deltager tilfredsstillende i fagets undervisningsaktiviteter. Underviseren præsenterer ved semesterstart de undervisningsaktiviteter, den studerende forventes at deltage i og hvilke krav, der stilles til en tilfredsstillende deltagelse.

Hvis der er forudsætningskrav til forløbet, har studienævnene bestemt, at omprøven afholdes efter prøveform 5 (bunden hjemmeopgave).