Erhvervssprog og erhvervskommunikation (CLM)

Retningslinjer for CLM i engelsk, fransk, spansk og tysk

Praktik, som en del af et projektorienteret forløb, kan efter forudgående godkendelse indgå på uddannelsens 3. semester. Du kan vælge mellem et 20 ECTS og et 10 ECTS forløb.

Formål

Formålet med det projektorienterede forløb er at sætte dig i stand til at arbejde professionelt sammen med andre i en realistisk og dynamisk kontekst og til at anvende de teorier og metoder, du har tilegnet dig i løbet af studiet, i praksis.

Der kan f.eks. være tale om planlægning og udarbejdelse af fremmedsproget marketing- og PR-materiale, deltagelse i udarbejdelse af kampagner til fremmedsprogede markeder eller i revision heraf, koordinering af fremmedsproget virksomhedskommunikation, oversættelse af fagtekster, kvalitetssikring, tolkning og udarbejdelse af databaser eller koncernordbøger. Der skal altid indgå et interkulturelt element.

Projektperiode

Der gælder følgende frister for det projektorienterede forløb/uddannelsesopholdet hos projektværten:

 • I efterårssemestre skal opholdet være afsluttet senest 31. december

Praktikkontrakt

Det er dit eget ansvar at finde og indgå skriftlig kontrakt med et praktiksted. Kontrakten skal blandt andet indeholde en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, en angivelse af hvornår praktikken finder sted og dens omfang (i arbejdstimer) samt navnet på kontaktpersonen i virksomheden. Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans og niveau. Du finder praktikkontrakten her:


Det projektorienterede forløb omfatter:

 • et ophold i en virksomhed (praktik)
 • en portfolio (og evt. en mundtlig prøve)


20 ECTS projektorienteret forløb:

 • Praktikophold: Min. 12 uger (fuld tid)
 • Portofolien: Max. 15 normalsider excl. indholdsfortegnelse, bibliografi og bilag.
 • Mundtlig prøve: 30 minutter
 • Bedømmelse: Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen (intern censur)
 • Læs mere i kursuskataloget


10 ECTS projektorienteret forløb:

 • Praktikophold: Min. 8 uger, dvs. 296 arbejdstimer, men opholdet kan gennemføres over en længere periode. Den minimale ugentlige arbejdstid er dog på 14 timer.
 • Portofolien: Max. 10 normalsider excl. indholdsfortegnelse, bibliografi og bilag.
 • Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået (ingen censur)
 • Læs mere i kursuskataloget
   

Forhåndsgodkendelse og vejledning

Alle studerende tildeles en intern vejleder, som er en fastansat videnskabelig medarbejder. Den interne vejleder skal:

 • godkende praktikforløb/praktikkontrakt
 • godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for praktikportofolioen samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf.

Du skal selv tage direkte kontakt til vejleder for at få en forhåndsgodkendelse af praktikforløbet. Vejleder forhåndsgodkender praktikforløbet ved at underskrive praktikkontrakten, hvorefter praktikkontrakten (med vejleders underskrift) sendes direkte til Studiecenter Arts.

Aflevering af praktikkontrakt til forhåndsgodkendelse

 • Kontrakten skal være afleveret senest den 15. august
   

Fortrolighedsaftale

Når studerende samarbejder med en virksomhed i forbindelse med en øvelsesopgave, eksamen eller praktikforløb kan der være behov for en fortrolighedsaftale. Her kan du finde en standardkontrakt til en fortrolighedsaftale.


Øvrig information

Andet

Når du kontakter et potentielt praktiksted, kan du gøre brug af en af disse beskrivende foldere:

Læs mere om praktik

Du kan læse mere om praktik på Karrierecenterets side (læs mere om praktik) og se mulige praktiksteder i Karrierecentrets Jobbank (jobbank.au.dk)


Erasmus Grants

Students doing an internship within Europe as part of their degree programme can apply for an Erasmus grant.
Erasmus grants for internships are administered by Aarhus University's International Center.

Please find more information here or contact Sara Eaton at:

The International Centre
Aarhus University
Høegh-Guldbergs Gade 4, bldg. 1650
DK-8000 Aarhus C