Valgfag - BA IVK og CLM

For studerende på BA IVK (optaget i 2016 og tidligere) og CLM

Informationen om valgfag herunder gælder for dig, hvis du er studerende på én af følgende:

  • bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation (to sprog, sprog og europæiske studier samt sprog og kommunikation) og optaget i 2016 eller tidligere
  • kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i hhv. engelsk, fransk, spansk eller tysk.

Procedure for tilmelding til valgfag

Fristerne for tilmelding til valgfag i foråret er den 1.-5. november.

Valgfagene kan findes i kursuskataloget ca. 14 dage før tilmeldingsfristen.

Alle studerende, der tilmeldes deres ønskede valgfag ved de ovenfornævnte datoer, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning.

Når studerende er tilmeldt et kursus, kan det kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Praktik i henhold til reglerne herfor.
  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor.
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner.

Du skal kontakte Studiecenter Arts, studiecenter.arts.aarhus@au.dk, hvis du ønsker at blive afmeldt et valgfag, du er blevet tilmeldt, grundet et af ovenforstående forhold. Du skal oplyse dit navn og studienummer samt de(t) fag, du vil afmeldes.

De studerende, der ikke har fået de ønskede valgfag pga. f.eks. aflysning af valgfag eller deltagerbegrænsning på et valgfag, vil blive kontaktet via studentermailen, så de får mulighed for at tilmelde sig et andet valgfag, hvor der er ledige pladser efter tilmeldingsrunden. Bemærk, at det ikke kan garanteres, at der ikke bliver timesammenfald mellem valgfag, når timeplanerne er færdige. Skulle dette være tilfældet, får man ligeledes mulighed for at vælge om.

Om valgfag for BA IVK

  • Valgfagene er placeret på 4. og 6. semester i dit studieprogram. Du har i alt 40 ECTS valgfag.
  • Du skal vælge valgfag svarende til min. 10 ECTS inden for det ene af de to fagområder, som du læser (sprog, kommunikation eller europæiske studier) og min. 20 ECTS inden for det andet fagområde. Du kan selv bestemme inden for hvilket af dine to fagområder, du vil vælge 10 ECTS, og inden for hvilket område, du vil vælge 20 ECTS.
  • Du kan vælge valgfag svarende til maks. 10 ECTS uden for fagområderne. Kurserne skal være relevante for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation.

Studienævnet for Virksomhedskommunikation og it har forhåndsgodkendt en række kurser, svarende til din studieordning. Disse kurser kan du finde under Udbudte valgfag her på siden.

Hvis du vil tage kurser uden for dine fagområder, kan du:

  • Vælge blandt nogle af de kurser, der udbydes inden for andre uddannelser i International Virksomhedskommunikation. Det fremgår under Godkendte fag uden for fagområde , hvilke kurser det drejer sig om. Hvis du vil tilmelde dig sådan et kursus, skal du følge den sædvanlige tilmeldingsprocedure, se Procedure for tilmelding ovenfor.
  • Få meritvurderet et fag ved at indsende ansøgning om forhåndsgodkendelse eller merit via Selvbetjeningen.

Særregel for europæiske studier (årgang 2014)

Hvis dit ene fagområde er europæiske studier, og du senere ønsker at søge ind på kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation eller MA in Corporate Communication (dog uden retskrav), skal du have 30 ECTS valgfag, som er kommunikationsrelaterede.  For at lette denne mulighed gælder der en særregel om, at du vil kunne tage 20 ECTS uden for fagområdet europæiske studier. Valgfagene skal være forhåndsgodkendte som adgangsgivende til kandidatuddannelserne i virksomhedskommunikation.

Interim-fagstudienævnet har som udgangspunkt godkendt følgende fagpakke, som vil give dig adgang til at søge ind på disse kandidatuddannelser:

Hvis du ønsker andre valgfag indsat, skal de først forhåndsgodkendes som adgangsgivende til kandidatuddannelserne i virksomhedskommunikation. Fagene skal ækvivalere de to forhåndsgodkendte fag på BA MMC, som er angivet ovenfor.

Denne særregel gælder kun for studerende med europæiske studier, som er startet i 2014.

Udbudte valgfag - BA IVK F2019

Nedenfor kan du se hvilke kurser, der udbydes i forårssemesteret 2019 for BA IVK, og ud fra overskrifterne kan du også se inden for hvilket fagområde, kurset udbydes. Du kan læse fagbeskrivelserne i kursuskataloget ved at klikke på de enkelte kursustitler nedenfor.

 

NB: Vær opmærksom på, at der for IVK-studerende optaget i 2016 og tidligere kun oprettes ét af de udbudte valgfag på hvert sprog (gælder kun for fransk, tysk og spansk). Det er altså kun det af sprogvalgfagene, der opnår størst tilslutning, der udbydes. 

Engelsk

 

Fransk

 

Spansk

 

Tysk

 

Kommunikation

 

Godkendte fag uden for fagområderne

AU Summer University

Nedenfor kan du se, hvilke kurser på AU Summer University, der er forhåndsgodkendt til din studieordning..

Hvis du ønsker at få forhåndsgodkendt andre kurser den dem, som fremgår nedenfor, skal du indsende din ansøgning om merit via Selvbetjeningen. I den forbindelse skal du huske at være opmærksom på, at nogle kurser på AU Summer University kun vægter 5 ECTS. Hvis du vælger et kursus til 5 ECTS, er det vigtigt, at du sikrer dig, at det passer ind i din valgfagsblok, da det ordinære valgfagsudbud udelukkende består af kurser til 10 ECTS.

Bachelorkurser 2019

Studienævnet for Virksomhedskommunikation og it har forhåndsgodkendt en række kurser, der udbydes på henholdsvis Aarhus BSS og Arts. Nedenstående kurser er forhåndsgodkendt til studerende på bacheloruddannelserne i International Virksomhedskommunikation, optaget i 2016 og før.

Kandidatkurser 2019

 

Tilmelding

Du kan ikke finde kurser fra andre institutter på Selvbetjeningen på mit.au.dk. Derfor skal du søge om plads på fagene fra Institut for Kommunikation og Kultur og Institut for Virksomhedsledelse via dette link fra den 1. december 2018 til og med den 1. april 2019.

HUSK at ansøgningssystemet automatisk vil bede dig om en forhåndsgodkendelse, når du vælger et af disse fag, men da fagene allerede er forhåndsgodkendt til dit studie, bedes du i stedet uploade en karakterudskrift fra mit.au.dk.

Læs mere om AU Summer University.

Aarhus BSS Winter School

Nedenfor kan du se, hvilke kurser på Aarhus BSS Winter School, der er forhåndsgodkendt til din studieordning.

Bachelorkurser 2020

Studienævnet for Virksomhedskommunikation og it har forhåndsgodkendt nedenstående kursus til studerende på bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation, optaget i 2016 og før.

Kurset er forhåndsgodkendt som enten Valgfag, Kommunikation eller Valgfag udenfor fagområde.

 

Tilmelding

Du skal sende din ansøgning om tilmelding til kurset på Aarhus BSS Winter School til Kasper Lie, kasperlie@au.dk, senest den 31. oktober 2019. I din ansøgning skal du angive dit navn og dit studienummer samt faget, du ønsker at blive tilmeldt.

Du vil få tilsendt en bekræftelse på, om du er tilmeldt, senest den 1. december fra Aarhus BSS International.

 

 

Valgfag ved udenlandske universiteter

Hvis du er studerende på BA IVK, kan du finde mere information om udveksling og valgfag ved udenlandske universiteter på studieportalens side om Udveksling og praktik i udlandet - Særligt for BA IVK.

Hvis du er studerende på CLM, skal du orientere dig på studieportalens side om Udveksling og praktik i udlandet.

Forhåndsgodkendelse og merit

Når du søger om at lade et fag erstatte et fag i dit studieprogram, er der tale om en forhåndsgodkendelse (inden du tager af sted) eller en merit (efter du har gennemført faget). Det er studienævnet, der afgør, om du må få forhåndsgodkendelse eller merit.

Hvis du ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til eller merit fra en anden uddannelse på Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution, skal du søge via mit.au.dk.

Hvis du ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til/merit fra udvekslingsophold, skal du se under boksen Valgfag ved udenlandske universiteter.

Forhåndsgodkendelsen er ikke en godkendelse til optagelse på de(t) fag, du har søgt forhåndsgodkendelse af, og du skal selv kontakte uddannelsesinstitutionen/gæstefaget for at søge om optagelse på faget/fagene.

Forhåndsgodkendte valgfag

Nogle kurser/moduler er allerede forhåndsgodkendt til at indgå som valgfag ell.l. på bestemte uddannelser. Disse fremgår under Godkendte fag uden for fagområderne under boksen Udbudte valgfag - BA IVK og under AU Summer University samt Aarhus BSS Winter School.

Kurser/moduler som ikke er forhåndsgodkendte

1. Søg forhåndsgodkendelse

Hvis du gerne vil tilmeldes et kursus/modul på Aarhus Universitet, som ikke er forhåndsgodkendt til din uddannelse, skal Studienævnet give en faglig vurdering af, om kurset/modulet kan indgå i din uddannelse (forhåndsgodkendelse).

Du søger forhåndsgodkendelse via mit.au.dk. Brug skemaet Forhåndsgodkendelse af gæstefag (på AU) til fag på AU og Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU til fag uden for AU.

HUSK at gemme kvitteringen for din ansøgning som pdf, så du har dokumentation for, at du har afsendt din ansøgning.

Der er ikke en frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse, men du skal være opmærksom på sagsbehandlingstiden, se nedenfor, og fristerne for ansøgning om optagelse på gæstefaget/-universitetet.

2. Søg optagelse

Når du har modtaget en forhåndsgodkendelse, skal du søge det pågældende gæstefag eller universitet om at blive optaget. Vær opmærksom på, at du her skal følge de pågældende ansøgningsfrister og -procedurer.

3. Søg merit

Når du har bestået faget, skal du søge om at få det meritoverført.

Du søger via mit.au.dk. Brug skemaet Merit for gæstefag på AU eller Merit for fag uden for AU.

I din ansøgning skal du vedlægge din forhåndsgodkendelse og derudover dokumentation på, at du har bestået de(t) pågældende fag, du ønsker at få meritoverført. For kurser taget på Aarhus Universitet gælder en eksamensudskrift som dokumentation. For kurser taget uden for Aarhus Universitet gælder et eksamensbevis med stempel og underskrift som dokumentation.

HUSK at gemme kvitteringen for din ansøgning som pdf, så du har dokumentation for, at du har afsendt din ansøgning.

De forhåndsgodkendte fag indgår først i din uddannelse og i opgørelsen over beståede ECTS, når de er meritoverført.

Sagsbehandlingstid

Studienævnets sagsbehandlingstid på ansøgninger om forhåndsgodkendelse og merit kan vare op til 8 uger grundet den faglige vurdering.