Arts Rejsestipendium

Du kan søge tilskud til rejseudgifter i forbindelse med udlandsophold.

  • Du kan ikke søge tilskud til rejser i Danmark
  • Du kan ikke søge tilskud til rejse i forbindelse med dit speciale

Regelsættet er godkendt af alle relevante ledelsesinstanser på hovedområde Arts og trådte i kraft pr. 1. juli 2013.

Ansøgningskriterier

Du skal ikke indsende ansøgning, hvis du er på en udvekslingsaftale

Studerende, der skal studere i udlandet gennem en af AU's udvekslingsaftale, kommer automatisk i betragtning til et Erasmus-, Nordplus / Nordlys- eller Arts Rejsestipendium. Du kan ikke modtage mere end ét stipendium til dit udlandsophold.

Du kan søge et Arts Rejsestipendium, hvis du:

  • skal på studieophold ved et udenlandsk gæsteuniversitet som freemover.
  • skal på praktikophold/feltarbejde/sprogophold i udlandet (og et sådant ophold indgår i din studieordning.)
  • har gennemført mindst et års studier på dit studieprogram på AU (bestået eksaminer med sammenlagt 60 ECTS). Bemærk, at nogle studier har en intern regel om to års studier (120 ECTS). Spørg på dit institut, hvis du er i tvivl.

Dit udlandsophold ved et gæsteuniversitet skal være indpasset i din ordinære studieplan og skal dermed være meritgivende svarende til min. 30 ECTS.

Opholdet skal have en varighed på min. 3 og max. 10 mdr., medmindre anden periode er specificeret i din studieordning. Derudover skal det være i én sammenhængende periode på samme destination.

Confirmation of enrolment

Under dit udlandsophold skal dit gæsteuniversitet/praktiksted/feltarbejdssted/vært for sprogophold umiddelbart inden din hjemrejse bekræfte dit ophold samt opholdets varighed på dit ”confirmation of enrolment”. Dokumentet skal udfyldes, dateres, underskrives og stemples.

Originaldokumentet scannes ind og sendes til rejsestipendium.arts@au.dk senest to uger efter din hjemkomst.

OBS! Hvis du ikke er i stand til at fremvise/returnere dette dokument til hovedområde Arts, vil du skulle tilbagebetale dit Arts Rejsestipendium.

Tidligere udlandsophold

Et Arts Rejsestipendium kan bevilges max. to gange gennem den samlede studietid: En gang på BA niveau og en gang på MA niveau.

Vær opmærksom på, at tidligere ophold finansieret af ERASMUS+ og Nordplus stipendier medregnes her. Skal du f.eks. under din bacheloruddannelse på et udlandsophold finansieret via ERASMUS+/Nordplus, kan du først søge om et Arts Rejsestipendium, når du har påbegyndt din kandidatuddannelse og planlægger endnu et udlandsophold. Skal du derimod under din bacheloruddannelse på et udlandsophold, der ikke er finansieret af ERASMUS+/Nordplus, kan du søge et Arts Rejsestipendium og efterfølgende søge om endnu et Arts Rejsestipendium, når du har påbegyndt din kandidatuddannelse og planlægger endnu et udlandsophold under forudsætning af, at heller ikke dette ophold finansieres af ERASMUS+/Nordplus.

Ansøgningsfrister

Der er åbent for online ansøgning i flg. to ansøgningsrunder hvert år:

  • 1. marts - 1. april (udlandsophold i efteråret i samme år)
  • 1. oktober - 1. november (udlandsophold i foråret det efterfølgende år).

Online ansøgningen skal være indsendt inden midnat på ansøgningsrundens slutdato.

Du kan godt indsende en ansøgning, selvom du endnu ikke har alle de nødvendige oplysninger (f.eks. praktiksted, start- og slutdato eller forhåndsgodkendelse). Du skal så eftersende oplysningerne til rejsestipendium.arts@au.dk, så snart du har oplysningerne. Alle oplysninger skal være sendt inden afrejse.

Ansøgninger, der IKKE er rettidigt indleveret, kan ikke imødekommes.

Der kan IKKE søges med tilbagevirkende kraft.

OBS! Det er dit ansvar som ansøger, at ansøgningen med bilag indleveres rettidigt. Det omfatter også rettidig eftersendelse af din forhåndsgodkendelse.

Satser

Får du bevilget et Arts Rejsestipendium, er der to gældende satser som er et engangsbeløb:

I Europa 4000 kr.
Uden for Europa
(inkl Grønland, Færøerne og Island)
6000 kr.

Da satserne er ufravigelige, er det ikke nødvendigt at vedlægge et budget.

Bilag til ansøgningen

Din ansøgning skal vedlægges bilag hvis du:

  • Skal på udvekslingsophold/ studieophold

Hvis du skal på udvekslingsophold/ studieophold skal der vedlægges bilag i form af forhåndsgodkendelse fra dit studienævn om meritoverførsel. Vi vil gerne have forhåndsgodkendelsen samtidig med din ansøgning, hvis det er muligt.

Vi anbefaler derfor, at du i god tid kontakter dit studienævn, så du er sikker på at have din forhåndsgodkendelse klar inden ansøgningsfristens udløb. Behandlingen i studienævnet kan tage op til 8 uger.

I tilfælde af, at din forhåndsgodkendelse om meritoverførsel ikke er blevet behandlet af dit Studienævn inden ansøgningsfristen, er det muligt at eftersende den. Vi vil i så fald lægge din ansøgning til side til behandling, når vi har modtaget forhåndsgodkendelsen fra dig. Det vigtigste er, at du overholder ansøgningsfristen.

Vær opmærksom på, at forhåndsgodkendelsen skal eftersendes inden din afrejse, så din ansøgning kan færdigbehandles inden da. I modsat fald bortfalder din ansøgning, da vi ikke kan behandle med tilbagevirkende kraft, jf. nedenfor.

Samtidige ansøgninger

Udlandsstipendium:
Et udlandsstipendium dækker kun (delvist) og er ikke et tilskud til rejseudgifter, som det er tilfældet med et Arts Rejsestipendium. Du kan derfor godt søge Arts Rejsestipendium samtidig med et udlandsstipendium.

  • Læs mere om udlandsstipediet

Svar på ansøgningen

Du modtager meddelelse om bevilling eller afslag inden for to måneder efter ansøgningsfristen under forudsætning af, at ansøgningen er komplet med de påkrævede bilag, jf. ovenfor. I modsat fald må du forvente, at behandlingstiden forlænges.

Bemærk, at Arts Rejsestipendium tildeles under forudsætning af, at man ved hjemkomsten kan dokumentere sit ophold jfr. kravene i afsnittet ”Indsendelse af dokumentation for udlandsophold".

Udbetaling af stipendiet

Stipendiet overføres til din NEM-konto den sidste hverdag i måneden op til den officielle startdato for tudieophold/praktikophold/feltarbejde/sprogophold i udlandet. Starter dit studieophold fx. d. 12. februar, så udbetales stipendiet den sidste hverdag i januar. Det er ikke muligt at fremrykke udbetalingen, hvis du vælger at rejse f. eks. 1-2 uger før den officielle studiestart/praktikstart. Har du ikke NEM-konto, så send os en mail med dine bankoplysninger.

Udbetaling og udenrigsministeriets rejsevejledning i forbindelse med covid-19

Bemærk, at stipendierne ikke kan udbetales til studerende med destinationer, hvor udenrigsministeriet fraråder alle rejser – dvs. lande markeret med rødt i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Studie- og sprogophold samt feltarbejde betragtes som nødvendige rejser, og det er derfor muligt at udbetale stipendium til studerende, som vælger at rejse til destinationer, hvor udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser - dvs. lande markeret med orange i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Ændringer til din ansøgning

Adresseændring

Ændrer du adresse i perioden mellem ansøgningsfristen og behandlingen af din ansøgning, skal du underrette os om det.

Ændring af universitet/praktiksted/feltarbejde/sprogophold eller periode for ophold

Ændrer du universitet/praktiksted/feltarbejde/sprogophold eller periode for det ophold, du har angivet i din ansøgning, er du forpligtet til at oplyse sådanne ændringer, da det kan have indflydelse på dit stipendium og din ansøgning derfor skal vurderes på ny.

Vi gør opmærksom på, at en bevilling er tilknyttet de datoer, der er oplyst i ansøgningen og IKKE kan overføres fra et semester til et andet.

Aflysning af ophold

Hvis du vælger ikke at tage afsted på dit planlagte ophold eller hvis dit ophold bliver aflyst skal du give besked til os på rejsestipendium.arts@au.dk.  

Indsendelse af dokumentation for udlandsophold

Sammen med dit bevillingsbrev fik du bilaget "Confirmation of enrolment".
Bilaget kan også findes under "Blanketter" her på siden.

Confirmation of enrolment
Under dit udlandsophold skal dit gæsteuniversitet/praktiksted/feltarbejdssted/vært for sprogophold umiddelbart inden din hjemrejse bekræfte dit ophold samt opholdets varighed på dit ”confirmation of enrolment”. Dokumentet skal udfyldes, dateres, underskrives og stemples.

Originaldokumentet scannes ind og sendes til rejsestipendium.arts@au.dk senest to uger efter din hjemkomst.

OBS! Hvis du ikke er i stand til at fremvise/returnere dette dokument til hovedområde Arts, vil du skulle tilbagebetale dit Arts Rejsestipendium.

Andre støttemuligheder

Kontakt

Amanda Winther Fugl
Studentermedhjælper
Administrationscenter Arts - Internationalisering  
Email: rejsestipendium.arts@au.dk