Arts Rejsestipendium

Et Arts Rejsestipendium er et tilskud til rejseudgifter ifm. udlandsophold.
Der gives ikke tilskud til rejser i Danmark.

Regelsættet er godkendt af alle relevante ledelsesinstanser på hovedområde Arts og trådte i kraft pr. 1. juli 2013.

Ansøgningskriterier

Du skal ikke indsende en ansøgning om Arts Rejsestipendium, hvis du har fået tildelt en udvekslingsplads gennem en af ​​AU's udvekslingsaftaler. Studerende, der skal studere i udlandet gennem en af AU's udvekslingsaftale, kommer automatisk i betragtning til et Erasmus-, Nordplus / Nordlys- og / eller fakultetstipendie.    

Et Arts Rejsestipendium kan søges af alle studerende ved Arts, som:

 • skal på studieophold ved et udenlandsk gæsteuniversitet som freemover. 
 • skal på praktikophold/feltarbejde/sprogophold i udlandet under forudsætning af, at et sådant ophold indgår i din studieordning.
 • har gennemført mindst et års studier (bestået eksaminer med sammenlagt 60 ECTS). Bemærk, at nogle studier har en intern regel om to års studier (120 ECTS). Spørg på dit institut, hvis du er i tvivl.

Udlandsophold ved et gæsteuniversitet skal være indpasset i din ordinære studieplan og skal dermed være meritgivende svarende til min. 30 ECTS.

Opholdet skal have en varighed på min. 3 og max. 10 mdr., medmindre anden periode er specificeret i din studieordning. Derudover skal det være i én sammenhængende periode på samme destination.

Der bevilliges ikke Arts Rejsestipendium til udlandsophold i forbindelse med specialeskrivning.

Tidligere udlandsophold: Et Arts Rejsestipendium kan bevilges max. to gange gennem den samlede studietid: En gang på BA niveau og en gang på MA niveau.

Vær opmærksom på, at tidligere ophold finansieret af ERASMUS+ og Nordplus stipendier medregnes her. Skal du f.eks. under dit BA studium på et udlandsophold finansieret via ERASMUS+/Nordplus, kan du først søge om et Arts Rejsestipendium, når du har påbegyndt din kandidatuddannelse og planlægger endnu et udlandsophold. Skal du derimod under dit BA studium på et udlandsophold, der ikke er finansieret af ERASMUS+/Nordplus, kan du søge et Arts Rejsestipendium og efterfølgende søge om endnu et Arts Rejsestipendium, når du har påbegyndt din kandidatuddannelse og planlægger endnu et udlandsophold under forudsætning af, at heller ikke dette ophold finansieres af ERASMUS+/Nordplus.

Ansøgningsfrister

Der er åbent for online ansøgning i flg. to ansøgningsrunder hvert år:

 • 1. marts - 1. april (udlandsophold i efteråret i samme år)
 • 1. oktober - 1. november (udlandsophold i foråret det efterfølgende år).

Online ansøgningen skal være indsendt inden midnat på ansøgningsrundens slutdato.

Du kan godt indsende en ansøgning, selvom du endnu ikke har alle de nødvendige oplysninger (f.eks. praktiksted, start- og slutdato eller forhåndsgodkendelse). I dette tilfælde bedes du eftersende oplysningerne til rejsestipendium.arts@au.dk så snart du er bekendt med oplysningerne. Alle oplysninger skal være sendt inden afrejse.

Ansøgninger, der IKKE er rettidigt indleveret kan ikke imødekommes.

Der kan IKKE søges med tilbagevirkende kraft.

OBS! Det er dit ansvar som ansøger, at ansøgningen med bilag indleveres rettidigt for at blive taget i betragtning til støtte. Dette omfatter også rettidig eftersendelse af din forhåndsgodkendelse.

Satser

Får du bevilget et Arts Rejsestipendium, er der to gældende satser:

I Europa4000 kr.
Uden for Europa
(inkl Grønland, Færøerne og Island)
6000 kr.

  Da satserne er ufravigelige, er det ikke nødvendigt at vedlægge et budget.

  Bilag til ansøgningen

  Din ansøgning skal vedlægges bilag hvis du:

  • Skal på udvekslingsophold/ studieophold

  Hvis du skal på udvekslingsophold/ studieophold skal der vedlægges bilag i form af forhåndsgodkendelse fra dit studienævn om meritoverførsel.. Vi vil gerne have forhåndsgodkendelsen samtidig med din ansøgning, hvis muligt.

  Det anbefales derfor, at du i god tid kontakter dit studienævn, så du er sikker på at have din forhåndsgodkendelse klar inden ansøgningsfristens udløb. Behandlingen i studienævnet kan tage op til 8 uger.

  I tilfælde af, at din forhåndsgodkendelse om meritoverførsel ikke er blevet behandlet af dit Studienævn inden ansøgningsfristen, er det muligt at eftersende den. Vi vil i så fald lægge din ansøgning til side til behandling, når vi har modtaget forhåndsgodkendelsen fra dig.  Det vigtigste er, at du overholder ansøgningsfristen.

  Vær opmærksom på, at forhåndsgodkendelsen skal eftersendes inden din afrejse, så din ansøgning kan færdigbehandles inden da. I modsat fald bortfalder din ansøgning, da vi ikke kan behandle med tilbagevirkende kraft, jf. nedenfor.

  Samtidige ansøgninger

  • Udlandsstipendium. Et udlandsstipendium dækker kun (delvist) og er ikke et tilskud til rejseudgifter som det er tilfældet med et Arts Rejsestipendium. Du kan derfor godt søge Arts Rejsestipendium samtidig med et udlandsstipendium.

  Svar på ansøgningen

  Ansøgere modtager meddelelse om bevilling eller afslag indenfor to måneder efter ansøgningsfristen under forudsætning af, at ansøgningen er komplet med de påkrævede bilag, jf. ovenfor. I modsat fald må du forvente, at behandlingstiden forlænges.

  Bemærk, at Arts Rejsestipendium tildeles under forudsætning af, at man ved hjemkomsten kan dokumentere sit ophold jfr. kravene i afsnittet ”Indsendelse af dokumentation for udlandsophold".

  Udbetaling af stipendiet: Stipendiet overføres til din NEM-konto den sidste hverdag i måneden op til den officielle startdato for studieophold/praktikophold/feltarbejde/sprogophold i udlandet. Starter dit studieophold fx. d. 12. februar, så udbetales stipendiet den sidste hverdag i januar. Det er ikke muligt at fremrykke udbetalingen, hvis du vælger at rejse f. eks. 1-2 uger før den officielle studiestart/praktikstart. Har du ikke NEM-konto, så send os en mail med bankoplysningerne.

  Udbetaling og udenrigsministeriets rejsevejledning i forbindelse med covid-19:
  Bemærk, at stipendierne ikke kan udbetales til studerende med destinationer, hvor udenrigsministeriet fraråder alle rejser – dvs. lande markeret med rødt i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

  Studie- og sprogophold samt feltarbejde betragtes som nødvendige rejser, og det er derfor muligt at udbetale stipendium til studerende, som vælger at rejse til destinationer, hvor udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser (dvs. lande markeret med orange i Udenrigsministeriets rejsevejledning).

  Ændringer til din ansøgning

  Adresseændring

  Ændrer du adresse i perioden mellem ansøgningsfristen og behandlingen af din ansøgning, skal du underrette os om det.

  Ændring af universitet/praktiksted/feltarbejde/sprogophold eller periode for ophold

  Ændrer du universitet/praktiksted/feltarbejde/sprogophold eller periode for det ophold, du har angivet i din ansøgning, er du forpligtet til at oplyse sådanne ændringer, da det kan have indflydelse på dit stipendium og din ansøgning derfor skal vurderes på ny.

  Vi gør opmærksom på, at en bevilling er tilknyttet de datoer, der er oplyst i ansøgningen og IKKE kan overføres fra et semester til et andet.

  Indsendelse af dokumentation for udlandsophold

  Sammen med dit bevillingsbrev fik du bilaget "Confirmation of enrolment".
  Bilaget kan også findes under "Blanketter" her på siden.

  Confirmation of enrolment
  Under dit udlandsophold skal dit gæsteuniversitet/praktiksted/feltarbejdssted/vært for sprogophold umiddelbart inden din hjemrejse bekræfte dit ophold samt opholdets varighed på dit ”confirmation of enrolment”. Dokumentet skal udfyldes, dateres, underskrives og stemples.

  Originaldokumentet scannes ind og sendes til rejsestipendium.arts@au.dk senest to uger efter din hjemkomst.

  OBS! Hvis du ikke er i stand til at fremvise/returnere dette dokument til hovedområde Arts, vil du skulle tilbagebetale dit Arts Rejsestipendium.

  Kontakt

  Anne-Sofie Lyngbak
  Studentermedhjælper
  Administrationscenter Arts - Internationalisering  
  Email: rejsestipendium.arts@au.dk
  Bygning 1443, 412