Lægeerklæringer

Hvornår har du brug for en lægeerklæring?

Du har brug for en lægeerklæring, hvis du bliver syg til en eksamen og i forbindelse med nogle dispensationsansøgninger. Lægeerklæringen er en skriftlig erklæring udarbejdet af din læge. Den skal på baggrund af en eller flere konsultationer vise en lægefaglig vurdering af din helbredstilstand, sygdom eller andre lægelige forhold.

Vejledning til indhold af lægeerklæringer

Kravene til indholdet af en lægeerklæring varierer afhængig af, hvilken type dispensation du søger. Det er op til Studienævnet at vurdere, om dokumentationen er tilstrækkelig og giver grundlag for at tildele en dispensation.

Overordnet set er der fire elementer i en typisk lægeerklæring, der medfører, at den er relevant som dokumentation:

1. Tid 

  • Det skal klart være angivet, hvilken periode lægeerklæringen dækker over
  • Det skal også angives, om lægen har tilset dig på det tidspunkt, lægeerklæringen dækker over. Dette vil ikke være et problem, når lægeerklæringen udstedes samme dag, men ved lægeerklæringer om forhold tilbage i tiden, vil manglende angivelse af undersøgelsestidspunkt medføre, at oplysningerne tillægges mindre betydning i studienævnet.

2. Lægefaglig vurdering

  • Hvilken sygdom/diagnose er der tale om? Der kan ikke kræves angivelse af diagnoser, men en uspecificeret henvisning til ”sygdom” eller lignende kan blive tillagt væsentligt mindre betydning i studienævnets afgørelse, end en præcis angivelse af sygdommen.
  • Den lægefaglige vurdering skal også altid angive, hvilken betydning, lidelsen har for din gennemførsel af studiet. Studienævnet kan have vanskeligt ved at vurdere, hvilke konsekvenser en given sygdom/diagnose medfører, og det følger derfor også af ovennævnte vejledning, at lægen skal give myndigheden de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre sit skøn.

3. Kilden til oplysningerne

  • Det er essentielt, at der for hver oplysning i lægeerklæringen tydeligt angives, om oplysningen stammer fra dig selv, fra patientjournaler eller fra lægens egen undersøgelse af dig

4. Prognose

  • Hvor lang tid forventer lægen, at du er påvirket af lidelsen? Er der udsigt til forbedring af tilstanden? Kan du selv gøre noget for, at tilstanden bedres?
  • Angivelse af prognose har også betydning ved kroniske lidelser, da studienævnet så ved, at også ældre lægeerklæringer eventuelt kan tillægges betydning.

Tavshedspligt

Det er vigtigt at understrege, at studienævnet og –administrationen er underlagt tavshedspligt, og at der derfor ikke er nogen risiko forbundet med at være ærlig og åben omkring lidelserne. Det er i alles interesse, at din ansøgning bliver behandlet rimeligt og retfærdigt ud fra dine forhold, men dette er kun muligt, når det nødvendige informationsgrundlag foreligger.

Habilitet - hvem kan udfærdige lægeerklæringen?

Det er vigtigt for behandlingen af din sag, at lægeerklæringen er fyldestgørende og udstedt af en læge, hvor der ikke kan rejses tvivl om hans/hendes habilitet/partiskhed. Derfor vil Nat-Tech Uddannelse som udgangspunkt ikke godtage lægeerklæringer, der er udstedt af nære familiemedlemmer/pårørende.

Det betyder, at du eksempelvis ikke kan fremsende en lægeerklæring fra et nært beslægtet familiemedlem/pårørende, lige meget om han/hun er din faste læge eller ej. Du skal i stedet henvende dig til en anden læge, der ikke er et nært familiemedlem/pårørende og få en uvildig lægeerklæring.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk