Bachelorprojekt på Bioscience

Valg af bachelorprojekt

Skal du i gang med dit bachelorprojekt og mangler en idé til et projekt, kan du søge inspiration på Specialebørsen

Underviserne på instituttet annoncerer med jævne mellemrum nye opslag på siden. Er du interesseret i et af projekterne, så tag kontakt til den eller de ansvarlige, der står nævnt på det pågældende projekt - måske kan en del af projektet fungere som bachelorprojekt.

Koordinator, Birgit Olesen, kan være behjælpelig med at finde en vejleder.

Afsluttede specialeprojekter

Her kan du læse abstracts fra afsluttede specialerapporter: Specialerapporter og -abstracts

Yderligere information

Find yderligere information om projektmuligheder på Bioscience indenfor de enkelte forskningsområder. Tag en snak med en underviser, hvis du selv har en idé til et projekt eller har interesse inden for et specifikt område

I afklaringen af retning for dit projekt kan du også søge inspiration i tidligere kurser, du har fundet spændende eller brug din læsegruppe og medstuderende til at overveje mulige emner.

Gode råd til projektfasen

Sørg for en tydelig forventningsafklaring med din(e) vejleder(e)

 • Hvor mange møder kan du forvente, at I har i løbet af perioden (vær obs. på, at der ikke findes regler for mødeantal mm.)?
 • Hvilken type vejledning har du brug for, og hvad tilbyder vejleder?
 • Hvad og hvor meget af din tekst vil vejlederen læse?
 • Hvilken forberedelse kræver hvert møde af dig? (f.eks. dagsorden, udkast til tekst, konkrete tvivlsspørgsmål mm?)
 • Drøft gerne udkast til en tidsplan, mødefrekvens og indholdsfortegnelse, så du ved, om I er enige i retning og disponering af tid
 • Afklar mål for projektet – hvad vil du gerne opnå såvel proces- som resultatmæssigt?
 • Få afdækket, om der er perioder under projektet, hvor vejleder er fraværende og dermed ikke til rådighed for vejledning

 

Husk at bruge din(e) vejleder(e) løbende i projektprocessen

Din(e) vejleder(e) har til formål at bistå dig i projektet i forhold til fagligt indhold og proces. Det er derfor vigtigt, at du er åben og ærlig over for vejleder i forhold til eventuelle udfordringer, spørgsmål og problemer i projektperioden. På Studypedia AU eller i Studenterrådgivningens pjece om specialer kan du finde gode råd til samarbejdet med din vejleder.

 

Brug dine medstuderende undervejs

Hvis du har valgt at lave dit bachelorprojekt alene, kan der stadig være store gevinster at hente ved at arbejde sammen med dine medstuderende.

En studie- eller læsegruppe kan bruges til at drøfte faglige problemer, finde og læse litteratur og give feedback. På AU Studypedia kan du finde inspiration til gruppearbejdet.

Information til nye bachelorstuderende

Kørsel i tjenestebil

Hvis du har behov for at køre i en tjenestebil skal du sende en mail til Tove Nyholm Bager, som vil hjælpe dig med af få en køretilladelse. Det tager nogle dage at få en køretilladelse, så kontakt Tove i god tid inden du skal bruge en tjenestebil første gang. Brug af tjenestebil skal altid aftales med vejleder.

Laboratoriearbejde

Hvis du skal arbejde i laboratorie er det obligatorisk med en sikkerhedsrundvisning i sektionens laboratorier. Derudover skal du holde dig orienteret om og overholde sikkerhedsreglerne for laboratoriearbejde, herunder beklædning og regler vedr. mad og drikke, i de laboratorier, hvor du arbejder og opholder dig. På nogle sektioner vil du blive tildelt en kontaktlaborant.

Tilknytning til sektionen

På nogle sektioner opfordres du som bachelorstuderende til at deltage i sektionsmøder og faglige seminarer.

Formelle krav til bachelorprojektet

De generelle rammer for bachelorprojektet kan læses i kursuskataloget under ”Bachelorprojekt - Biologi” samt i Studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi

Arbejdsbelastning

Se kursusbeskrivelsen i kursuskataloget for angivelse af arbejdsbelastning for hhv. 10, 15 og 20 ECTS bachelorprojekt.

Rapportens omfang

Projektrapporten kan skrives på dansk eller engelsk efter aftale med vejleder, men skal indeholde et resumé på både dansk og engelsk. Rapporten opbygges som en videnskabelig artikel og må fylde maksimalt 25 normalsider (en normalside = 2400 anslag, dvs. inkl. mellemrum) ved et 20 ECTS projekt, 20 sider ved 15 ECTS og 15 sider ved 10 ECTS, inkl. referencer og ekskl. figurer og tabeller.

Forside til bachelorprojekt

Bachelorrapporten skal indeholde en forside med navn og studienummer, vejleders navn og dato for aflevering. Derudover skal bachelorrapporten være forsynet med en titel på engelsk, også selvom den har en dansk titel og er skrevet på dansk. 

Aflevering af bachelorprojekt

Se information på hjemmesiden Bachelorprojekt under ”Aflevering af bachelorprojekt i Digital Eksamen”

Ved gruppeprojekt

Hvis rapporten udarbejdes som gruppeprojekt, kan sidetallet øges med 12 sider pr. studerende, og bedømmelsen skal suppleres med en mundtlig eksamination af hver enkelt studerende. Eksaminationen tager i så tilfælde udgangspunkt i rapporten og eksaminationstiden er 30 minutter (inkl. evaluering) pr. studerende.

Få gode råd til rapportskrivning

Læs mere om opbygningen af en videnskabelig rapport i BioSkriv på BlackBoard. Find ”Rapporter med IMRAD-struktur” under ”Rapporter”. På BioSkriv kan du i dokumentet ”Rubric: Videnskabelig artikel med IMRAD struktur” læse en beskrivelse af, hvad de enkelte dele af rapporten bør indeholde (”Rapporter” –> ”Rapport med IMRADs struktur” -> Find Rubric word dokument under punktet ”Kriterierne for en god opgave”).

Få adgang til Bioskriv ved at klikke her: Bioskriv og klik derefter på'ENROLL' i venstre margen.

Brug også dine medstuderende til at give feedback på din rapport. Læs mere på AU Studypedia: Gruppearbejde

Undgå plagiering

På hjemmesiden Undgå plagiering – for studerende kan du læse gode råd til hvordan du undgår plagiering.

Information til hovedvejleder

Vær venligst opmærksom på, at du som hovedvejleder, ud over vejledning, er ansvarlig for:

 • At finde en passende ekstern censor

  • Mulige eksterne censorer fremgår af censorkorpset for Biologi: https://www.en.biocensor.aau.dk/
  • Navn på censor skal oplyses til Anne Olsen (gerne tidligt i processen)
  • Censorportalen kan du finde oplysninger ift. ekstern censor (Tidsnormer for censorhonorar, hotelaftaler m.v.)
  • Efter eksamen bedes censor sende censorpakken retur til censor.st@au.dk. Censorpakken ligger i Digital Eksamen under ”Eksamensinformationer”

Både vejleder(e) og censor skal bedømme bachelorprojektet i Digital Eksamen:

 • Eksaminator og censor modtager via e-mail et link til bedømmelsen i Digital Eksamen, når den studerende har afleveret sin bachelorrapport

  • Hvis eksaminator eller censor ikke har modtaget et link, kan der logges ind via hjemmesiden: https://eksamen.au.dk. Klik på ”Log ind som bedømmer” og vælg derefter enten eksaminator eller censor og om log-in skal være med WAYF eller nem-ID

Ved gruppeeksamen:

 • At aftale dato og tidpunkt for de mundtlige forsvar med censor og de studerende i gruppen

 • At booke lokale til de mundtlige forsvar
  • Skal afholdes på Aarhus Universitet