Aarhus Kommune

Hvad kan den studerende lære af at deltage i et erhvervsprojekt sammen med jer?

Fremtidige kandidater får indblik i Aarhus Kommunes arbejde på natur- og miljøområdet, og få bedre kendskab til hvilke metoder vi arbejder ud fra i praksis. Derudover opnås værdifulde erfaringer og kontakter der kan være nyttige når jobjagten sætter ind efter endt uddannelse.

Hvilke forventninger har I til den erhvervsprojektstuderende?

Det er vigtigt at den erhvervsprojektstuderende forstår at arbejde selvstændigt med et konkret projekt, samtidig med at vedkommende er nysgerrig på at indgå i afdelingens daglige virke. På forhånd bør den studerende sætte sig ind afdelingens profil og arbejdsområder og overveje hvor man specifikt kan bidrage.

Virksomhedsbeskrivelse

Vi er en Vand- og Natur afdeling på 50 medarbejdere der løser kommunens opgaver med myndighed og planlægning inden for natur, vandløb, kystbeskyttelse, badevand, friluftliv, grundvand, drikkevand, landbrug og spildevand. Afdelingen løser desuden opgaver inden for rekreative værdier, grønne projekter, klimatilpasning og skovrejsning. Hertil kommer natur- og miljøopgaver for Samsø Kommune.

Vi passer på naturen og skaber nye naturområder til glæde og gavn for kommunens borger. Vi sikrer, at byens vækst og udvikling sker i balance med miljøet og naturen. Det gør vi ved at sikre bæredygtighed og skabe liveability i forhold til skov, vandløb, søer, grundvand, badevand, klimatilpasning og friluftsliv.

Hvad er jeres motivation for at deltage i Erhvervsprojektet?

Vi interagerer i vores hverdag med mange aktører, f.eks. andre myndigheder, borgere, grønne organisationer, virksomheder, men også studerende og forskere på universiteter. Vi ønsker fortsat en god kontakt til universitetsverdenen, hvor vi får indblik i nyeste forskning. Konkret kan erhvervsprojekter tilføre os ny viden, som vi ellers vil have vanskeligt ved at tilgå.

Hvilke typer af projekter eller emner I kunne arbejde sammen med en studerende omkring?

Vi er miljømyndighed for grundvand, drikkevand, spildevand, landbrug, vandløb og natur, og vi arbejder med egne projekter for at nå politisk vedtagne mål på natur- og miljøområdet. Der er mange måder hvorpå studerende kan indgå i afdelingens arbejde.  Studerende kan f.eks. arbejde med problemstillinger der understøtter igangværende projekter, f.eks. ved at undersøge effekten af naturprojekter.