Promessa/Unik Begravelse

Virksomhedsbeskrivelse

Med målet om at Danmark skal reducere drivhusgasser med 70% i 2030, må alle brancher nytænke, og det vil vi i begravelsesbranchen. Målet er at indføre en miljøforbedret begravelsesform i Danmark.
Vi arbejder på at indføre en miljøforbedret begravelsesform som hedder Promession.
Promession forbereder kroppen til at kunne blive komposteret. Herved undgår man emissioner af drivhusgasser m.m. fra kremation og forrådnelsesgasser og udvaskning af forrådnelsesvæsker til grundvandet fra begravelser. Viden og forsøg er lavet af Promessa i Sverige der drives af Susanne Wiigh-Mäsak. Det koordinerende arbejde i Danmark går igennem Unik Begravelse, hvor to personer er involveret i arbejdet med Promession.

Hvilke forventninger har I til den erhvervsprojektstuderende?

Den studerende har interesse i emissioners effekt på klima og miljø. Der vil skulle beskrives hvilke udledninger (dioxin etc.) der kommer ved at kremere så vådt et materiale som et menneske, der består af ca. 70% vand. Der skal vurderes på effekten af emissionerne. Den studerende interesserer sig for energi-beregninger, da kremering og Promessions energiforbrug skal sammenlignes.

Den projektstuderende skal forvente en del desk research og opsøgning af kilder og personer med viden om delelementerne. En del kilder vil være udenlandske. Hvor der ikke er nok viden, skal der skønnes.

Hvad kan den studerende lære af at deltage i et erhvervsprojekt sammen med jer?

Den studerende vil lære at samarbejde med vores medarbejdere om et projekt med et klart mål om tilvejebringelse af viden der er medvirkende til at få ændret lovgivningen til gavn for miljøet. Der er mulighed for at skærpe sine evner til at søge og opnå kontakt til kilder, danske som udenlandske. Den studerende vil være med til at bringe ny viden til et felt der ikke er forsket meget i. Vi forventer der vil være områder hvor der ikke findes nøjagtige data, og derfor vil der være træning i at lave skøn. Den studerende vil være med til at bane vejen for en miljøforbedring på et felt, hvor der ikke er sket forandringer længe.

Hvad er jeres motivation for at deltage i Erhvervsprojektet?

Vi ønsker at indføre den miljøforbedrede begravelsesform Promession. Til det er der brug for dokumentation i form af det beskrevne projekt. I dag tillader lovgivningningen udelukkende kremation og jordbegravelse. To meget gamle begravelsesformer. Begravelsesloven skal ændres for at indføre den miljømæssigt forbedrede begravelsesform. Der er fra statens side planlagt en revidering af begravelsesloven og erhvervsprojektets resultater skal være med til at dokumentere miljøgevinsten. Danmark har nu forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. Det tiltag gør at der vil være en bevågenhed for at indføre en renere teknologi, som kan skubbe til at en lovgivningsændring kan foretages.

Hvilke typer af projekter eller emner I kunne arbejde sammen med en studerende omkring?

Der er flere emner, men det der står først for er en sammenligning af den miljømæssige påvirkning af miljøet ved traditionel kremation og Promession. Over 80% af danskerne vælger at blive kremeret. Derfor er en sammenligning af de to metoder interessant. Sammenligningen består af to hovedafsnit. Den første er en beregning af energiforbruget og den miljømæssige effekt af den. Den anden del er en analyse af emissioner ved kremering (furaner, dioxin, NOx etc.). Er der tid kunne det være interessant at se på hvordan jorden og evt. vores vand påvirkes ved askens nedsættelse og begravelse af lig vesus kompostering. Her vil der sikkert kunne identificeres områder der med fordel kunne laves undersøgelser om eller forskes i. Der findes ikke mange danske studier omhandlende begravelsersmetoders påvirkning af miljøet.