Bachelorprojekt

Bachelorprojekt på Bioteknologi og Kemiteknologi

Valg af bachelorprojekt

Skal du i gang med dit bachelorprojekt og mangler en idé til et projekt, kan du søge inspiration i denne folder, eller på sektionens hjemmeside.

I afklaringen af retning for dit projekt kan du også søge inspiration i tidligere kurser, du har fundet spændende eller brug din læsegruppe og medstuderende til at overveje mulige emner.

Hvis du har brug for hjælp til at finde en bachelorvejleder er du velkommen at kontakte din uddannelsesansvarlige eller uddannelsesplanlæggeren.

Vi anbefaler at du starter processen med at finde et bachelorprojekt i første halvdel af semesteret inden projektet skal afvikles. Hvis du ønsker at lave et projekt i samarbejde med en virksomhed, anbefaler vi at du starter endnu tidligere.

Formelle krav til bachelorprojektet

De generelle rammer for bachelorprojektet kan læses i kursuskataloget samt i din studieordning. Du finder din studieordning her.

Arbejdsbelastning

Det er vigtigt, at både student og vejleder har sig for øje, at projektet har et omfang svarende til 450 arbejdstimer.

Rapportens omfang

Projektrapporten kan udfærdiges på dansk eller engelsk efter aftale med vejleder, men skal indeholde et resumé på både dansk og engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af den studerendes formuleringsevne.

Rapporten kan enten opbygges som en teknisk rapport eller som en videnskabelig artikel. Både omfang og længde af rapporten aftales nærmere i samarbejde med vejleder.

Forside til bachelorprojekt

Bachelorrapporten skal indeholde en forside med navn og studienummer, vejleders navn og dato for aflevering. Derudover skal bachelorrapporten være forsynet med en titel på engelsk, også selvom den har en dansk titel og er skrevet på dansk. 

Ved gruppeprojekt

Hvis rapporten udarbejdes som gruppeprojekt, øges sidetallet tilsvarende, og bedømmelsen suppleres med en mundtlig eksamination af hver enkelt studerende. Eksaminationen tager i så tilfælde udgangspunkt i rapporten og eksaminationstiden er 30 minutter (inkl. evaluering) pr. studerende.

Få gode råd til rapportskrivning

Brug også dine medstuderende til at give feedback på din rapport. Læs mere på AU Studypedia > Gruppearbejde

Undgå plagiering

På hjemmesiden "Undgå plagiering – for studerende" kan du læse gode råd til hvordan du undgår plagiering.

Gode råd til projektfasen

Sørg for en tydelig forventningsafklaring med din(e) vejleder(e)

  • Hvor mange møder kan du forvente, at I har i løbet af perioden (vær obs. på, at der ikke findes regler for mødeantal mm.)?
  • Hvilken type vejledning har du brug for, og hvad tilbyder vejleder?
  • Hvad og hvor meget af din tekst vil vejlederen læse?
  • Hvilken forberedelse kræver hvert møde af dig? (f.eks. dagsorden, udkast til tekst, konkrete tvivlsspørgsmål mm?)
  • Drøft gerne udkast til en tidsplan, mødefrekvens og indholdsfortegnelse, så du ved, om I er enige i retning og disponering af tid
  • Afklar mål for projektet – hvad vil du gerne opnå såvel proces- som resultatmæssigt?
  • Få afdækket, om der er perioder under projektet, hvor vejleder er fraværende og dermed ikke til rådighed for vejledning

Husk at bruge din(e) vejleder(e) løbende i projektprocessen

Din(e) vejleder(e) har til formål at bistå dig i projektet i forhold til fagligt indhold og proces. Det er derfor vigtigt, at du er åben og ærlig over for vejleder i forhold til eventuelle udfordringer, spørgsmål og problemer i projektperioden. På Studypedia AU eller i Studenterrådgivningens pjece om specialer kan du finde gode råd til samarbejdet med din vejleder.

Brug dine medstuderende undervejs

Hvis du har valgt at lave dit bachelorprojekt alene, kan der stadig være store gevinster at hente ved at arbejde sammen med dine medstuderende.

En studie- eller læsegruppe kan bruges til at drøfte faglige problemer, finde og læse litteratur og give feedback. På AU Studypedia kan du finde inspiration til gruppearbejdet.

Information til nye bachelorstuderende

Laboratoriearbejde

Hvis du skal arbejde i laboratorie er det obligatorisk med et sikkerhedskursus samt en  sikkerhedsrundvisning i sektionens laboratorier. Derudover skal du holde sig orienteret om og overholde sikkerhedsreglerne for laboratoriearbejde, herunder beklædning og regler vedr. mad og drikke, i de laboratorier, hvor du arbejder og opholder dig. På nogle sektioner vil du blive tildelt en kontaktlaborant.

Tilknytning til sektionen

På nogle sektioner opfordres du som bachelorstuderende til at deltage i sektionsmøder og faglige seminarer.

1446609 / i40