Afgangsprojekt - BDE

Afgangsprojektet er 9. semesters omdrejningspunkt. Det tilstræbes, at et bredt udsnit af fagene på hele uddannelsen så vidt muligt bringes i spil i forbindelse med projektarbejdet.

Fagets formål er at lære den/de studerende at løse en omfattende praktisk og kompleks problemstilling i egen virksomhed. Den studerende skal lære at anvende et bredt spektrum af teori som basis for at udarbejde et primært teknologibaseret, praktisk, innovativt og anvendeligt løsningsforslag, som giver virksomheden en dokumenteret værditilvækst.

På denne side kan du finde relevante informationer, links og datoer vedrørende 9. semesters afgangsprojekt  for alle studerende på  BDE.

Før tilmeldingsfristen

Valg af emne

Emnet vælges af den studerende/gruppen af studerende og skal godkendes af den semesteransvarlige på BDE-uddannelsen. Der anvises en vejleder under hensyn­tagen til den/de studerendes ønsker.

Projektregistreringen skal udfyldes og sendes til studiesekretæren inden for de angivne deadlines.

Afgangsprojektet kan skrives alene eller i grupper af max. 3 studerende.

Tilmelding

Følger du et normeret studieforløb vil du automatisk blive servicetilmeldt dit afgangsprojekt frem mod 9. semester. Du skal selv tjekke i STADS, at din tilmelding er korrekt.

Derudover er det vigtigt, at du/I udfylder en projektregistrering (virksomhedskontrakt).

Projektregistreringen skal underskrives af vejleder og virksomhed. Du skal selv finde en vejleder fra BDE-uddannelsen til dit projekt?

Under afgangsprojektet

Fortrolighedsaftale

Alle virksomhedssamarbejder skal registreres, og der skal udarbejdes en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden. Du finder kontrakten for virksomhedssamarbejde inklusiv en fortrolighedsaftale her.

Bemærk, at både vejleder og censor er bundet af tavshedspligt gennem deres job. Der er dog stadig nogle virksomheder, som vil bede om en fortrolighedsaftale mellem AU og virksomheden.

Opstår der problemer?

I tilfælde af særlige personlige eller helbredsmæssige problemer, som påvirker din evne til at færdiggøre din opgave, eller hvis du har uløselige problemer med personer i din studiegruppe, skal du kontakte Studievejledningen for at få hjælp til at løse disse problemer.

I tilfælde af større ændringer, som vil påvirke din opgave, skal du kontakte din vejleder. I de sjældne tilfælde af problemer mellem dig og din vejleder, bør I først forsøge at løse det sammen. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis problemet fortsætter, bør du kontakte studielederen på BDE:

Jan Laursen, janl@btech.au.dk

Det er vigtigt, at du ikke venter med at gøre opmærksom på evt. problemer til efter, at du har afleveret eller forsvaret din opgave, da misforståelser eller problemer ifm. vejledningsforløbet ikke kan ligge til grund for en efterfølgende klage over den endelige karakter.

Eksamenssnyd og plagiering

Eksamenssnyd og plagiering er alvorlige handlinger, som kan føre til en række sanktioner, herunder bortvisning. Hvis du kopierer dele af andre kilder i din opgave, skal du eksplicit henvise til disse dele som citater med tydelig kildehenvisning. Vær opmærksom på, at selv-plagiering også er plagiering. Hvis du kopierer tekst, idéer eller struktur fra egne tidligere opgaver (direkte eller omskrevet) skal du gøre eksplicit opmærksom på dette. Følg følgende links for at få mere information om AU's officielle regler om plagiering og andre former for eksamenssnyd på: 

Aflevering

Aflevering i WISEflow

Afgangsprojektet skal afleveres i WISEflow. Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade din projekt. Sidste frist for upload fremgår af eksamensplanen (link eller skriv dato). Husk at opgaven skal være helt færdig med upload inden fristen, så det er en god idé at påbegynde upload i god tid før fristen. Det kan tage op til 30 minutter at uploade så stor en opgave som afgangsprojektet.

Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

I forbindelse med afgangsprojektet skal der afleveres følgende via Wiseflow: Hovedrapport, ledelsesrapport og bilag (i en samlet fil).
Hvis projektet skrives i grupper, skal det tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for de enkelte afsnit. 

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe.

Hvis du skriver som enkeltperson, skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU. Læs mere: https://studerende.au.dk/it-support/software/

Det mundtlige forsvar

Det mundtlige forsvar starter med 30 minutters præsentation af projektet og derefter ca. 60 minutter med fælles debat og spørgsmål. Afslutningsvist vil der være 15 minutters individuel eksamination med hver projektdeltager.

Instituttet vil via mail eller BlackBoard informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen (senest 6 uger efter du har afleveret).

Bedømmelse

Afgangsprojektet bedømmes af vejleder og af censor med udgangspunkt i en helhedsvurdering af projektet og det mundtlige forsvar. Karakteren gives efter 7-trinsskalaen

Den endelige karakter er baseret på din evne til at:

  • Identificere og beskrive projektets emne
  • Opstille en præcis og passende problemformulering
  • Argumentere for de valg, du har truffet, herunder valg af teori, metode og kildemateriale til at besvare problemformuleringen
  • Skrive et velstruktureret projekt med klare argumenter, afgrænsninger og præcist sprog
  • Redegøre for projektets indhold og kunne indgå i en diskussion omkring forskellige emner i forhold til projektet til det mundtlige forsvar.

Reeksamen

Reeksamen består af en modificeret projektrapport med individuelt mundtligt forsvar.
Modificeringen skal ske på baggrund af feedback fra eksaminationen, og projektet bedømmes herefter som helhed på ny.

Reeksamen vil finde sted i reeksamensperioden, og du skal huske, at du selv skal tilmelde dig reeksamen.