Studielegat - ansøgningsfrist: 2. maj 2018

Via Stataut. revisor Oluf Chr. Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond uddeles et antal legater i størrelsesordenen 10.000-20.000 kr. fortrinsvis til studerende uden væsentlige økonomiske midler.

01.02.2018 | Kathrine Raagaard Nielsen

Legatet kan søges af:

 • Studerende ved den tidligere Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole*.
 • Studerende ved handelshøjskolerne, både erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige studieretninger, herunder merkonomprøver
 • Ingeniørstuderende på Ingeniørhøjskoler
 • Fysioterapeutstuderende på professionshøjskolerne
 • Teologistuderende ved universiteterne.

* Dvs. studerende inden for Agronomi, biologi-bioteknologi, fødevareinnovation og sundhed, fødevarevidenskab, human ernæring, jordbrugsøkonomi, landskabs-arkitektur, miljø- og naturressourceøkonomi, miljøvidenskab, naturforvaltning, naturressourcer og udvikling, skovbrugsvidenskab, vand og miljø, husdyrviden-skab og fødevarevidenskab. 

Kriterier for udvælgelse: 

 • Ved kandidatudd.: Bacheloruddannelse skal være bestået eller forventet bestået sommeren 2018.
 • Ved professionsbachelorer: 1. del skal være bestået (typisk 2½ år)
 • Der er et vist “trangs-kriterium”. Dvs. indkomst og formue skal dokumenteres og findes rimelige. Større formuer bedes begrundes og en vis egenbetaling forventes indeholdt i budgettet.
 • Støtte tildeles til uddannelse af dygtige studerende. “Dygtige” defineres som ansøgere med karakterer over gennemsnittet. Dette vægtes højt.
 • Ansøgere med særligt dokumenteret initiativ, herunder f.eks. ophold ved udenlandsk universitet, praktik eller lignende i udlandet, som led i uddannelsen, andre faglige, kompetencegivende initiati-ver ud over det sædvanlige
 • Som udgangspunkt gives der ikke alene støtte ud fra trangskriterier
 • Der kan kun modtages støtte én gang
 • Der gives kun støtte til unge ansøgere. Det vil som udgangspunkt sige max. 35 år, men i særlige tilfælde (sen uddannelsesstart, sygdom m.m.) kan dette fraviges.

Uddeling af legater er således under forudsætning af bestået bachelor eller tilsvarende treårig uddannelse. Bestyrelsen indkalder i henhold til ovennævnte bestemmelse, ansøgninger fra de studerende, som opfylder betingelserne for opnåelse af legatet. Der kan kun ansøges om fremadrettede aktiviteter. 

Ansøgningen skal være elektronisk og skal indeholde følgende: 

 • Ansøgerens fulde navn, adresse, cpr. nr. og e-mail adresse
 • Oplysning om foreløbigt karaktergennemsnit
 • Oplysning om hidtidigt forløb af studiet bilagt dokumentation herunder karakterer, samt oplysning om hvornår endelig eksamen forventes bestået.
 • Dokumentation fra uddannelsesstedet ved studie/praktikophold i udlandet
 • Oplysninger om og dokumentation for ansøgerens økonomiske forhold, herunder formue
  Kopi af årsopgørelse 2017 skal medsendes
 • Budget for ansøgningens formål
 • Ansøgninger uden samtlige af disse oplysninger imødekommes ikke. 

Du bedes anvende denne forside til ansøgning om Olsens Mindefond 2018

Ansøgninger stiles til fonden og skal indsendes som én samlet PDF-fil til: legat@fsr.dk 

Fonden bestyres af FSR – danske revisorer.

Studerende, Opslag