Retningslinjer for skriftlige opgaver på HA/cand.merc.

På HA og cand.merc.-studiet skal man skrive en lang række større eller mindre opgaver – fra almindelige skriftlige eksamensopgaver over projektopgave til bachelorprojekt og endelig kandidatafhandling. I den forbindelse er det vigtigt, at man som studerende udvikler kompetencer i at skrive akademisk. Dette er kompetencer, som man vil kunne anvende i sit arbejdsliv, da man vil få brug for at udarbejde forskellige skriftlige produkter (memoer, rapporter, analyser, etc.).

For alle skriftlige opgaver/prøver gælder, at den faglige bedømmelse afspejler den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den sproglige substans fremstilles. 

I Studienævnet er der derfor stor fokus på skriftlighed og der tilstræbes en overordnet progression i udviklingen af skrivekompetencer igennem hele studiet. Dette begynder med en forståelse af hvordan man bygger enkeltargumenter op i Organisationsadfærd på første semester af HA-uddannelsen over opbygningen af argumentation gennem hele opgaver i Forretningsudvikling med informationssystemer til udarbejdelsen af kandidatafhandlingen på sidste semester af studiet. For at understøtte den løbende opbygning af skrivekompetencer ønsker Studienævnet, at der mindst er en større skriftlig opgave på hvert semester gennem hele uddannelsen.

Til at understøtte udarbejdelsen af skriftlige opgaver har Studienævnet arbejdet med at udvikle et sæt fælles retningslinjer for skriftlige opgaver, som gælder for alle skriftlige eksamensopgaver og større skriftlige opgaver på HA og cand.merc. Disse skal sikre, at alle studerende og undervisere/eksaminatorer har klare retningslinjer at gå efter under udarbejdelsen og bedømmelsen af eksamensopgaver og større skriftlige opgaver.

Det er desuden et formål med retningslinjerne, at de skal hjælpe de studerende til at undgå uforvarende at forbryde sig mod Aarhus Universitets plagieringsregler.

Endelig er det vigtigt, at den enkelte kursusansvarlige har fokus på hvordan vedkommendes fag bidrager til at opbygge skrivekompetencer som en integreret del af at lære i den specifikke fagdisciplin.    

Henvisninger i teksten

Præcise og omfattende kildehenvisninger er meget vigtige i alle eksamensbesvarelser og skriftlige opgaver, da de viser grundlaget for din viden og skal kunne bruges til at genfinde de kilder, du anvender.

Direkte brug af citater, omskrivninger eller direkte oversættelser uden præcis angivelse af kilde opfattes som plagiering. Derfor skal citater, opsummeringer af kildemateriale, gengivne eller lettere redigerede figurer, tabeller, osv. være ledsaget af en præcis kildehenvisning.

Du skal bruge Harvard Referencing System til angivelse af dine kilder. Det betyder, at henvisninger skal skrives i selve teksten og ikke i fodnoter. 

Læs mere om Harvard Referencing System og se eksempler på hvordan du kan opstille dine henvisninger i teksten.

Eneste undtagelse er juridiske fag, hvor man anvender fodnoter.

Tabeller og figurer

Tabeller og figurer bør nummereres fortløbende. De skal være let læsbare/forståelige og ledsages af en tilhørende forklarende note samt en henvisning, hvis de er taget fra en anden kilde. I princippet skal den forklarende note gøre det muligt at læse og forstå tabellen uafhængigt af teksten. Dog skal analyser og fortolkninger af tabeller og figurer være en del af selve opgaveteksten.  

Litteraturlister

Til sidst i opgaven (men før evt. bilag) skal du vedlægge en samlet litteraturliste, som indeholder alle de kilder, som du har henvist til i teksten (og kun disse!).  

Kilder placeres i alfabetisk rækkefølge efter førsteforfatterens efternavn. Det præcise layout på din litteraturliste vælger du selv. Det vigtigst er blot, at den er opstillet efter navne-år-metoden (Harvard Referencing System), og at dine kilder på listen er fyldestgørende (forfatter, årstal, titel etc.).

Hvis du henviser til flere kilder fra samme forfatter, placeres de i forhold til udgivelsesår.

Du skal ikke inddele dine kilder i primær og sekundær litteratur, og du skal ikke inddele din litteraturliste i forskellige kildetyper (f.eks. bøger, artikler, internetkilder osv.).

Læs mere om Harvard Referencing System og se eksempler på, hvordan du kan opstille kilder i din litteraturliste.    

Eneste undtagelse er juridiske fag, hvor den studerende ud over referencelisten skal udarbejde separate lister over domme og retslige kilder (love, cirkulærer, etc.).

Omfang

For mange eksamensbesvarelser og skriftlige opgaver er der opstillet grænser for hvor stort omfang de må have. Dette måles altid i antal anslag inkl. mellemrum.

Bemærk at

  • forside, indholdfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag, ikke tæller med i det samlede antal anslag.
  • tekst og noter tæller med i antallet af anslag.
  • figurer, tabeller, illustrationer, osv., der er indsat som billeder tæller som 800 anslag uanset deres størrelse. 
  • der er intet minimumskrav til opgavens omfang.

Da omfangsbegrænsningerne kan variere fra fag til fag er det vigtigt, at du læser kursusbeskrivelsen og ser om der er sådanne begrænsninger.    

Referenceværktøjer

Et referenceværktøj kan hjælpe dig med at organisere dine kilder/referencer og oprette henvisninger i teksten samt udarbejde en ensartet litteraturliste. Det vil spare dig for en masse tid til sidst, når du skal lave din litteraturliste. Derudover kan du være sikker på, at din litteraturliste er komplet og konsekvent bygget op. Brug det referenceværktøj, du er mest tryg ved. 

AU Library tilbyder kurser i, og support på, referenceværktøjerne EndNote og Refworks.   

Harvard Referencing System og referenceværktøjer

Hvis du anvender et referenceværktøj kan du vælge en standard (output style), der er baseret på Harvard Referencing System (navne-år metoden). Det kan f.eks. være Chicago 16th, APA 6th, Harvard eller lignende.

Det vigtigste er blot, at dine henvisninger i teksten og din litteraturliste er konsistente i deres opbygning og at din litteraturliste er fyldestgørende.    

Sprog

Eksamen afvikles på det samme sprog, som undervisningen har været gennemført på. Eventuelle undtagelser herfra, herunder også retningslinjer ift. større skriftlige selvstændige opgaver, vil fremgå af den konkrete kursusbeskrivelse.

Der er eksempelvis følgende undtagelser:

  • Specialet kan skrives og forsvares på dansk, hvis du er blevet tildelt en vejleder, der accepterer dette.
  • Rapporten ved projektorienteret forløb kan skrives på dansk, hvis du er blevet tildelt en vejleder, der accepterer dette. 
  • Company Project (Herning)
  • Bachelorprojektet på HA kan skrives og forsvares på engelsk, hvis du er blevet tildelt en vejleder, der accepterer dette.

 

Gruppeopgaver

 

Ved gruppeopgaver uden mundtligt forsvar skal det individuelle bidrag kunne konstateres (jf. eksamensbekendtgørelsen).

Eksamenssnyd og plagiering

Eksamenssnyd og plagiering er alvorlige handlinger, som kan føre til en række sanktioner, herunder bortvisning. Hvis du kopierer dele af andre kilder i din opgave, skal du eksplicit henvise til disse dele som citater med tydelig kildehenvisning. Vær opmærksom på, at selv-plagiering også er plagiering. Hvis du kopierer tekst, idéer eller struktur fra egne tidligere opgaver (direkte eller omskrevet) skal du gøre eksplicit opmærksom på dette. Følg følgende links for at få mere information AUs officielle regler om plagiering og andre former for eksamenssnyd på: