Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH) Fremdriftsreform - diplomingeniører

Fremdriftsreform - diplomingeniører

Fremdriftsreformen
Hvad betyder den for dig?

 

Fremdriftsreformen - diplomingeniører

Universitetsledelsen har besluttet sig for en model for fremdriftsreform II på Aarhus Universitet. De nye regler træder i kraft pr. 1. september 2017 for diplomingeniører på Aarhus BSS (BDE + GMM). Er du studerende på elektronik i Herning, kan du læse om fremdriftsreformen her. Fremdriftsreformen lægger fortsat op til, at du som studerende skal studere på fuld tid og afslutte din uddannelse inden for den normerede studietid.

Modellen indeholder regler, der gælder for hele Aarhus Universitet og regler, der kun gælder for Aarhus BSS. Bemærk at reglerne nedenfor gælder for studerende på diplomingeniøruddannelser,  Aarhus BSS.

Du vil løbende kunne holde dig orienteret på denne side samt under nyheder på din studieportal, på BlackBoard og i kommende orienteringsmails fra studieadministrationen.

Du kan læse det overordnede regelsæt for AU her.

Maksimale studietider

Med den nye fremdriftsreform indføres der maksimale studietider for alle studerende. Vær derfor opmærksom på reglerne vedrørende maksimal studietid, når du fremadrettet til- og afmelder dig kurser. De nye regler for maksimal studietid betyder følgende:

For nye studerende pr. 1. september 2017

For alle nye studerende, der påbegynder deres diplomingeniøruddannelse den 1. september 2017, vil den maksimale studietid være uddannelsens normerede studietid + 1 år.

Den maksimale studietid er således kun relevant, hvis du som studerende ikke afslutter din uddannelse inden for den normerede studietid.

Bemærk: Konsekvenserne af ikke at leve op til den maksimale studietid vil være, at du bliver udmeldt af uddannelsen.

Overgangsordning for studerende, som er indskrevet før 1.september 2017

Som led i udrulningen af Studiefremdriftsreformen har Aarhus Universitet indført nye regler for, hvornår du senest skal have afsluttet din uddannelse.

Fra den 1. september 2017 har alle diplomingeniørstuderende på Aarhus BSS som udgangspunkt ét år ud over uddannelsens normerede studietid til at fuldføre uddannelsen.

Har du påbegyndt din uddannelse før 1. september 2017, er der etableret en overgangsordning for dig, så du har mulighed for at afslutte den resterende del af din uddannelse ud fra en studieindsats på fuld tid. Dermed bliver du også omfattet af reglerne for, hvornår du senest skal have afsluttet din uddannelse.

Sådan beregner vi din afslutningsdato

Din seneste afslutningsdato er beregnet på baggrund af din resterende normerede studietid opgjort pr. 15. september 2017, dvs. efter resultaterne for reeksamen er afgivet. Studietiden er opgjort i ECTS, og de ECTS, du mangler på din uddannelse, udgør din resterende normerede studietid omregnet til antal semestre. Hvis du ikke består dine resterende ECTS på normeret tid, har du yderligere ét år til at gennemføre din uddannelse. Det år svarer til to semester inklusiv eksamen og eventuel reeksamen. I opgørelsen runder vi dine manglende ECTS op til hele semestre.

Diplomingeniøruddannelser er normeret til 210 ECTS (BDE er normeret til 270 ECTS):

Optjent ECTS

 

Manglende semestre

Individuel maksimal studietid

Dato for maksimal studietid

0-30

7

7+2=9 semestre

1.marts 2022

31-60

6

6+2=8 semestre

1.sep 2021

61-90

5

5+2=7 semestre

1.marts 2021

91-120

4

4+2=6 semestre

1.sep 2020 

221-150

3

3+2=5 semestre

1. marts 2020

151-180

2

2+2=4 semestre

1. sep. 2019

181-210

1 1+2=3 semestre

1. marts 2019

Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke fuldfører din uddannelse inden for den seneste afslutningsdato, vil du blive udmeldt af uddannelsen. Du skal derfor selv sørge for at planlægge dit uddannelsesforløb, så det er muligt at gennemføre din uddannelse før afslutningsdatoen.

Udmeldelse

Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studie. Den maksimale studietid for diplomingeniører er 3½ år/4½ år + ét år. Det ekstra år sikrer, at du har 3 prøvemuligheder i alle fag.

Har du inden for denne tidsramme ikke færdiggjort din uddannelse, bliver du automatisk udmeldt.

Udmeldelsen effektueres uanset hvilke og hvor mange kurser, du måtte mangle, og uanset om du har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

Din maksimale studietid vil altid udløbe enten pr. 1. september eller 1. marts.  Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Mangler du et resultat for de sidste afsluttende prøver, skal du kontakte studieadministrationen. Bliver du automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.

For at undgå udmeldelse pga. overskridelse af maksimal studietid, vil vi anbefale dig, at være opmærksom på din studiefremdrift gennem hele studiet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du planlægger dit studie bedst, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen

Mulighed for vejledning

Hvis du har spørgsmål til den seneste afslutningsdato, brug for hjælp til planlægning af dit studieforløb, eller hvis du mener, at du har behov for at søge en dispensation fra den seneste afslutningsdato, kan du kontakte din lokale studievejledning. Du skal være opmærksom på, at det kun er muligt at få en dispensation fra den seneste afslutningsdato, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Du kan læse mere om mulighederne for dispensation og usædvanlige forhold på din studieportal under 'Studievejledningen' -> 'Dispensation'.

Studieaktivitetskrav

Fra 1. september 2017 vil det for alle studerende på Aarhus BSS være gældende, at man som minimum skal bestå 45 ECTS pr. studieår.

Det er gældende, at alle studieforløb skal tilrettelægges således, at studerende som udgangspunkt skal have mulighed for at deltage tre gange i eksamensaktiviteter i tilmeldte kurser. Det betyder derfor også, at vælger du at ændre i dit studieforløb - f.eks. ved at afmelde eller flytte kurser - kan det medføre, at du frasiger dig retten til tre eksamensforsøg i det kursus, som du afmelder eller flytter. Opgørelsen af din studieaktivitet er altså uafhængig af, om du har valgt at deltage i de tre eksaminer eller ej.

Konsekvenserne af ikke at leve op til aktivitetskravet vil være, at du bliver udmeldt fra uddannelsen.

Merit

En eksamen bestået på et andet universitet, eventuelt i udlandet, tæller med i din studieaktivitet, når du får den meritoverført. En meritoverført eksamen er gældende fra den officielle eksamensdato for faget. Hvis der er tvivl om datoer, gælder den tidligste dato.

Førsteårsprøve

På alle diplomingeniøruddannelser på Aarhus BSS indføres en førsteårsprøve, der udgør 45 valgfrie ECTS på uddannelsens første år, hvilket i alt er 60 ECTS. Førsteårsprøve skal være bestået inden udgangen af første studieår. Du skal være opmærksom på at der kan være progressionsregler mellem kurserne inden for det første studieår på den enkelte studieretning.

Hvis der er risiko for, at du ikke kan opfylde beståelseskravet eksempelvis på grund af længerevarende sygdom eller andre særlige omstændigheder, er der mulighed for at søge dispensation for tidsfristen.

 

Tilmelding til undervisning og eksamen

Du bliver automatisk servicetilmeldt obligatoriske fag jf. din studieordning. Du skal dog selv tilmelde evt. ekstra fag/valgfag.

Tilmeldingsperioderne er:

1.-5. november for kurser i forårssemestret
1.-5. maj for kurser i efterårssemestret

Du kan afmelde dig inden for den tilmeldingsperiode, hvor du har oprettet din tilmelding, eller efter nærmere fastsatte frister - herefter er tilmeldingen bindende. Hvis du er tilmeldt et kursus, er du samtidigt automatisk tilmeldt eksamen i kurset. Hvis du ønsker at blive afmeldt et fag uden for den pågældende tilmeldingsperiode, kræver det dispensation til afmelding fra studienævnet. Læs nærmere om afmelding af en eksamen her (link).

Husk at du selv skal tilmelde dig reeksamen.

Vær altid opmærksom på at overholde din maksimale studietid, når du til- og afmelder undervisning og eksamen.

Udlandsophold

Når du får forhåndsgodkendelse til udlandsophold, skal du være opmærksom på, at du får forhåndsgodkendt så mange ECTS, at du lever op til studieaktivitetskravet det pågældende studieår.

Du skal også være opmærksom på, om det stadig vil være muligt for dig at færdiggøre din uddannelse inden for den maksimale studietid.

Barsel

Barsel håndteres som et dispensationsforhold. Ønsker du at holde barsel under dit studie, skal du søge om dispensation fra både aktivitetskravet og fra den maksimale studietid.

Læs om barsel her.

1439995 / i40