Førsteårsprøver

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i og bestået inden udgangen af første studieår.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet og kan ikke optages på den samme uddannelse igen, med mindre du opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Læs om førsteårsprøven på din uddannelse her på siden.

Førsteårsprøven på Erhvervsøkonomi, HA og BSc Economics and Business Administration

Hvad er ”førsteårsprøven”?

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i og bestået inden udgangen af første studieår.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet og kan ikke optages på den samme uddannelse igen, med mindre du opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Som bachelorstuderende (indskrevet september 2016 eller senere) skal du have bestået førsteårsprøven senest ved udgangen af dit første studieår.

Det vil fremgå af din studieordning, hvilke prøver, studienævnet har besluttet, indgår i førsteårsprøven.

Beståelseskravet på HA-uddannelsen

For bacheloruddannelsen i HA skal du bestå følgende fag for at opfylde kravet til førsteårsprøven:

  • Matematik (5 ECTS)
  • Statistik (5 ECTS)
  • Eksternt Årsregnskab (10 ECTS)
  • Organisationsadfærd (10 ECTS)

Du bliver automatisk tilmeldt første eksamensforsøg i førsteårsprøverne, og du har ikke mulighed for at framelde dig fagene, med mindre du får dispensation.

Hvis du ikke består ved første eksamensforsøg skal du selv tilmelde dig reeksamen. Består du heller ikke ved andet eksamensforsøg skal du selv tilmelde dig det sidste eksamensforsøg i august. Du kan læse mere om sygdom ved eksamen her på din studieportal.

Studerende startet i 2015 eller tidligere

Der gælder forskellige regler om førsteårsprøven alt efter om du startede på din uddannelse i 2015 eller 2016.
Reglerne der er beskrevet herunder, gælder kun for studerende der startede i 2015 eller tidligere.

Der findes særlige regler for en række prøver på 1. studieår:
De særlige regler gælder 1. årsprøverne, som er eksamenerne på 1. og 2. semester. I korte træk kan reglerne beskrives således:

  • du skal have bestået prøverne senest 2 år efter, at du er startet på uddannelsen

Du behøver ikke at bestå 1. årsprøverne første gang, men du vil blive automatisk tilmeldt. Hvis du ikke består, eller ikke deltager, har du altså brugt ét af dine tre forsøg i de enkelte prøver. Du vil automatisk blive tilmeldt omprøven i de fag, som du ikke består ved første forsøg.

Har du nogle gode grunde til alligevel ikke at være tilmeldt i 1. årsprøverne efter planen - f.eks. kan lægedokumenteret sygdom være en sådan god grund - kan du få dispensation. Men planlagte skiferier er f.eks. ikke nogen god grund!

Hvis du bliver nødt til at tage 1. årsprøver om:
Hvis du ikke består 1. årsprøverne efter det første år, har du kun et år tilbage til at bestå dem. Mange bliver så grebet af fagene på 2. år, at de mere eller mindre "glemmer" de fag fra 1. år, de ikke bestod. Og så kan de komme i den situation, at de består 2. år, men ikke i tide de manglende fag fra 1. år. Konsekvensen er en udmeldelse.

Hvis du mangler flere prøver kan det være en god idé at følge undervisningen på de relevante fag. Du kan blive tilmeldt fagene, hvis du kontakter Aarhus BSS Student Services.

Du kan søge dispensation, hvis du ikke har bestået 1. årsprøverne inden for 2 år efter din studiestart, men det kræver, at du har særlige grunde til forlængelse.

Kontakt Studievejledningen, hvis du overvejer at ændre studieplaner. Jo før du kommer, jo nemmere er det at klare situationen.  

Førsteårsprøve - diplomingeniører (GMM, BDE)

På alle diplomingeniøruddannelser på Aarhus BSS indføres en førsteårsprøve, der udgør 45 valgfrie ECTS på uddannelsens første år, hvilket i alt er 60 ECTS.

Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart for at du kan kan fortsætte på uddannelsen. For fag der i henhold til studieordningen er placeret på 2. semester, vil der kun være mulighed for at aflægge to prøveforsøg inden det første studieårs udgang, mens eksamen/prøveforsøg i fag, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. semester, vil blive udbudt en tredje gang i forbindelse med sommerens reeksamensperiode i august. 

Hvis der er risiko for, at du ikke kan opfylde beståelseskravet eksempelvis på grund af længerevarende sygdom eller andre særlige omstændigheder, er der mulighed for at søge dispensation for tidsfristen.