Forhåndsgodkendelse

I løbet af din uddannelse har du et semester bestående af 30 ECTS valgfag. Det er disse 30 ECTS, som du har til rådighed til studieophold i udlandet. Når du ansøger om en forhåndsgodkendelse, ansøger du om en forhåndsgodkendelse af meritoverførsel af de pågældende kurser til din valgfagsgruppe. Når du har bestået de forhåndsgodkendte kurser i udlandet, er du forpligtet til at søge om meritoverførsel af kurserne til din uddannelse på AU. 

Før du søger om forhåndsgodkendelse skal du som udgangspunkt vide, hvilke kurser du kan blive optaget på dit værtsuniversitet. Derfor er det en fordel at vente med at søge om forhåndsgodkendelse indtil, du har fået specifik information fra værtsuniversitetet om tilgængelige kurser. Samtidig skal du være opmærksom på, om de kurser du vælger på værtsuniversitet, kan forhåndsgodkendes og senere meritoverføres til din uddannelse på AU.

Valg af kurser på dit værtsuniversitet

Dit studienævn foretager en individuel vurdering af det faglige indhold og faglige niveau af de enkelte kurser, som du søger om at få forhåndsgodkendt. 

Generelt skal du være opmærksom på følgende, når du søger om forhåndsgodkendelse:

 • Faglig indhold og relevans 
 • Fagligt overlap 
 • Fagligt niveau 

Fagligt Indhold og relevans

De kurser, som du vælger at følge i udlandet, skal indholdsmæssigt være relevante for din uddannelse. På din studieportal under Studievejledning > Forhåndsgodkendelse og merit > Forhåndsvurderede fag kan du under hvert universitet se, hvilke kurser, der tidligere har været forhåndsvurderede for din uddannelse.

Listen kan også bruges som en indikator på, hvilken type kurser, som kan godkendes. Hvis der ikke er kurser i listen som er godkendt for din studieretning/dit værtsuniversitet, kan du få inspiration enten ved at se kurser under et andet universitet i listen, eller du kan se hvilke valgfag, der er udbudt for din uddannelse i AU's kursuskatalog. 

Som udgangspunkt kan du forvente at tidligere forhåndsgodkendte kurser for dit studieprogram i listen også kan forhåndsgodkendes for dig (gælder ikke Oecon og SOC-studerende).

Fagligt overlap

Når du skal vælge kurser, er det vigtigt at vælge kurser, der ikke har for meget overlap til eksisterende kurser i dit studieprogram. Du kan både ud fra kursusbeskrivelser og litteratur få en god fornemmelse af, om et kursus har meget overlap til et eksisterende kursus.

Husk altid at undersøge, hvilke kurser, der indgår i dit studieprogram, så du ved, hvilke fagområder, du har haft eller skal have senere. Du kan finde din studieordning på din Studieportal under Undervisning. 

Fagligt niveau

Som bachelor-studerende vil du typisk kun have adgang til kurser på bachelor-niveau på værtsuniversitetet. Det er ikke afgørende for din forhåndsgodkendelse hvilket semester eller studieår, det enkelte kursus udbydes på. Dét du skal være opmærksom på er, om kursets niveau virker passende og er sammenligneligt med det niveau, som du vil forvente under dit valgfagssemester her på Aarhus BSS. 

Som kandidatstuderende vil du typisk skulle følge kurser på kandidatniveau, men i nogle tilfælde vil du skulle følge bachelor-kurser, som er udbudt på 4. år af værtsuniversitetets bacheloruddannelse. Kursets niveau skal virke passende og sammenligneligt med det niveau, som du vil forvente under det tilsvarende semester her på Aarhus BSS. 

Specifik information til HA/BScB studerende

På dit 5. semester skal du tage 30 ECTS i kategorien valgfag. Kurserne skal have et indhold der er relevant for din bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, og de skal udbydes på et relevant niveau. Kurserne skal således helst bygge videre på den viden, du har tilegnet dig i løbet af din uddannelse på AU. På den baggrund anbefales det at du undgår følgende kurser:

 1. Kurser som hverken anvender akademise lærebøger eller akademiske artikler
 2. Kurser der minder meget om kurser, du tidligere har gennemført. Dette vil often være tilfældet for så vidt angår fag der hedder noget med "Strategy", "Organisationsal Behaviour", "Marketing" eller "Finance".

Du kan søge om at få op til 5 ECTS sprog-/kulturkursus forhåndsgodkendt, hvis det er udbudt af værtsuniversitet og vil fremgå af dit karakterudskrift derfra. Dog skal du være opmærksom på, at rene sprogkurser ikke kan forhåndsgodkendes. Da dette er en ændring af praksis fra 2019, kan der være sprogkurser i listen over forhåndsvurderede fag, som ikke længere vil kunne forhåndsgodkendes. Du kan derfor blive bedt om at fremsende ny dokumentation, selvom kurset allerede er i listen. Alle sprog/kulturkurser vil blive vurderet individuelt.

Specifik information til GMM studerende

Studerende med Studiestart i 2019 og 2020 skal som udvekslingsstuderende på 6. semester finde erstatningsfag for:

 • Valgfag (indenfor "Supply Chain Management and Strategy" eller "Innovation Management" - 20 ECTS
 • Valgfag (efter eget valg men relevant for GMM studiet) - 10 ECTS

"The electives are gathered in two subject areas: The area of supply chain management and strategy or the area of innovation management. Both areas can be categorised as broad or specialised and can be within both ordinatry courses or courses with project based learning or industrial case-work. Students must choose 20 ECTS within one of the areas. The remaining 10 ECTS are of the students own choice within all categories".

Specifik information til Cand.polyt. studerende

På dit 3. semester skal du tage 30 ECTS i kategorien valgfag. Kurserne skal have et indhold der er relevant for din uddannelse, og de skal udbydes på et relevant niveau. Ud af de 30 ECTS valgfag kan max. 10 ECTS være inden for området Business and Social Sciences. Resten skal være ingeniørfag.

Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Du har mulighed for at få forhåndsgodkendt 30 ECTS + to ekstra kurser. De ekstra kurser godkendes i tilfælde af, at et kursus på værtsuniversitetet bliver aflyst, eller at du ikke får plads på et eller flere kurser. 

Bemærk, at en forhåndsgodkendelse er personlig og det er vigtigt, at du har en forhåndsgodkendelse på kurser, som du forventer at tage på værtsuniversitetet. Du skal altså søge om forhåndsgodkendelse, selvom de kurser, du ønsker at følge, er forhåndsgodkendt tidligere og findes på listen over forhåndsvurderede fag som du kan se på din studieportal under Studievejledning > Forhåndsgodkendelse og merit > Forhåndsvurderede fag.

Tidligere forhåndsgodkendte kurser

Hvis et kursus allerede er forhåndsgodkendt for din studieretning, skal du ikke indsende kursusbeskrivelser, men kurset skal stadig fremgå i dit ansøgningsskema under tidligere godkendte kurser.

OBS: Hvis kurset er godkendt for en anden studieretning end din, skal kurset fremgå under nye kurser i din ansøgning, og du skal indsende aktuel kursusbeskrivelse. Kurset er også nyt, hvis der er sket ændringer i enten ECTS-vægtning, kursusnummer, titel eller eksamensform.

OBS: Hvis der ikke anvendes ECTS på dit værtsuniversitet, skal du være opmærksom på, at der kan være sket ændringer i konverteringen fra lokale credits til ECTS. Du kan derfor ikke altid regne med det antal ECTS, der fremgår i listen. Det vil altid være den aktuelle konvertering, som du finder under Credit Translation i MoveOn databasen, der skal anvendes. Det er dit ansvar at være opmærksom på dette, når du udfylder din ansøgning om forhåndsgodkendelse. 

OBS: Der tages forbehold for fejl og ændringer. 

Nye kurser

For at få forhåndsgodkendt et nyt kursus skal du indlevere kursusbeskrivelse som indeholder følgende information:

 • Kursets titel og kode/nummer
 • Faglig beskrivelse af kursets indhold 
 • Eksamensform 
 • Kursets vægtning (ECTS/credits)
 • Kursets niveau (fx bachelor)
 • Litteraturliste
 • Kursusplan/undervisningsplan (HA/BScB studerende samt ingeniørstuderende i Herning kan udelade) 
 • Cand.soc. skal huske at vedhæfte dokumentation på studieprogram, find PDF her

Studienævnet kan ikke behandle din ansøgning medmindre denne information fremgår af din ansøgning. 

Så vidt muligt skal du søge forhåndsgodkendelse på baggrund af aktuelle kursusbeskrivelser. Kun hvis det ikke er muligt at fremskaffe disse, kan du søge om forhåndsgodkendelse på baggrund af beskrivelser fra det foregående år.

Vær opmærksom på, at kursusbeskrivelsen skal kunne verificeres. Du skal derfor sende officielle kursusbeskrivelser i PDF (alternativt et link til universitetets hjemmeside). Kurser kan ikke vurderes på baggrund af ”hjemmelavede" kursusbeskrivelser.

Husk også at kursusbeskrivelsen skal være på dansk eller engelsk. 

Ansøgning på mitstudie.au.dk og Ansøgningsskema

Du skal søge om forhåndsgodkendelse via mitstudie.au.dk. Du finder "Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution" under Ansøg hos dit studienævn". I ansøgningen på mitstudie.au.dk skal du uploade dette Ansøgningsskema samt kursusbeskrivelser for hvert nyt kursus, som du søger om at få forhåndsgodkendt. Alle dokumenter skal vedhæftes i PDF.

Det første kursus i ansøgningen på mitstudie.au.dk skal være dit udfyldte ansøgningsskema, hvor der fremgår både nye og tidligere godkendte kurser. Du skal angive følgende på mitstudie.au.dk når du uploader dit ansøgningsskema: 

 • 'Fag der ønskes fulgt': Skriv "titlen på kurset"    
 • 'Antal ECTS i det studieprogram': Skriv "20 ECTS, 25 ECTS eller 30 ECTS" (afhængigt af hvor mange ECTS du i alt forventer at få forhåndsgodkendt). 

Studerende der rejser ud på egen hånd, som freemovere, skal vedlægge dokumentation på, at de har søgt optagelse på eller er optaget på værtsuniversitetet. Disse dokumenter skal uploades sammen med ansøgningsskemaet (det er muligt at uploade flere dokumenter).    

Hvis du søger om at få godkendt nye kurser (kurser der ikke fremgår af i listen over forhåndsvurderede fag som du finder på din studieportal under Studievejledning > Forhåndsgodkendelse og merit > Forhåndsvurderede fag, som tidligere godkendte) skal du vælge "Tilføj flere fag" på mitstudie.au.dk. For hvert nyt kursus, skal du uploade en relevant kursusbeskrivelse (se krav til kursusbeskrivelser ovenfor). Kursusbeskrivelsen skal du navngive med kursets titel. Dette skyldes, at de enkelte kurser skal vurderes af forskelligt akademisk personale. Oecon- og SOC-studerende kan uploade én samlet PDF, da det er en samlet vurdering. 

Vær opmærksom på, at din ansøgning på mitstudie.au.dk først er sendt, når du bliver viderestillet til kvitteringssiden. Du vil ikke modtage en kvittering på mail.  

Tips til mitstudie.au.dk

I ansøgningen på mitstudie.au.dk skal du angive følgende oplysninger: 

 • 'Hvilken uddannelse vil du tage forløb på': Skriv"Exchange"
 • 'Hvilket fag/gruppe ønskes der forhåndsgodkendelse til': Skriv "Valgfag".
 • 'fag der ønskes fulgt': Skriv "titlen på kurset"   

Spørgsmål vedrørende indsendte ansøgninger

Hvis du har spørgsmål eller supplerende bilag til din ansøgning om forhåndsgodkendelse, kan du sende disse til preapprovalexchange.BSS@au.dk

Ingeniørstuderende i Herning skal sende til: dispensationsansogninger.bss@au.dk

Skal du ud som freemover, skal du sende en kopi af din forhåndsgodkendelse til SU: su@au.dk.   

Ansøgningsfrist og svartid

Der er ingen frist for at ansøge om forhåndsgodkendelse. Ansøgninger behandles løbende af Studienævnet, men vi anbefaler, at du ansøger om forhåndsgodkendelse senest 4 uger før semesterstart på værtsuniversitetet. Sagsbehandlingstiden i Studienævnet er op til otte uger, men typisk omkring fire uger. Bemærk at juli måned ikke tæller med. Du får svar via E-boks (eller din AU-mail), når din ansøgning er vurderet.

Hvis du gør Studienævnet opmærksom på særlige officielle frister på værtsuniversitetet, vil Studienævnet bestræbe sig på at imødekomme disse. Dette gælder især omkring semesterstart på værtsuniversitet, hvor der kan være frist for ændring af kurser. Der er dog ikke garanti for, at sagsbehandlingstiden kan reduceres, og du må forvente sagsbehandlingstid på ca. 4 uger.  

Bemærk, at sagsbehandlingen først kan påbegyndes, når du har indsendt den relevante dokumentation. Derfor er det en fordel at vente med at søge om forhåndsgodkendelse indtil, at du har fået specifik information fra værtsuniversitetet om tilgængelige kurser. 

Ændringer i forhåndsgodkendelse (genansøgning)

Hvis du laver ændringer i dit oprindelige forhåndsgodkendte studieprogram, skal du sende en ny ansøgning på mitstudie.au.dk. 

Du kan kun søge om at få forhåndsgodkendt nye kurser, hvis: 

1) Du ikke er blevet optaget på værtsuniversitetet på de kurser, som du tidligere har fået forhåndsgodkendt (fx. fordi et kursus er blevet aflyst af værtsuniversitetet). I din ansøgning på mitstudie.au.dk skal du vedlægge dokumentation (fx kopi af mail fra værtsuniversitetet, hvor de skriver hvorfor du ikke er blevet optaget på et kursus).   

2) Du ikke har fået forhåndsgodkendt de kurser, som du søgte om at få forhåndsgodkendt, i din første ansøgning (fx. hvis kurset er blevet afvist pga. overlap til kurser, som du allerede har taget på AU).  

Følg instruktionerne ovenfor for at se, hvordan du søger om forhåndsgodkendelse af kurser. Du skal følge de samme procedurer og udfylde det samme ansøgningsskema. Bemærk at din gen-ansøgning kun skal indeholde kurser, som du ikke allerede har fået forhåndsgodkendt. 

I feltet 'Evt. suppl. oplysninger' skal du skrive "Genansøgning om forhåndsgodkendelse".

Hvis du har spørgsmål eller supplerende bilag til en ansøgning om forhåndsgodkendelse, kan du sende disse til preapprovalexchange.BSS@au.dk

Ingeniørstuderende i Herning skal sende til dispensationsansogninger.bss@au.dk

30 ECTS-regel

Studieophold i udlandet må ikke forlænge dit studie. Derfor skal alle studerende som udgangspunkt meritoverføre 30 ECTS fra deres udvekslingsophold til deres studieprogram på Aarhus BSS. Du skal minimum kunne meritoverføre 20 ECTS valgfag fra dit udvekslingssemester for at blive tildelt en udvekslingsplads.

Hvis du kun tager 20 ECTS under dit udvekslingsophold, så planlæg i god tid, hvordan du kan tage de resterende 10 ECTS (fx på AU Summer University). 

Fra lokale credits/units/points til ECTS

Konvertering af lokale credit points til ECTS foretages af Studienævnet. Du kan se konverteringen i MoveOn databasen under de enkelte universiteter. Hvis dit værtsuniversitet anvender ECTS-systemet vil der ikke blive lavet en konvertering. 

Generelt gælder det, at du skal have det antal credit points, som en ordinær fuldtidsstuderende vil tage på værtsuniversitet for at bestå uddannelsen på normeret tid. Dette svarer til 30 ECTS per semester eller 60 ECTS på et akademisk år. 

Hvis den relevante uddannelse på værtsuniversitetet består af fx 32 credits og studietiden er normeret til to år, vil en ordinær fuldtidsstuderende skulle tage 16 credits per akademisk år eller 8 credits per semester for at bestå på normeret tid. I det tilfælde vil du skulle tage 8 credits for at få overført 30 ECTS.

Du skal være opmærksom på, at der i nogle lande kan være forskel på hvor mange credit points man skal tage for at blive klassificeret som fuldtidsstuderende, og hvor mange credit points man skal tage for at bestå uddannelsen på normeret tid.