Færre forelæsninger og undervisningstimer skal give bedre plads

23.09.2004

Debatten om studiemiljø får nu indflydelse på uddannelsernes sammensætning

Mangel på plads til de studerende var et af hovedtemaerne i vinterens debat om studiemiljø på Handelshøjskolen i Århus. Fakulteterne, administrationen og Biblioteket er nu vendt tilbage med deres kommentarer til debatten, og her er spørgsmålet om de fysiske rammer også i centrum.

Fra "elev" til "studerende"

Den knappe plads er et resultat af den måde, som uddannelserne er skruet sammen på. Vi har mange såkaldte "konfrontationstimer" – såsom forelæsninger og almindelige undervisningstimer, hvor de studerende sidder foran en underviser. Det er klart, at det optager en større mængde lokaler.

Ud over at lægge beslag på en del kvadratmetre fylder de mange undervisningstimer også den studerendes kalender og tager tid fra mere selvstændige studier og fordybelse. Det er netop elementer som disse, der skiller "eleven" fra "den studerende".

Studieomlægninger på vej

Derfor arbejder begge fakulteter på at omlægge studierne, så de i fremtiden passer bedre til et universitet som Handelshøjskolen. Nye læringsformer og udvidet anvendelse af digital information vil ændre behovet for undervisningslokaler og inspirere de studerende til i højere grad at tage ansvar for deres egen læring.

På Det Erhvervsøkonomiske Fakultet er man netop gået i gang med en revision af bachelorstudierne. På Fakultet for Sprog og Erhvervskommunikation har man også nedsat en gruppe, der skal drøfte omlægningen af undervisningen, så de studerende bedre kan finde tid til at fordybe sig i bøgerne. Det vil frigøre plads til flere gruppe- og læserum.

Personlig læringsstil

Nye studerende på Fakultet for Sprog og Erhvervskommunikation vil allerede til efteråret få tilbudt en introduktion til læringsstilbegrebet samt en test af personlig læringsstil med efterfølgende vejledning i, hvordan viden om personlig læringsstil kan bidrage til en mere effektiv studieadfærd.

Inden for rammerne af projekt Sprogrejsen vil der blive igangsat et delprojekt med fokus på de studerendes arbejde i læsegrupper og team. Et antal undervisere vil i august måned få tilbud om et endags-kursus i gruppecoaching mv. ved en ekstern ekspert.

Også på Det Erhvervsøkonomiske Fakultet er man opmærksom på, at underviserne skal ændre vaner og holdninger, hvis vi skal bevæge os hen imod en mere selvstændig undervisningsform.

Ledige lokaler gives til de studerende

Arbejdet med at omlægge uddannelserne tager naturligvis noget tid. Men allerede nu kan vi blive bedre til at bruge de lokaler, som vi har. Planlægningskontoret vil holde øje med ledige lokaler, f.eks. hvor undervisningen er blevet aflyst, og frigive dem til gruppelokaler til de studerende.

Det kommende byggeri skal give plads til de studerende

I løbet af et års tid skulle vi gerne i gang med at bygge på boldbanen.

Universitetsdirektør Jan Halle foreslår, at nye lokaler til studerende tilvejebragt ved det kommende nybyggeri anvendes til bl.a. bog-/eller netcafé (gruppefaciliteter) samt et mindre antal studieceller (stillelæserum), og at de studerende vil blive inddraget ved planlægning af indretningen af det kommende nybyggeri.

Fakultet for Sprog og Erhvervskommunikation finder det meget vigtigt, at studienævn og faggrupper bliver hørt om, hvordan behovene for lokaler til undervisning og studenterfaciliteter bør prioriteres, og hvordan nye undervisningsformer kan tilgodeses ved en fleksibel indretning af de nye bygninger.

Forbedret kvalitet af undervisningen

Debatten har også sat fokus på kvaliteten af undervisningen. De studerende føler sig ikke hørt og savner indflydelse på deres egen uddannelse.

Siden debatten blev rundet af i februar, er det nye elektroniske evalueringssystem på CampusNet gået i luften og vil fremover give input til studieledere og undervisere om, hvor det halter.

Også her er det vigtigt at huske, at det også er den studerendes eget ansvar at lære noget. Derfor vil undervisningsevalueringer ud over undervisningsformidlingen inddrage andre aspekter af betydning for den studerendes læring – herunder den studerendes forudsætninger, eget bidrag til læringsprocessen, fysiske rammer mv. Evalueringerne vil endvidere omfatte en selvevaluering af den studerende.

På Fakultet for Sprog og Erhvervskommunikation foreligger forslag om en ny studienævnsstruktur for at sikre størst mulig sammenhæng i uddannelserne og mellem uddannelsesdele. Fakultetet vil oprette et center for kvalitets- og kompetenceudvikling, som får til formål at kvalitetssikre uddannelserne og bidrage til kompetenceudvikling af underviserne.

Bedre dialog mellem institutionen og de studerende

Et læserbrev og den efterfølgende debat på CampusNet afslører et behov for bedre kommunikation mellem institutionen, underviserne og de studerende.

De studerende har for lidt fornemmelse for, hvad der rører sig på institutionen. Derfor vil Kommunikationsafdelingen allerede fra medio maj begynde at skrive historier om arrangementer, strategi, udvikling af uddannelserne og andet af relevans for de studerende og formidle disse historier via CampusNet og Studieinfo. En tættere dialog med Commerciel er allerede aftalt.

Den daglige dialog med de studerende bør udbygges yderligere. På Fakultet for Sprog og Erhvervskommunikation mener man, at de nye undervisningsevalueringer og ændringer af studienævnsstrukturen vil være et skridt i den retning. Bachelorstudienævnet anbefaler, at hver faggruppe afholder faste semestermøder, hvor studerende, undervisere og fagansvarlige drøfter faglige spørgsmål.


Tilbagemeldinger: