Handelshøjskolens byggeplaner

23.09.2004

Bestyrelsen er på møde den 22. marts 2004 blevet orienteret om status i procesforløbet. Byggeplanerne indebærer en udvidelse mod nord med en bygning i 4½ etage (udnyttet tagetage) og en underjordisk parkeringskælder i 2 etager. Bygningen påregnes at blive på knap 7.000 etagemeter (ekskl. parkeringskælder) med en placering på en mindre del af det nuværende boldbaneareal. Som et led i planlægningsprocessen er der udarbejdet et lokalplanforslag (lokalplan nr. 699).

Århus Byråd godkendte på sit møde den 3. marts 2004, at forslag til lokalplan for området blev sendt i offentlig høring. Den offentlige høringsfase er fra den 17. marts til den 12. maj 2004. Forslaget til lokalplan kan ses her (pdf).

Der har været en forsinkelse i den normale forelæggelse for byrådet til første behandling, hvor vi havde regnet med, at det kunne ske før jul. Selve behandlingen i byrådet den 3. marts gik hurtigt – ca. 3 min. – og vi er herefter inde i den almindelige offentlige høringsfase.

Når høringsfasen er afsluttet, skal sagen igen op i byrådet, og her kan det komme på tale, at den skal via teknisk udvalg, før byrådet træffer den endelige afgørelse, som må påregnes at foreligge medio 2004. Herefter skal byggeprojektet godkendes af Folketingets Finansudvalg, og så skal byggefasen i EU-udbud.

Der har – som det er normalt i større byggesager – været avisdebat om Handelshøjskolens udbygningsplaner. Der har i efteråret 2003 været afholdt informationsmøder med de lokale beboerrepræsentanter om byggeplanerne, og de udtalelser, der er kommet fra beboerne på møderne, vil helt naturligt blive gentaget i høringsfasen.

I fremlæggelsen for byrådet den 3. marts indgik i indstillingsmaterialet kommentarer fra magistratsafdelinger til de bemærkninger, som kommunen har modtaget fra områdets beboere.

Der har bl.a. været fremsat et beboerforslag om, at Handelshøjskolen, i stedet for at bygge på en del af boldbanearealet, skulle bygge, hvor de to børneinstitutioner ligger. Magistraten har afvist dette forslag med den begrundelse, at der ikke er økonomi i denne løsning, som vil indebære, at der skal bygges nye børneinstitutioner. Handelshøjskolen har til det alternative placeringsforslag anført, at det kun vil opfylde ca. 40 % af de ønskede 7.000 etagemeter.

Beboerne har allerede gjort indsigelse mod fjernelse af grønne områder (boldbanearealet). Ifølge lokalplanforslaget kan Møllevangsskolens grønne idræts- og fritidsareal imidlertid omlægges, således at arealernes funktion og brug kan fastholdes stort set uændret (bl.a. skal boldbanen vendes).

Jan Halle

universitetsdirektør