Institutstrukturen er nu på plads

Det sidste punktum er nu sat i arbejdet med BSS’ institutstruktur. Resultatet er en mindre omorganisering, som bl.a. indebærer nye initiativer til at styrke samarbejdet omkring uddannelserne, BSS’ eksterne profil og etablering af sektioner på de store institutter.

30.01.2015 | METTE GEBAUER JOHANNSEN

Fem måneders kompliceret og krævende proces er nu fuldført. Undervejs har medarbejdere og studerende på samtlige institutter bidraget konstruktivt til processen og forude venter implementeringen af institutstrukturen og de øvrige initiativer, der er indeholdt i forslaget.

På BADM og ECON er der endvidere blevet afholdt en afstemning om to mulige organiseringer af disse institutter. Fakultetsledelsen anbefalede variant 1 og resultatet af afstemningen blev, at medarbejderne delte sig i to lige store grupper, jf. ’ Aarhus BSS – Consultative Referendum – Final results’. På den baggrund var fakultetsledelsens anbefaling til universitetsledelsen, at man vedtog variant 1.

”I fakultetsledelsen anerkender vi, at det har været en lang og svær proces, som har skabt anledning til mange diskussioner og i enkelte tilfælde konflikter blandt kolleger. Vi er derfor rigtig glade for, at vi nu er nået frem til en beslutning, og at så mange medarbejdere og studerende har involveret sig og bidraget til at kvalificere processen og resultatet. Nu venter arbejdet med at få etableret de forskellige fora og få implementeret forandringerne, og vi håber, at vi sammen kan arbejde frem mod at skabe det fakultetet og den business school, som giver de bedste betingelser for arbejdet med vores uddannelser og forskning”, udtaler dekan Svend Hylleberg på vegne af fakultetsledelsen.

Den nye institutstruktur blev onsdag godkendt af universitetsledelsen. Helt overordnet drejer det sig om følgende justeringer af den eksisterende struktur og en række medfølgende initiativer (jf. ’Aarhus BSS – department structure’ af 17. December 2014):

Mindre reorganisering af det nuværende BADM og ECON
Organiseringen af BADM og ECON justeres svarende til Variant 1. Formålet med Variant 1 er at fjerne duplikering af fagligheder mellem institutterne og styrke synergierne mellem de videnskabelige medarbejdere tilknyttet en uddannelse. De to institutter vil få følgende navne: Institut for Marketing og Ledelse/Department of Marketing and Management (MM) og Institut for Økonomi, Logistik og Finansiering/Department of Economics, Logistics and Finance (ELF).   

Sektionsstruktur
Der oprettes en formel sektionsstruktur på de store institutter med henblik på at skabe meningsfulde faglige enheder og at muliggøre beslutningstagning tættere på de involverede medarbejdere. 

Programpaneler
Der nedsættes programpaneler for alle Aarhus BSS uddannelser med henblik på at sikre involvering af en bred kreds af senior VIP i planlægning og udvikling af uddannelserne. Programpanelerne skal supplere og bidrage til drøftelserne i studienævnene, der har det formelle ansvar for udvikling af uddannelserne. Ved delt uddannelsesansvar nedsættes programpanelerne på tværs af de pågældende institutter. 

Core Business Committee
Der nedsættes en Core Business Committee (CBC) bestående af dekan (formand), og institutledere fra de relevante institutter (på nuværende tidspunkt Institut for Marketing og Organisation, Institut for Erhvervskommunikation og Institut for Økonomi). CBC får ansvar for at promovere business relaterede aktiviteter udad til og for at koordinere uddannelsessamarbejde internt. 

Flytning
Der iværksættes en fysisk flytning af nogle institutter. Institut for Marketing og Organisation og Institut for Økonomi samles på Fuglesangs Allé og Institut for Erhvervskommunikation flyttes til Bartholins Allé. Flytningen forventes at finde sted i begyndelsen af 2016. 

Nye branding initiativer
Der iværksættes nye branding initiativer, herunder en justering af fakultetets forkortede navn til Aarhus BSS og et nyt logo med henblik på at øge synligheden af BSS' institutter og uddannelser. 

To institutter ændrer engelsk navn
Der ændres engelske institutnavne for hhv. Institut for Statskundskab (Department of Political Science) og AU Herning (Department of Business and Technology). Psykologisk Institut, Juridisk Institut og Institut for Erhvervskommunikation bibeholder deres nuværende navne.

> Se alle detaljer om institutstrukturen i dokumenterne på bss.au.dk/institutproces 


Den videre proces
Det forventes, at alle ændringer vil være gennemført ved udgangen af forårssemestret 2015 på nær flytningen. Du kan følge processen på bss.au.dk/institutproces og i de følgende udgaver af Internt Nyt.

Som det fremgår af fakultetsledelsens rapport, er det af væsentlig betydning, at de studerende inddrages i programpanelernes diskussioner af større ændringer i uddannelserne. Det er ligeledes vigtigt at styrke de eksterne relationer evt. med udpegning af en prodekan for området, der i givet fald vil indgå i Core Business Committee. Der vil i den kommende tid blive arbejdet med konkretiseringen af, hvordan de studerendes involvering sikres fremadrettet, og hvordan de eksterne relationer styrkes.

Aarhus BSS