Speciale - cand.merc. og cand.merc.aud.

Du kan finde en kursusbeskrivelse for specialet i kursuskataloget. Der er oprettet identiske kursusbeskrivelser for hvert institut:

Oversigt over specialeforløb

Frister Speciale i forårssemesteret Speciale i efterårssemesteret**

Frist for at indsende dit ønske om/valg af vejleder

1. december 1. juni
Frist for upload af din foreløbige titel og opgaveformulering i WISEflow  20. januar 20. august
Specialeafleveringsfrist 1. juni 2. januar
Frist for upload af din reviderede opgaveformulering i WISEflow 10. juni 10. januar
Specialeafleveringsfrist, 2. forsøg* 15. september 15. april
Frist for upload af din reviderede opgaveformulering i WISEflow 24. september 24. april
Specialeafleveringsfrist, 3. forsøg* 2. januar 1. august

*Disse afleveringsfrister gælder kun hvis ikke du afleverer specialet inden for afleveringsfristen ved hhv. 1. og 2. eksamensforsøg. Der er andre regler/afleveringsfrister, hvis du ikke har bestået ved hhv. 1. eller 2. eksamensforsøg (se afsnittet "Hvis du ikke består dit speciale").

**Gælder for studerende på uddannelser med vinterstart, og studerende der har fået dispensation til at skrive speciale i efterårssemesteret. 

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.   

Registrering af vejleder, (foreløbig) titel samt problemformulering

Inden du går i gang med specialet, skal du beslutte dig for et emne samt udarbejde et udkast til en foreløbig problemformulering. Derefter bør du kontakte en underviser eller forsker inden for det fagområde du har valgt med henblik på at denne kan vejlede dig i forbindelse med opgaveskrivningen. Den faglige vejleder skal godkende titel og problemformulering.

Du kan vælge at skrive speciale alene eller sammen med en medstuderende. Såfremt du vælger at skrive speciale med en medstuderende, skal I udfylde registreringsblanketten sammen (dvs. én blanket udfyldes for hver 'gruppe').  

Ønsker du at skrive speciale sammen med en medstuderende fra en anden cand.merc.-linje, skal du og din eventuelt kommende specialemakker kontakte jeres respektive linjekoordinatorer, da de skal godkende, at jeres fælles emne kan ligge inden for begge cand.merc.-linjer.   

Inden ovenstående deadlines skal du/I via registreringsblanketten angive din/jeres faglige vejleder, den (foreløbige) titel på specialet samt din/jeres problemformulering inkl. teori og data.

Formålet med at du som studerende så tidligt som muligt skal tage stilling til netop ”Problemformulering inkl. teori og data” er, at dette har betydning for dit valg af vejleder og for at potentielle vejledere kan vurdere, om de er den rette vejleder på dit/jeres projekt. I forbindelse med din egen afklaring af problemfeltet bliver det således også lettere for dig selv at finde den rette vejleder. Derudover bruger koordinatorerne, sammen med dit forslag til titel, også problemformuleringen til at se, om emnet ligger inden for din cand.merc.-linjes fokus.  

I princippet er det indmeldte i registreringsblanketten dit bedste bud på en problemformulering på det givne tidspunkt i processen, så det er selvsagt ikke bindende, men skal bl.a. bruges til at koordinatorerne kan finde en vejleder for de studerende, som per 1. december eller 1. juni ikke selv har fundet en vejleder.

Bemærk, at du kun skal anvende den elektroniske registreringsblanket i forbindelse med dit første eksamensforsøg. Blanketten åbnes for registrering i god tid før hver tilmeldingsrunde. 

For cand.merc.aud.-studerende

Bemærk venligst, at du ikke skal orientere dig i den generelle vejlederliste fra ECON/Institut for Økonomi, men i stedet i den særlige procedurebeskrivelse til cand.merc.aud.

Registreringsblanketten finder du her  

Tilmelding i Studieselvbetjeningen (STADS)

Hvis du er kandidatstuderende og følger et normeret studieprogram, er du automatisk tilmeldt specialet i Studieselvbetjeningen (STADS) ved starten af 4. semester af kandidatuddannelsen med afleveringsfrist 1. juni. Du er dog selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg inden for rammerne af din maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid. 

Selvom du automatisk bliver tilmeldt specialet, skal du være opmærksom på, at du selv skal registrere din faglige vejleder, den (foreløbige) titel på specialet samt din problemformulering senest den 1. december.

Hvis du er tilmeldt specialet i efterårssemesteret, fordi du ikke følger det normerede studieforløb eller er erhvervskandidat, skal du inden 1. juni finde en vejleder og registrere dit speciale med navnet på vejleder, din (foreløbige) titel samt din problemformulering. Afleveringsfristen for specialet er 2. januar.

Fristen for bedømmelse/forsvar af specialet er senest 6 uger efter aflevering af specialet. 

Bemærk: Efter tilmelding kan der ikke ske framelding.

Vejlederoversigter

Vejlederliste - Institut for Virksomhedsledelse (MGMT)

  Your thesis process starts by you deciding on a topic; you must formulate a tentative problem statement and then you contact an academic supervisor who teaches or does research within this topic.

Before 1 December you must register/state/announce your academic supervisor and the (tentative) thesis title by completing the thesis registration webform.

The academic supervisor must approve the thesis title and problem statement and will act as a kind of consultant during your preparation of the thesis. The supervisor is also in charge of the oral exam taking the thesis as the starting point.  

Oversigt over vejledere ved Institut for Virksomhedsledelse (MGMT)

Vejlederliste- Institut for Økonomi

Your thesis process starts by you deciding on a topic; you must formulate a tentative problem statement and then you contact an academic supervisor who teaches or does research within this topic.

Before 1 December you must register/state/announce your academic supervisor and the (tentative) thesis title by completing the thesis registration webform.

The academic supervisor must approve the thesis title and problem statement and will act as a kind of consultant during your preparation of the thesis. The supervisor is also in charge of the oral exam taking the thesis as the starting point.  

Oversigt over vejledere ved Institut for Økonomi (ECON)

Procedure til cand.merc.aud studerende

Vejledertildeling – procedurebeskrivelse

- Kun relevant for cand.merc.aud.-studerende

 Alle studerende tilmeldes automatisk til deres speciale på deres 4. semester (fuldtidsstuderende) eller 7. semester (erhvervskandidater). 

Fælles for alle er, at vejledertildeling sker på baggrund af udfyldelse af online-webformularen på studieportalen, som skal udfyldes senest den 1. december for specialestart i forårssemesteret eller 1.  juni for specialestart i efterårssemesteret.

Forud for udfyldelsen af formularen forventes det, at alle studerende i løbet af månederne op til registrering, gerne gennem dialog med koordinatorerne, har forberedt sig grundigt. Se gerne slides på Brightspace fra specialepræsentation ved studieleder Frank Thinggaard for nærmere beskrivelse. Bemærk, at indmelding af emne på registreringsformularen ikke betyder, at koordinatoren har godkendt emnet. Den endelige identifikation af et bestemt emne kan være en tidskrævende proces.

Valg af emne              

Fuldtidsstuderende skal ved udfyldelse af webformularen vælge ”Revision/cand.merc.aud.

(fuldtidsstuderende)” og herefter inddatere en foreløbig, men grundigt forberedt og fyldestgørende, synopsis. Vælg herefter relevant koordinator i rullemenu i formularen iht. denne liste og angiv samtidig gerne ønsket vejleder under bemærkninger:

Regnskab og revision – Institut for Økonomi:

  •   Frank Thinggaard – Regnskab
  •   Claus Holm – Revision

Skat eller erhvervsjura – Juridisk Institut:

  • Dennis Ramsdahl Jensen – Skatteret
  • Natalie Munkholm - Erhvervsreguleringsret
  • Morten Midtgaard Fogt - Formueret

Spørgsmål vedr. regnskabs- eller revisionsemner: kontakt CMA-koordinator og studieleder ved Institut for Økonomi: Frank Thinggaard, fth@econ.au.dk

Spørgsmål vedr. skatteretlige eller andre juridiske emner: kontakt CMA-koordinator ved Juridisk Institut: Anders Nørgaard Laursen, annl@law.au.dk

Baseret på den fremsendte synopsis tildeles der en specialevejleder. Det er som nævnt muligt at ønske en vejleder under ’bemærkninger’, men den endelige beslutning tages af koordinatoren ud fra en række faglige og praktiske hensyn. Se mere om allokering nederst.

Hvis du er ansat i et revisionsfirma skal du sørge for at angive firmaets navn i webformularen for at undgå habilitetsproblemer ved allokering af såvel vejleder og ekstern censor.

Erhvervskandidatstuderende

Ovenstående procedure gælder også for erhvervskandidatstuderende. I webformularen vælges “Revision/cand.merc.aud. (Erhvervskandidat)”.

Husk desuden at angive navnet på revisionsfirmaet, hvor du er ansat aht. evt. inhabilitet.

Du har to semestre (12 måneder) til at skrive specialet, men kan vælge at aflevere efter et semester. Angiv gerne i formularen hvornår du planlægger at gå i gang med selve specialeskrivningen (tilmelding pr. 1. januar eller 1. juni) samt hvornår du planlægger at aflevere; dette kan gøres under kommentarer i formularen eller via e-mail til den administrative support. Se nedenfor.

Skriveperioden er to semestre regnet fra 1/9-x1, dvs. med deadline 1/6-x2.

Hvis du planlægger at gå i gang umiddelbart efter tilmelding, skal emnet beskrives detaljeret i webformularen (se ovenfor) eller i e-mailen til koordinatoren. Hvis du planlægger at skrive i anden halvdel af din specialeperiode, skal du som minimum angive ønske til et generelt fagområde i formularen. Du skal herefter kontakte den relevante administrative support i god tid inden skriveprocessen påbegyndes, så koordinatoren kan godkende din problemstilling og tildele dig en vejleder.

Allokering

Efter deadline vil en relevant specialevejleder blive allokeret til dig af koordinatoren, og en liste vil blive lagt på Brightspace. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte den administrative support på:

ECON: Annia Hoffmeyer, ahoffmeyer@econ.au.dk

LAW: Linda Andersen, lindaa@law.au.dk.

Godkendelse af foreløbig titel og opgaveformulering

Din vejleder skal formelt godkende din foreløbige titel og opgaveformulering. Du bliver derfor umiddelbart inden din specialeskrivning går i gang bedt om at uploade dette i WISEflow, hvorefter den skal godkendes af vejleder. Se fristen i skemaet 'Oversigt over specialeforløb'.

Den foreløbige titel og opgaveformuleringen kan sagtens være den, som du indsendte på webformularen i forbindelse med ønske om/valg af vejleder og kan således også ændres løbende i specialeskrivningsprocessen i samarbejde med din vejleder.

Formelle krav og retningslinjer for skriftlige opgaver

De formelle krav (antal anslag m.v.) finder du i kursusbeskrivelsen for dit speciale.

I retningslinjer for skriftlige opgaver finder du bl.a. information om referenceværktøjer, hvordan du laver henvisninger, litteraturlister og om hvordan du undgår plagiering.  

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug for din opgave, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne.   

Læs mere om reglerne for indsamling og behandling af personoplysninger (GDPR).

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/organisation.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/organisation eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.

Aflevering af speciale

Specialet skal kun uploades digitalt i WISEflow. Der må ikke afleveres et fysisk eksemplar af specialet, bl.a. fordi det er specialet uploadet i WISEflow, der er juridisk gældende. Når specialet er afleveret i WISEflow, bliver det automatisk sendt videre til vejleder og censor.

WISEflow
Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet åbnes vil du kunne uploade dit speciale.  Vi anbefaler, at du påbegynder upload af opgaven i god tid før fristen, da flowet lukker præcis klokken 12.00. Det kan tage op til 30 minutter at uploade en så stor opgave som dit speciale. Afleveringsfristen er 1. juni (eller 2. januar – se frister ovenfor) klokken 12.00. Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Oplever du problemer i forbindelse med upload af dit speciale, kan du kontakte teknisk og/eller administrativ support.  

Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet/afleveret dit speciale korrekt.

Flowet er lavet som et gruppeflow
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning til både grupper af flere studerende og enkeltmandsgrupper.

Speciale samt bilag skal samles i én PDF-fil og uploades under ”Besvarelse”. Se vejledningen til hvordan du laver din besvarelse til PDF.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en PDF-fil, og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Fortrolige specialer
Det er ikke et krav, at du vedlægger/vedhæfter din fortrolighedsaftale ved aflevering af specialet. 

Når du uploader dit speciale i WISEflow, skal du i forbindelse med afleveringen (under ’Omslag’) angive om specialet indeholder fortroligt materiale. 

Aflevering fra 15.-31. maj 

Specialer som afleveres i WISEflow i perioden 15.-31. maj vil ikke blive videresendt til bedømmelse før afleveringsfristen 1. juni.

Ønsker du at aflevere før den fastsatte afleveringsfrist?

Hvis du ønsker at aflevere dit speciale før tid skal du være opmærksom på følgende:

  • Hvis du afleverer mere end 14. dage før den fastsatte afleveringsfrist vil dit speciale blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt, og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. Du skal samtidigt sende besked til kandidat.bss@au.dk om tidlig aflevering af specialet.
  • Hvis du afleverer 14. dage eller mindre før din fastsatte afleveringsfrist, vil dit speciale først blive sendt til bedømmelse efter den fastsatte afleveringsfrist.

Særligt for tidlig aflevering i sommerperioden under andet eksamensforsøg:

  • Hvis du ønsker at aflevere i juni eller juli skal du give besked til kandidat.bss@au.dk.

Juli er bedømmelsesfri, og der skal derfor beregnes individuelle bedømmelsesfrister for tidlige afleveringer – som udgangspunkt vil bedømmelsesfristen være 4 uger + juli måned

Mundtligt forsvar

Instituttet vil via mail eller Brightspace informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen. Forsvaret af specialet skal ske senest 6 uger efter afleveringsdatoen.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg.

Du skal herefter udarbejde en revideret opgaveformulering inden for samme emneområde og med samme vejleder.

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 5 dage efter afleveringsfristen for 1. eksamensforsøg og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret opgaveformulering.  Du skal herefter uploade den reviderede opgaveformulering i WISEflow, hvorefter den skal godkendes af din vejleder.   

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Du har en frist på 3 måneder + 14 dage regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet. Fristen går automatisk i gang dagen efter fristen for godkendelse af den reviderede opgaveformulering. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg.  

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du ikke afleverer dit speciale ved 2. eksamensforsøg.

Tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg sker automatisk.  

Hvis du ikke består dit speciale

Specialet skal bestås med karakteren 02 eller herover. Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg.  Du skal herefter udarbejde en revideret opgaveformulering inden for samme emneområde og med samme vejleder.

Du skal tage kontakt til din specialevejleder senest 5 dage efter du har opnået din ikke beståede karakter og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret opgaveformulering (juli måned fraregnet). Du skal herefter uploade den reviderede opgaveformulering i WISEflow, hvorefter den skal godkendes af din vejleder. 

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.  

Der er en frist på 3 måneder + 14 dage, regnet fra bedømmelsesfristen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet. Fristen går automatisk i gang dagen efter fristen for godkendelse af den reviderede opgaveformulering. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg.  

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.