Forsinkelse og studieinaktivitet

Forsinkelse

Der er mange årsager til studieforsinkelse. Det kan eksempelvis være, at du har været syg, har dumpet en eksamen, været på barsel eller andet.

Det kan være svært at overskue, hvordan du skal tilrettelægge resten af dit studie, når du er blevet forsinket. Derfor står studievejlederne klar til at hjælpe dig med at lave en plan for, hvornår du kan tage hvilke fag, studieaktivitetskrav i forhold til SU og lignende.

Tilbud om vejledningssamtaler
Universitetet har pligt til at tilbyde særlig vejledning til studerende, som har risiko for at afbryde uddannelsen som følge af forsinkelse i forhold til den normerede studietid. Hvis du er mere end 6 måneder forsinket på din uddannelse, har du derfor ret til at modtage særlig vejledning, som skal understøtte din mulighed for at gennemføre uddannelsen. Hvis du er mere end 12 måneder forsinket og det vurderes, at der er risiko for, at du afbryder din uddannelse, vil du modtage tilbud om særlig vejledning i form af en individuel samtale.

Studieinaktivitet

På Aarhus BSS er der følgende regler for inaktivitet. Inaktivitet vurderes på baggrund af:

  • manglende deltagelse i eksamen (dvs. ingen deltagelse i prøver): udmeldelse efter 1 år
  • dumpede prøver (dvs. ingen beståede prøver): udmeldelse efter 2 år

Som studerende er du dermed underlagt krav om, at du deltager i eksamenerne inden for en 1 årig periode. Dvs. at hvis du udebliver for alle eksamener i en 1 årig periode, vil du blive udmeldt af dit studium.

Ligeledes er du som studerende underlagt et krav om, at være studieaktiv. At være studieaktiv betyder, at du skal have bestået en eksamen. Det er ikke nok at have deltaget i undervisningen eller have brugt et eksamensforsøg.

Består du ikke en eksamen i en sammenhængende periode på 24 måneder (4 semestre), er du ikke længere studieaktiv, og du udmeldes fra din uddannelse.

Det betyder, at du skal have bestået en eksamen for hver 24 måneder der går. Den ordinære eksamensperiode på 4. inaktive semester er således din sidste mulighed for at opfylde kravet om studieaktivitet.

OBS: du skal også altid overholde reglen om maksimal studietid for din uddannelse. Se i din studieordning for yderligere information om maksimal studietid.

En eksamen bestået på et andet universitet, eventuelt i udlandet, tæller med i din studieaktivitet, når du får den meritoverført. Bemærk, at meritoverførte prøver i forbindelse med skift af studieordning dog ikke tæller med i din studieaktivitet.

SU og forsinkelse

Du kan kun få SU, hvis du er studieaktiv. Du finder alle relevante oplysninger om SUs aktivitetskrav, ansøgningsprocedure, mulighederne for tillægsklip osv. her: