Dispensationer

Hvornår skal du bruge dispensation?

Du skal søge om dispensation hos Studienævnet, når du ikke kan overholde eller ikke har overholdt de gældende frister og regler. Det kan være i forbindelse med

 • at du har brugt 3 eksamensforsøg uden at bestå kurset (gælder også ved valgfag)
 • tilmelding eller afmelding af kurser efter fristen
 • manglende opfyldelse af betingelser for deltagelse i kursus
 • længerevarende sygdom eller barsel
 • udsættelse af fristen for deltagelse i / beståelse af førsteårsprøven  
 • ændrede prøvevilkår (f.eks. forlænget prøvetid til eksamen)
 • udsættelse af maksimal studietid

Sådan gør du

Du søger dispensation via mitstudie.au.dk:

 • Du skal udfylde en række basisoplysninger om dig selv
 • Skriv tydeligt hvilken regel/hvilke regler, du ønsker dispensation fra, dvs. hvad du søger om.
 • Forklar hvad du ønsker at opnå med dispensationen.
 • Redegør for hvilke omstændigheder, du mener, berettiger dig til at opnå dispensationen (usædvanlige forhold).
 • Vedlæg fyldig dokumentation (f.eks. lægeerklæring) eller skriv hvornår du eftersender den, hvis du ikke har mulighed for at fremskaffe den til ansøgningstidspunktet.

Dispensationen bliver behandlet af Studienævn for Aarhus School of Engineering.

Svar på din ansøgning

Alle dispensationsansøgninger behandles normalt inden for 6-8 uger (juli undtaget). Dog kan det tage længere tid, såfremt der mangler dokumentation eller lignende. Det er derfor altid en god idé at søge i god tid, hvis du ved at du skal bruge en dispensation.

Vær opmærksom på, at henvendelser fra Studienævnet vil ske via din AU-mailadresse 

Bliver din ansøgning ikke godkendt, får du et begrundet afslag fra Studienævnet. Du får samtidig en vejledning i dine klagemuligheder. Afgørelsen vil altid blive sendt til din e-boks.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, kan du henvende dig på snuk.ase@au.dk 

Hvad vil det sige at der foreligger usædvanlige forhold?

Når du søger dispensation, skal du begrunde, hvorfor du mener, der er grund til at give dig dispensation fra de almindelige regler.

Det betyder, at du i mange tilfælde skal redegøre for, hvilke ”usædvanlige forhold” der gør sig gældende, og at du skal kunne dokumentere dem f.eks. ved en lægeerklæring.

En god redegørelse opfylder tre krav:

 • Den beskriver et eller flere forhold, som er usædvanlige i den betydning, at det ikke er noget, man ofte oplever (dvs. som ikke forekommer rutinemæssigt). For eksempel er det normalt ikke et usædvanligt forhold, at bussen var forsinket, printeren strejkede eller at din computer ikke fungerede, som den skulle.
 • Den beskriver, hvordan det usædvanlige forhold ligger uden for din kontrol. Det må altså ikke være noget, du kunne have undgået ved almindelig omtanke, som du burde have kunnet forudse, eller som på anden måde er ”din egen skyld”. Det er for eksempel ikke et usædvanligt forhold, at du har planlagt ferie den dag, du skal til eksamen.
 • Endelig beskriver den, hvordan det usædvanlige forhold har været af afgørende betydning for din mulighed for at overholde den eller de regler, du søger dispensation fra. Hvis du eksempelvis ikke har været til eksamen, fordi du har været syg, så skal du beskrive, på hvilken måde det forhindrede dig i at gå til eksamen.


Eksempler på usædvanlige forhold:

 • Udøvere af elitesport
 • Graviditet/barsel
 • Funktionsnedsættelse
 • Dokumenteret sygdom hos dig selv eller nærmeste familie
 • Dødsfald i nærmeste familie
 • Borgerligt ombud som domsmand eller nævningI forbindelse med en dispensationsansøgning vil der altid være tale om en konkret vurdering i den specifikke sag. Din opgave er derfor grundigt at beskrive og dokumentere de usædvanlige forhold på en måde, så du giver Studienævnet det bedst mulige grundlag for at vurdere din sag.

Lægeerklæringens udformning og formelle krav

Lægeerklæringens udformning og indhold har betydning for, hvilken vægt Studienævnet tillægger lægeerklæringen ved behandling af din sag.

Studienævnet vurderer alle dispensationsansøgninger, herunder også lægeerklæringer, konkret i hver enkelt sag, men nedenstående vejledning beskriver hvilke oplysninger Studienævnet vægter i dets behandling af sager.

En erklæring fra lægen skal som minimum indeholde patientens navn, personnummer og adresse samt lægens navn, autorisations ID, virksomhedsadresse og uddannelse. Desuden skal erklæringen være dateret og forsynet med lægens underskrift eller noget tilsvarende. Endeligt bør det oplyses, om patienten sædvanligvis benytter den læge, der har udfærdiget erklæringen.

Erklæringen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • hvorvidt lægen har tilset/undersøgt den studerende, samt hvornår dette er sket
 • hvilken betydning lægen vurderede, at sygdommen havde for den studerendes muligheder for at deltage i eller gennemføre prøven
 • hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten, og hvilke der stammer fra patienten selv, tredjemand eller patientjournaler m.v.

 

OBS. Pr. 1. december 2017 er det ikke længere muligt at få annulleret eksamensforsøg på grund af sygdom. Her kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig før, under og eksamen i eksamen, hvis du skulle blive syg i et omfang, som kan få betydning for dine muligheder for at gå til eksamen.

Ansøgning om særlige prøvevilkår

Vil du søge om dispensation til særlige eksamensvilkår (f.eks. ekstra tid til eller brug af særlige hjælpemidler til eksamen), skal ansøgningen sendes via mitstudie.au.dk. 

Der tildeles som udgangspunkt følgende dispensationer ved dokumenterede usædvanlige forhold:

 • 25 % ekstra eksamenstid ved skriftlige eksamener

For at individuelle behov for særlige vilkår til eksamen kan imødekommes, er det vigtigt, at du overholder de fastsatte frister:

 • Vintereksamen: 15. november
 • Sommereksamen: 1. maj

Særligt for Turbo-forløb: 14 dage inden den enkelte eksamen 

 
HUSK
at

 • angive hvilke eksaminer, du søger til
 • vedhæfte relevant dokumentation.

I ansøgningen skal du angive, hvilke kurser du søger om særlige eksamensvilkår til og hvorfor. Vær opmærksom på, at du har skrevet de korrekte titler på kurserne i din dispensationsansøgning, ellers risikerer du at få dispensation til en forkert eksamen. Tjek for eksempel at titlen står korrekt ift. kursuskataloget.

Dispensationsansøgninger om særlige vilkår skal som udgangspunkt altid være ledsaget af en opdateret lægeerklæring eller anden form for dokumentation for det eller de forhold, som du ønsker der skal tages hensyn til. Du kan læse mere om lægeerklæringer længere nede på denne side.

Hvis du får dispensation til særlige eksamensvilkår til din ordinære eksamen, vil den også omfatte den førstkommende reeksamen. Vælger du at udskyde reeksamen skal du sende en ansøgning på ny. Har du ikke søgt om dispensation til ordinær eksamen, skal du huske evt. at søge til reeksamen, jf, de frister, som er anført på denne side.