Forsinkelse og inaktivitet

Hvis du er indskrevet på en diplomingeniøruddannelse på Aarhus Universitet og er blevet forsinket på dit studie, har du mulighed for at få en vejledningssamtale i studievejledningen. 

Samtalen kan handle om din aktuelle studiesituation, hvilke muligheder du har eller, om der er særlige forhold, som du skal være opmærksom på i forbindelse med forsinkelsen.

Har du ikke været studieaktiv i 12 måneder?

Som studerende forventes det at du er studieaktiv. For at være studieaktiv skal du have bestået en eksamen, og det er altså ikke nok, at du har deltaget i undervisning eller brugt eksamensforsøg.

Hvis du ikke består en eksamen i en sammenhængende periode på 12 måneder, vil du ikke længere betegnes som studieaktiv, og universitetet kan udmelde dig fra din uddannelse.

En eksamen, som er aflagt på et andet universitet, eventuelt i udlandet, tæller med i din studieaktivitet, når du får den meritoverført. Bemærk, at meritoverførte prøver i forbindelse med skift af studieordning dog ikke tæller med i din studieaktivitet.

Hvis du har fået fuld dispensation for studieaktvitet eller er bevilliget orlov, stilles din studieaktivitet i bero.

Procedure for inaktivitetskontrol

Der bliver foretaget inaktivitetskontrol to gange årligt; i oktober og i april. Derudover bliver der løbende foretaget stikprøvekontroller året rundt.

Såfremt du er konstateret inaktiv, vil du modtage et brev, hvor du får mulighed for at søge om dispensation fra studieaktivitetskravet inden for 14 dage. Hvis vi ikke hører fra dig, eller du får afslag på din ansøgning, vil du blive administrativt udmeldt uden yderligere varsel.

OBS: Du  skal også altid overholde reglen om maksimal studietid samt alle øvrige aktivitetsregler og –krav for din uddannelse.