Klager over undervisningen

Regler for behandling af klager over undervisningen

  1. Det anbefales, at en studerende, som ønsker at klage over undervisningen, først gennemdrøfter sagen med underviseren med henblik på at finde en acceptabel løsning for begge parter.
    Såfremt en acceptabel løsning ikke kan findes, følges proceduren i pkt. 2-4.
  2. Klager over undervisningen og over kursernes faglige indhold sendes til din uddannelsesleder. Klager skal være skriftlige og begrundede.
  3. Uddannelseslederen forelægger hurtigst muligt klagen for underviseren med henblik på at få en udtalelse. Uddannelseslederen fastsætter en frist på normalt 2 uger for afgivelse af udtalelsen. Klageren skal herefter have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist af normalt 1 uge. Herefter træffer uddanneleslederen afgørelse om det videre forløb i sagen. 
  4. Såfremt klagen drejer sig om eller indeholder personalemæssige forhold, fremsender uddannelseslederen klagen til direktøren for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Direktøern er ansvarlig for, at sådanne sager behandles efter gældende regler og overenskomster.  

Ovennævnte tiltrådt af Samarbejdsudvalget på dets møde den 6. december 2007.

Procedure for behandling af klager over undervisningen tiltrådt af SU på dets møde den 5. marts 2003 ophæves hermed.

Opdateret med nye funktionsbetegnelser 11. marts 2015