Formalia og afleveringsfrister

Bachelorprojektet er en skriftlig opgave. Der vælges, evt. i samarbejde med en vejleder, et emne for bachelorprojektet. Der tildeles, efter forespørgsel fra den studerende, en vejleder. Opgaven kan skrives alene eller i grupper af op til tre studerende. Hvis opgaven skrives af flere studerende, skal det fremgå, hvordan de enkelte har bidraget.

En uddybning af definitionen på en normalside findes på siden "Eksamensformer og formalia" her på studieportalen.

Til bachelorprojektet udarbejdes ligeledes et kort resumé på engelsk (eller et andet hovedsprog efter aftale med vejleder). Resuméet indgår i helhedsvurderingen af det skriftlige arbejde.

Afleveringsfrister ses nedenfor. Der kan ikke efter aflevering af projektet indleveres rettelsesblade eller andet supplerende materiale. Projektet må højst være på 30 normalsider (plus bilag) ved én studerende og 24 sider pr. studerende ved gruppeopgaver.

 

Studerende som ikke afleverer bachelorprojekt inden for afleveringsfristen, bruger et eksamensforsøg, og vil få registreret et ”U” (Udeblevet).

Afleveringsfrister

Bachelorprojekt i forårssemesteret:

1. afleveringsfrist: 1. maj

2. afleveringsfrist: 1. september

3. afleveringsfrist: 1. december

Reeksamen

Såfremt du ikke afleverer eller ikke består bachelorprojektet i den ordinære eksamenstermin i maj/juni, kan du tilmelde dig reeksamen i september eller december.

Tilmelding til reeksamen skal ske ved at udfylde webformularen.

  • Senest 1. juli med aflevering 1. september
  • Senest 15. oktober med aflevering 1. december. 

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Det er en forudsætning for at indstille sig til reeksamen, at man har været tilmeldt og dermed brugt et forsøg ved en ordinær eksamenstermin.

Såfremt bachelorprojektet er karakterbedømt til -3 eller 00, skal du udarbejde et nyt bachelorprojekt.

Hvis det nye bachelorprojekt afleveres til reeksamen i september/december, skal det nye bachelorprojekt udarbejdes inden for samme række/emne med grundlæggende samme litteraturgrundlag som det oprindelige bachelorprojekt. Du kan dog søge dispensation til at skrive inden for et andet opgaveemne og ved en anden vejleder. Ved reeksamen kan du også efter aftale med vejleder vælge at aflevere bachelorprojektet med en ændret problemformulering.

Afleverer du ikke bachelorprojekt til reeksamen i september/december men i stedet til næstkommende ordinære eksamen (i maj/juni det efterfølgende år), skal du tilmelde dig bachelorprojektet på ny efter de almindelige regler, der gælder for det ordinære prøveforløb. Du kan skrive det nye bachelorprojekt inden for enhver række/emne og det skal bygge på et andet litteraturgrundlag end det oprindelige bachelorprojekt.

Hvis du tilmelder dig reeksamen i september, men ikke afleverer eller ikke består, kan du tilmelde dig reeksamen igen i december efter samme retningslinjer som til reeksamen i september.

Revision af opgave
Alle studerende, som skal til omprøve, får lov til at revidere deres projekt, men kan på egen risiko vælge at beholde det allerede afleverede projekt.

Hvis en studerende vælger at revidere det afleverede projekt, skal den studerende redegøre for, hvilke dele af opgaven, der er revideret. Det kan gøres ved at skrive en side med en redegørelse af ændringer i forhold til oprindeligt projekt.

Samme regler gælder for studerende, der har afleveret et gruppeprojekt. De bestemmer selv, om de vil op i gruppens projekt eller ændre dele af projektet inden omprøven. Hvis projektet ændres, skal der redegøres for ændringerne, som hvis den studerende havde afleveret opgaven individuelt.

Studerende, der ikke har afleveret et projekt, skal til omprøven aflevere en kort redegørelse på maksimalt én side om, hvordan projektet er ændret i forhold til det projekt, der var tiltænkt aflevering til den ordinære termin.

I tilfælde hvor en studerende bliver syg, eller der foreligger usædvanlige forhold, kan den studerende søge dispensation fra reglerne.