Forhåndsgodkendelse og merit

Studerende ved AU kan få meritoverført afsluttede fag fra andre institutioner. Dette forudsætter, at fagene bliver godkendt ved faglig vurdering og at meritansøgningen godkendes af dit studienævn. Hvis fagene er på tilstrækkeligt niveau og har relevans, kan de indsættes som valgfag, og hvis der er komplet overensstemmemelse mellem et fag og den tilhørende eksamen, og et obligatorisk fag på dit studium, så kan du fritages for dette. Der gives kun merit, hvis studienævnet er fuldstændig overbevist om kvalitet og indhold i de elementer fra andre uddannelsesinstitutioner, som du ønsker indsat. Det er derfor vigtigt, at du følger nedenstående vejledning, hvis du søger om merit.

Skal du søge om forhåndsgodkendelse for fag i forbindelse med udlandsophold, skal du følge vejledningen på denne side.

Sådan søger du

Indsend altid disse dokumenter (i PDF format):

 1. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel
 2. Fagskema   (en for hvert fag)
 3. Fagbeskrivelse
 4. Studieprogram (kun kandidatstuderende).
  Hvis du læser økonomi skal studieprogrammet være underskrevet af en studievejleder. Dette er ikke nødvendigt, hvis du læser erhvervsøkonomi med tilvalg).

 

Den fagbeskrivelse, som du vedlægger til studienævnet, skal som udgangspunkt være gældende for det semester, hvor du ønsker at tage faget. Hvis du ikke kan fremskaffe den nyeste fagbeskrivelse, er det muligt at fremsende en tidligere fagbeskrivelse, dog ikke ældre end et år.

Du har mulighed for at søge om at få forhåndsgodkendt op til 30 ECTS (hvis der er plads i dit studieprogram) + 1 ekstra kursus.

Disse informationer skal fremgå af fagbeskrivelsen eller dokumenteres på anden vis:

 • Læringsmål og beskrivelse af hvilke emner, faget behandler.
 • En detaljeret litteraturliste med angivelse af fagets pensum
 • ECTS /units/credits -vægtning
 • Lektionsplan

Bemærk: Hvis du søger om at få forhåndsgodkendt et fag, der skal erstatte et obligatorisk fag, skal der gøres opmærksom på dette i fagskemaet.

Meritoverførsel kan kun ske i hele 5 ECTS. 

Det vil sige, at der overføres følgende ECTS:

0 - 4,9 ECTS:                Der overføres 0 ECTS
5 - 9,9 ECTS:                Der overføres 5 ECTS
10 - 14,9 ECTS:            Der overføres 10 ECTS
15 - 19,9 ECTS:            Der overføres 15 ECTS
20 - 24,9 ECTS:            Der overføres 20 ECTS
25 - 29,9 ECTS:            Der overføres 25 ECTS
30 ECTS:                      Der overføres 30 ECTS 

Som udgangspunkt vil eksterne fag som godkendes til at erstatte fag på kandidatniveau blive overført som niveau 4 fag (Kandidat - basisniveau).

Du skal indsende din ansøgning elektronisk via (mit.au.dk). Indsend altid dokumenterne i PDF format og husk at vedlægge ovennævnte skemaer.

 

Afsluttede fag - endelig meritoverførsel

Fag fra Aarhus Universitet

Når gæstefaget er gennemført og bestået, vil faget automatisk blive overført til din uddannelse.

Fag fra andre uddannelsesinstitutioner

Inden du søger om meritoverførsel af dine kurser fra andre danske eller udenlandske uddannelesesinstituioner, skal du tjekke, at dit karakterbevis fra værtsuniversitetet og din ansøgning om meritoverførsel stemmer overens med den forhåndsgodkendelse, som du tidligere har fået.

Kursusnummer, kursustitel og antal credits på dit karakterudskrift fra værtsuniversitetet skal stemme overens med kurserne på din forhåndsgodkendelse. Kurser, der ikke fremgår af din forhåndsgodkendelse, skal du søge om at få forhåndsgodkendt, før du søger meritoverførsel. 

Du skal søge meritoverførsel via mit.au.dk. Du finder ''Endelig godkendelse af fag uden for AU' under 'Ansøgninger' på mit.au.dk. I alt fire dokumenter skal vedhæftes ansøgningen: 

 • Forhåndsgodkendelse (dokumentet skal navngives pre-approval)
 • Karakterbevis fra værtsuniversitetet (dokumentet skal navngives transcript)
 • Beskrivelse af udenlandsk karakterskala (dokumentet skal navngives grading scale)
 • Udfyldt Ansøgningsskema

Karakterbeviset kan fremsendes elektronisk, men skal fremstå som elektronisk verificeret eller med stempel og underskrift fra værtsuniversitetet. Udskrifter printet fra self service funktioner eller tilsvarende kan ikke accepteres. 

Du skal være opmærksom på, at der kun kan meritoverføres kurser i hele 5 ECTS. Har du fx taget 4 kurser a 8 ECTS, så vil du kunne overføre 30 ECTS, men ikke 32 ECTS. Der bliver aldrig rundet op, men altid ned. Da du overfører alle dine kurser fra udlandet som en samlet valgfagsgruppe er det ikke det enkelte kursus, der rundes ned, men det samlede antal ECTS. 

Kurser taget i forbindelse med udveksling vil blive overført som beståede. Dine karakterer fra udlandet vil altså ikke tælle med i dit samlede gennemsnit. Titler og karakterer fra kurser bestået i udlandet vil dog fremgå af dit endelige eksamensbevis fra Aarhus BSS.

Sagsbehandlingstid

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid: 1-2 måneder.

Sagsbehandling af ansøgninger om forhåndsgodkendelser/merit vil ikke finde sted i juli måned pga. ferie.

Det bemærkes, at august er en spidsbelastningsperiode, hvilket kan forlænge den vejledende sagsbehandlingstid.

Hvor kan du få hjælp

 • Ved spørgsmål relateret til din ansøgning om forhåndsgodkendelse/merit, kontakt  Cecilie Ulfkjær, cecilieu@au.dk eller Sofie Veje, sofiev@au.dk
 • Ved spørgsmål relateret til dit udvekslingsophold, kontakt BSS International bss.international@au.dk.
 • Ved spørgsmål relateret til dit studieprogram/studieforløb, kontakt studievejledningen: counsellor@econ.au.dk.