Overflytning og studieskift

Overflytning kan søges af studerende fra et andet universitet end AU, der vil skifte til samme eller lignende uddannelse på Aarhus Universitet (AU).

Studieskift kan søges af AU-studerende, der vil skifte fra én uddannelse til en anden, og hvor der ikke blot er tale om linje- eller specialiseringsskift.

Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag
Det er ikke muligt at søge om overflytning på baggrund af en udenlandsk uddannelse. Hvis den uddannelse, du søger om overflytning fra, er fra udlandet, skal du søge om ordinær optagelse (IKKE overflytning), uanset om du har en forventning om at have bestået mere eller mindre end 1. studieår. Ved eventuelt optag vil der blive fortaget obligatorisk meritvurdering af beståede studieelementer.

Ansøgning på baggrund af deltids- og/eller tompladskurser
Det er ikke muligt at søge om studieskift/overflytning, hvis hele 1. studieår er bestået via deltidsuddannelse (herunder tompladskurser). I stedet skal du søge om ordinær optagelse. Ved eventuelt optag vil blive foretaget en obligatorisk meritvurdering af beståede studieelementer.

Sådan søger du i ansøgningssystemet
For at søge overflytning eller studieskift skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at blive overflyttet eller studieskiftet til.

Begrænsninger på specifikke uddannelser

Der er generelt ikke ledige pladser på bacheloruddannelsen i medicin, kandidatuddannelsen i psykologi samt hverken på bachelor- eller kandidatuddannelsen i Odontologi. Det er derfor ikke muligt at søge om genindskrivning / Studieskift / overflytning på disse uddannelser.

Andre uddannelser har kun åbent for genindskrivning / Studieskift / overflytning om sommeren eller om vinteren. Det vil fremgå af listerne under Bacheloruddannelser og Kandidatuddannelser hvilke uddannelser, der har åbent.

Bacheloruddannelser

Bacheloruddannelser åbne for ansøgninger til genindskrivning, studieskift og overflytning vinteroptaget 2021/2022 (2. ansøgningsrunde)

Ansøgningsfrist: 9. december 2021

ARTS:

Ingen uddannelser

BSS

Economics and Business administration (Campus Herning)

Economics and Business administration (Campus Aarhus)

Erhvervsøkonomi (med tilvalg)

Erhvervsøkonomi, HA (Campus Herning)

Erhvervsøkonomi, HA (Campus Aarhus)

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Forretningsudvikling (diplomingeniør) (Campus Herning)

Global Management and Manufacturing (Campus Herning)

Jura

Politik og økonomi

Psykologi

Samfundsfag

Statskundskab, dansksproget linje

Økonomi

HEALTH

Ingen uddannelser

NAT

Datalogi

Fysik

IT Produktudvikling

Kemi

Matematik

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Nanoscience

Datavidenskab

TECH

Agrobiologi

Bioteknologi (diplominginiør)

Byggeri (civilingeniør)

Bygning (diplomingeniør)

Bygningsdesign (diplomingeniør)

Computerteknologi (civilingeniør)

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør) (campus Aarhus)

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør)(campus Herning)

Elektronik (diplomingeniør) (Campus Herning)

Elektronik (diplomingeniør) (Campus Aarhus)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Kemi (diplomingeniør)

Kemi og fødevareteknologi (diplomingeniør)

Kemiteknologi (civilinginiør)

Maskinteknik (diplomingeniør) (campus Herning)

Maskinteknik (diplomingeniør) (campus Aarhus)

Mekanik (civilingeniør)

Softwareteknologi (diplomingeniør) (IKT)

Sundhedsteknologi, (diplomingeniør)

Kandidatuddannelser

Kandidatuddannelser åbne for ansøgninger til genindskrivning, studieskift og overflytning vinteroptaget 2021/2022 (2. ansøgningsrunde)

Ansøgningsfrist: 9. december 2021

For at søge genindskrivning skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype der hedder ”Studieskift/overflytning – Kandidatuddannelser” og finde den uddannelse som du ønsker genindskrivning på.

ARTS

Ingen uddannelser

BSS

Erhvervsøkonomi - Business Intelligence

Erhvervsøkonomi - Business-to-Business Marketing and Purchasing

Erhvervsøkonomi - Finance and International Business

Erhvervsøkonomi - Finance

Erhvervsøkonomi - Information Management

Erhvervsøkonomi - Innovation Management

Erhvervsøkonomi - International Business Development (Campus Herning)

Erhvervsøkonomi - International Business

Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting

Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control

Erhvervsøkonomi - Marketing

Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership

Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, Campus Aarhus

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, Campus Herning

Jura

Jura (erhvervskandidat på deltid)

Politik og Økonomi

Quantitative Economics

Revision (erhvervskandidat på deltid)

Revision

Statskundskab, dansksproget linje

Statskundskab, engelsksproget linje

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Teknologibaseret forretningsudvikling (erhvervskandidat på deltid)

Økonomi

HEALTH

Medicin

NAT

Astronomi

Bioinformatik

Biologi (med kandidattilvalg)

Biologi

Datalogi (med kandidattilvalg)

Datalogi

Fysik (med kandidattilvalg)

Fysik

Geofysik

Geologi

It-produktudvikling

Kemi (med kandidattilvalg)

Kemi

Matematik (med kandidattilvalg)

Matematik

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Molekylær medicin

Molekylærbiologi

Nanoscience

Statistik

Videnskabsstudier

TECH

Agrobiologi (Husdyrsundhed og –velfærd)

Agrobiologi (Planteernæring og –sundhed)

Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og -velfærd

Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og -sundhed

Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø)

Biomedicinsk teknik (scient. med.)

Biomedicinsk teknologi (civilingeniør)

Byggeri (Civilingeniør)

Computerteknologi (Civilingeniør)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Kemi og bioteknologi (Civilingeniør)

Mekanik (civilingeniør)

Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Forudsætninger for bachelorstuderende

Hvis din ansøgning om studieskift eller overflytning til en bacheloruddannelse skal imødekommes, skal følgende være opfyldt:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået studieelementer svarende til 1. studieår på den uddannelse ved AU, du søger om at blive indskrevet på.
  Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om den uddannelse, du skifter fra, er sammenlignelig med den uddannelse, du vil skifte til. AU kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade studieskift eller overflytning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår. Du skal uploade en dispensationsansøgning herom, når du søger om studieskift eller overflytning i det digitale ansøgningssystem.    
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele bacheloruddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om optagelse på bacheloruddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), hvor du skal oplyse om beståede kurser på bachelorniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde alle adgangskrav til den ønskede bacheloruddannelse inden studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af kandidatreglen.
 • Hvis du er blevet administrativt udmeldt fra den samme uddannelse, du ønsker at søge om studieskift eller overflytning, skal AU på grundlag af en konkret faglig vurdering vurdere, om du, siden du sidst var indskrevet på uddannelsen, har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen. Du skal udfylde og uploade denne Blanket vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder til din ansøgning.
  Dette gælder, uanset om du tidligere har været indskrevet på den samme uddannelse på AU eller på en anden dansk uddannelsesinstitution. Det gælder også, hvis du stadig er indskrevet, men kunne være blevet administrativt udmeldt på grund af inaktivitet, opbrugte eksamensforsøg, overskredet maksimal studietid eller permanent bortvisning.

Forudsætninger for kandidatstuderende

Hvis din ansøgning om studieskift eller overflytning til en kandidatuddannelse skal imødekommes, skal følgende være opfyldt:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået hele 1. studieår af den uddannelse på Aarhus Universitet, du søger om at blive indskrevet på.
  Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om den uddannelse, du skifter fra, er sammenlignelig med den uddannelse, du vil skifte til. AU kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade studieskift eller overflytning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår. Du skal uploade en dispensationsansøgning herom, når du søger om studieskift eller overflytning i det digitale ansøgningssystem.
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele kandidatuddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om ordinær optagelse på kandidatuddannelsen, hvor du skal oplyse om beståede kurser på kandidatniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede kandidatuddannelse før studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af kandidatreglen.
 • Hvis du er blevet administrativt udmeldt fra den samme uddannelse, du ønsker at søge om studieskift eller overflytning, skal AU på grundlag af en konkret faglig vurdering vurdere, om du, siden du sidst var indskrevet på uddannelsen, har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen. Du skal udfylde og uploade denne Blanket vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder til din ansøgning.
  Dette gælder, uanset om du tidligere har været indskrevet på den samme uddannelse på AU eller på en anden dansk uddannelsesinstitution. Det gælder også, hvis du stadig er indskrevet, men kunne være blevet administrativt udmeldt på grund af inaktivitet, opbrugte eksamensforsøg, overskredet maksimal studietid eller permanent bortvisning.

Sådan gør du

Ansøgning om overflytning eller studieskift sker igennem det digitale ansøgningssystem. Hele ansøgningsproceduren foregår online, og vi modtager ikke ansøgninger i papirform.

For at søge overflytning eller studieskift skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at blive overflyttet eller studieskiftet til.

Orienter dig om uddannelsen, før du søger
Det er vigtigt, at du på forhånd orienterer dig om adgangskravene til den bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse, du er interesseret i.

Vedhæft relevant dokumentation
* Dokumentation markeret med fed skal altid uploades. Øvrige dokumenter uploades hvis relevant.     

 • Eksamensbeviser og karakterudskrifter
 • Studieordning og kursusbeskrivelser
 • Udskrift over alle prøveforsøg (udskrif RA052U fra dit universitet)
 • Indskrivningsbekræftelse og/eller udmeldelsesbrev fra dit universitet.
 • Blanket vedr. udmeldelse og forbedrede studiemuligheder.
 • Afgørelser fra studienævnet om ekstra eksamensforsøg, inaktivitet eller maksimal studietid.
 • Gymnasialt eksamensbevis (ansøgning til bacheloruddannelser) i kopi med stempel og underskrift fra din uddannelsesinstitution. Vi accepterer ikke en automatisk udskrift fra Eksamensdatabasen.
 • Anden relevant dokumentation (fx lægeerklæring)
 • Bortvisningsbrev, hvis du har været bortvist fra universitetet.
 • Opholdstilladelse i Danmark/statsborgerskab (kun ikke-EU/EØS-ansøgere)
 • Betalt ansøgergebyr (kun for ikke-EU/EØS-ansøgere).

Krav til dokumentation
Eksamensbeviser og karakterudskrifter skal være certificerede af dit hjemuniversitet. Hvis du er nuværende eller tidligere studerende på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, IT-Universitetet i København eller Københavns Universitet kan du dog indhente en studieudskrift via det digitale ansøgningssystem i forbindelse med ansøgningen.

Oversættelse af dokumenter
Dokumenter, som ikke er udstedt på dansk, norsk, svensk eller engelsk, skal oversættes til et af de nævnte sprog. Oversættelser af officielle eksamensbeviser skal certificeres af en autoriseret oversætter eller af dit hjemuniversitet. Kursusbeskrivelser må du gerne selv oversætte til engelsk, men oversættelserne skal i så fald certificeres af dit hjemuniversitet.

Hjælp til online ansøgning

Videovejledninger

Hvornår skal du søge?

Der er to årlige ansøgningsfrister:

 • 1. marts 2021 med henblik på studiestart august/september 2021.
 • 15. oktober 2021 med henblik på studiestart januar/februar 2022.

Bemærk, at ikke alle uddannelser vil være åbne for vinterstart. Det vil blive annonceret, hvilke kandidatuddannelser der er åbne for vinterstart. 

Ansøgning om overflytning eller studieskift efter den ordinære ansøgningsfrist
For nogle uddannelser kan ansøgningsfristen forlænges (2. runde), men langtfra for alle. Rent teknisk er det dog muligt at sende en ansøgning, men denne vil kun blive vurderet, hvis der er åbent for ansøgning i 2. runde. Alternativt vil du få et afslagsbrev.

Hvornår får du svar?

Sagsbehandling sker løbende.

Din ansøgning kan dog tidligt behandles efter ansøgningsfristerne af hensyn til afklaring af antallet af ledige studiepladser på den ønskede uddannelse. 

Særligt for dimensionerede uddannelser vil svar angående optagelse eller afslag først kunne gives sent, for nogle uddannelser først lige op til eller endda efter studiestart. 

Hvis du kan tilbydes optagelse, har du 1 uge til at acceptere dit optagelsestilbud via ansøgningssystemet.

SU
Vær opmærksom på, at du skal søge om SU til din nye uddannelse via MinSU på www.su.dk. Du kan finde SU-oplysninger fra Aarhus Universitet på http://studerende.au.dk/su/.

Studiegebyr

Ikke-EU/EØS-borgere skal betale studiegebyr ved indskrivning på Aarhus Universitet, medmindre der dokumenteres permanent opholdstilladelse i Danmark eller tilsvarende.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til overflytning eller studieskift, kan du skrive til:Regelgrundlag

Se adgangsbekendtgørelserne i AU’s regelsamling