Forhåndsgodkendelse

I løbet af din uddannelse har du et semester bestående af 30 ECTS valgfag. Det er disse 30 ECTS, som du har til rådighed til studieophold i udlandet. Når du ansøger om en forhåndsgodkendelse, ansøger du om en forhåndsgodkendelse af meritoverførsel af de pågældende kurser til din valgfagsgruppe. Når du har bestået de forhåndsgodkendte kurser i udlandet, er du forpligtet til at søge om meritoverførsel af kurserne til din uddannelse på AU. 

Før du søger om forhåndsgodkendelse skal du som udgangspunkt vide, hvilke kurser du kan blive optaget på dit værtsuniversitet. Derfor er det en fordel at vente med at søge om forhåndsgodkendelse indtil, du har fået specifik information fra værtsuniversitetet om tilgængelige kurser. Samtidig skal du være opmærksom på, om de kurser du vælger på værtsuniversitet, kan forhåndsgodkendes og senere meritoverføres til din uddannelse på AU.

Valg af kurser på dit værtsuniversitet

Dit studienævn foretager en individuel vurdering af det faglige indhold og faglige niveau af de enkelte kurser, som du søger om at få forhåndsgodkendt. 

Generelt skal du være opmærksom på følgende, når du søger om forhåndsgodkendelse:

 • Faglig indhold og relevans 
 • Fagligt overlap 
 • Fagligt niveau 

Fagligt Indhold og relevans

De kurser, som du vælger at følge i udlandet, skal indholdsmæssigt være relevante for din uddannelse. I AU GO kan du under hvert universitet se, hvilke kurser, der tidligere har været forhåndsgodkendte for din uddannelse.

Kurserne i AU GO kan også bruges som en indikator på, hvilken type kurser, som kan godkendes. Hvis der ikke er kurser i AU GO godkendt for din studieretning/dit værtsuniversitet, kan du få inspiration enten ved at se kurser under et andet universitet i AU GO, eller du kan se hvilke valgfag, der er udbudt for din uddannelse i AU's kursuskatalog. 

Som udgangspunkt kan du forvente at tidligere forhåndsgodkendte kurser for dit studieprogram, som ligger i AU GO også kan forhåndsgodkendes for dig (gælder ikke Oecon og SOC-studerende).

Fagligt overlap

Når du skal vælge kurser, er det vigtigt at vælge kurser, der ikke har for meget overlap til eksisterende kurser i dit studieprogram. Du kan både ud fra kursusbeskrivelser og litteratur få en god fornemmelse af, om et kursus har meget overlap til et eksisterende kursus.

Husk altid at undersøge, hvilke kurser, der indgår i dit studieprogram, så du ved, hvilke fagområder, du har haft eller skal have senere. Du kan finde din studieordning på din Studieportal under Undervisning. 

Fagligt niveau

Som bachelor-studerende vil du typisk kun have adgang til kurser på bachelor-niveau på værtsuniversitetet. Det er ikke afgørende for din forhåndsgodkendelse hvilket semester eller studieår, det enkelte kursus udbydes på. Dét du skal være opmærksom på er, om kursets niveau virker passende og er sammenligneligt med det niveau, som du vil forvente under dit valgfagssemester her på Aarhus BSS. 

Som kandidatstuderende vil du typisk skulle følge kurser på kandidatniveau, men i nogle tilfælde vil du skulle følge bachelor-kurser, som er udbudt på 4. år af værtsuniversitetets bacheloruddannelse. Kursets niveau skal virke passende og sammenligneligt med det niveau, som du vil forvente under det tilsvarende semester her på Aarhus BSS. 

Specifik information til Bac.Oecon-studerende

Du kan med fordel orientere dig i de valgfag, der udbydes for din uddannelse, og søge kurser i udlandet som minder om disse. Derudover kan det være en fordel at overveje, hvilke kurser du vil tage på kandidaten. Hvis du fx kunne forestille dig at tage mikroøkonomi-kurser på din kandidat, kan det være en fordel at tage et mikroøkonomi-kursus på dit udvekslingsophold. 

Specifik information til Cand.Oecon-studerende

Som kandidatstuderende har du mulighed for at komme på udveksling på enten dit 1., 2. eller 3. semester. Den anbefalede placering af dit mobilitetsvindue er 3. semester.

Som udgangspunkt forhåndsgodkendes kurser i mobilitetsvinduet som 4xxx-fag (basic). Du kan anmode om at få vuirderet kurser som 5xxx-fag (high) eller 6xxx-fag (advanced).

Specifik information til Cand.Oecon - Public Policy

Du har i alt 50 ECTS valgfag i løbet af din uddannelse: 

 • 10-30 ECTS indenfor Økonomi og/eller Public Policy
 • 20-40 ECTS indenfor Statskundskab og/eller Public Policy

Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Du har mulighed for at få forhåndsgodkendt 30 ECTS + 2 ekstra kurser. De ekstra kurser godkendes i tilfælde af, at et kursus på værtsuniversitetet bliver aflyst, eller at du ikke får plads på et eller flere kurser. 

Din forhåndsgodkendelse er personlig og det er vigtigt, at du har en forhåndsgodkendelse på kurser, som du forventer at tage på værtsuniversitetet. Du skal altså søge om forhåndsgodkendelse, selvom de kurser, du ønsker at følge, er forhåndsgodkendt tidligere (og fremgår i AU GO).

Kursusdokumentation

For at få forhåndsgodkendt et kursus skal du indsamle kursusbeskrivelser som indeholder følgende information:

 • Kursets titel og kode/nummer
 • Faglig beskrivelse af kursets indhold og emner 
 • Beskrivelse af kursets læringsmål 
 • Eksamensform 
 • Kursets vægtning (ECTS/credits)
 • Kursets niveau (fx bachelor)
 • Detaljeret litteraturliste med angivelse af pensum
 • Kursusplan /Lektionplan

Det er dit ansvar, at indsamle den dokumentation, som er nødvendig for, at en vurdering kan blive foretaget. Studienævnet kan ikke behandle din ansøgning medmindre denne information fremgår af din ansøgning. 

Så vidt muligt skal du søge forhåndsgodkendelse på baggrund af aktuelle kursusbeskrivelser. Kun hvis det ikke er muligt at fremskaffe disse, kan du søge om forhåndsgodkendelse på baggrund af beskrivelser fra tidligere semestre.

Vær opmærksom på, at kursusbeskrivelsen skal kunne verificeres. Du skal derfor sende officielle kursusbeskrivelser i PDF. Kurser kan ikke vurderes på baggrund af ”hjemmelavede" kursusbeskrivelser.

Husk også at kursusbeskrivelsen skal være på dansk eller engelsk. 

Ansøgning på mit.au.dk og Ansøgningsskema

Du skal søge om forhåndsgodkendelse via mit.au.dk. Du finder 'Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU' under 'Ansøgninger' på mit.au.dk. I ansøgningen på mit.au.dk skal du uploade følgende dokumenter i PDF: 

1) Ansøgningskema (Husk at notere "Subject area" i ansøgningsskemaet. Fx. Econometrics, Mathematics, Statistics, Accounting,  Finance, Macro economy, Micro economy, Marketing, Organization, Strategy, Innovation, Entrepreneurship, HRM, Quantitative business)

2) Kursusbeskrivelser/kursusdokumentation  

3) Studieprogram (kun for kandidatstuderende). Studieprogrammet være underskrevet af en studievejleder. 

Det første kursus i ansøgningen på mit.au.dk skal være dit udfyldte Ansøgningsskema. Du skal angive følgende på mit.au.dk når du uploader dit ansøgningsskema: 

 • 'Fag der ønskes fulgt': Skriv ""Exchange"    
 • 'Antal ECTS i det studieprogram': Skriv "20 ECTS, 25 ECTS eller 30 ECTS" (afhængigt af hvor mange ECTS du i alt forventer at få forhåndsgodkendt). 

For hvert kursus, som du søger om at få forhåndsgodkendt, skal du vælge "Tilføj flere fag". For hvert nyt kursus, skal du uploade en relevant kursusbeskrivelse (se krav til kursusbeskrivelser ovenfor) samt et fagskema. Dokumenterne skal navngives med kursets titel. Dette skyldes, at de enkelte kurser skal vurderes af forskelligt akademisk personale. 

Bemærk: Hvis du søger om at få forhåndsgodkendt et kursus, der skal erstatte et obligatorisk fag, skal der gøres opmærksom på dette i fagskemaet.  

Vær opmærksom på, at din ansøgning på mit.au.dk først er sendt, når du bliver viderestillet til kvitteringssiden. Du vil ikke modtage en kvittering på mail.  

Freemovere: Studerende der rejser ud på egen hånd, som freemovere, skal vedlægge dokumentation på, at de har søgt optagelse på eller er optaget på værtsuniversitetet. Disse dokumenter skal uploades sammen med ansøgningsskemaet (det er muligt at uploade flere dokumenter).     

Tips til mit.au.dk

I ansøgningen på mit.au.dk skal du angive følgende oplysninger: 

 • 'Hvilken uddannelse vil du tage forløb på': Skriv"Exchange"
 • 'Hvilket fag/gruppe ønskes der forhåndsgodkendelse til': Skriv "Valgfag".
 • 'fag der ønskes fulgt': Skriv ""titlen på kurset"   

Tidligere forhåndsgodkendte kurser (AU GO) 

Du kan se tidligere forhåndsgodkendte kurser AU GO. Selvom et kursus er forhåndsgodkendt for din studieretning, så kan der være overlap til kurser, som du tidligere har taget på AU. Derfor skal du også fremsende kursusdokumentation. 

OBS: Hvis der ikke anvendes ECTS på dit værtsuniversitet, skal du skal være opmærksom på, at der kan være sket ændringer i konverteringen fra lokale credits til ECTS. Du kan derfor ikke altid regne med det antal ECTS, der fremgår i AU GO. Det vil altid være den aktuelle konvertering, som du finder under Credit Translation i AU GO, der skal anvendes. Det er dit ansvar at være opmærksom på dette, når du udfylder din ansøgning om forhåndsgodkendelse. 

OBS: Der tages forbehold for fejl og ændringer i AU GO

Spørgsmål vedrørende indsendte ansøgninger

Hvis du har spørgsmål eller supplerende bilag til din ansøgning om forhåndsgodkendelse, kan du sende disse til Cecilie Ulfkjær, cecilieu@au.dk eller Christine Brink Schmidt, chsc@au.dk.

Skal du ud som freemover, skal du sende en kopi af din forhåndsgodkendelse til SU: su@au.dk.

Ansøgningsfrist og svartid

Der er ingen frist for at ansøge om forhåndsgodkendelse. Ansøgninger behandles løbende af Studienævnet, men vi anbefaler, at du ansøger om forhåndsgodkendelse senest 4 uger før semesterstart på værtsuniversitetet. Sagsbehandlingstiden i Studienævnet er op til otte uger, men typisk omkring fire uger. Bemærk at juli måned ikke tæller med. Du får svar via E-boks (eller din AU-mail), når din ansøgning er vurderet.

Hvis du gør Studienævnet opmærksom på særlige officielle frister på værtsuniversitetet, vil Studienævnet bestræbe sig på at imødekomme disse. Dette gælder især omkring semesterstart på værtsuniversitet, hvor der kan være frist for ændring af kurser. Der er dog ikke garanti for, at sagsbehandlingstiden kan reduceres, og du må forvente sagsbehandlingstid på ca. 4 uger.  

Bemærk, at sagsbehandlingen først kan påbegyndes, når du har indsendt den relevante dokumentation. Derfor er det en fordel at vente med at søge om forhåndsgodkendelse indtil, at du har fået specifik information fra værtsuniversitetet om tilgængelige kurser. 

Ændringer i forhåndsgodkendelse (genansøgning)

Hvis du laver ændringer i dit oprindelige forhåndsgodkendte studieprogram, skal du sende en ny ansøgning på mit.au.dk. 

Du kan kun søge om at få forhåndsgodkendt nye kurser, hvis: 

1) Du ikke er blevet optaget på værtsuniversitetet på de kurser, som du tidligere har fået forhåndsgodkendt (fx. fordi et kursus er blevet aflyst af værtsuniversitetet). I din ansøgning på mit.au.dk skal du vedlægge dokumentation (fx kopi af mail fra værtsuniversitetet, hvor de skriver hvorfor du ikke er blevet optaget på et kursus).   

2) Du ikke har fået forhåndsgodkendt de kurser, som du søgte om at få forhåndsgodkendt, i din første ansøgning (fx. hvis kurset er blevet afvist pga. overlap til kurser, som du allerede har taget på AU).  

Følg instruktionerne ovenfor for at se, hvordan du søger om forhåndsgodkendelse af kurser. Du skal følge de samme procedurer og udfylde det samme ansøgningsskema. Bemærk at din gen-ansøgning kun skal indeholde kurser, som du ikke allerede har fået forhåndsgodkendt. 

I feltet 'Evt. suppl. oplysninger' skal du skrive "Genansøgning om forhåndsgodkendelse".

Hvis du har spørgsmål eller supplerende bilag til en ansøgning om forhåndsgodkendelse, kan du sende disse til preapprovalexchange.BSS@au.dk

Ingeniørstuderende i Herning skal sende til dispensationsansogninger.ingenior.bss@au.dk

30 ECTS-regel

Studieophold i udlandet må ikke forlænge dit studie. Derfor skal alle studerende som udgangspunkt meritoverføre 30 ECTS fra deres udvekslingsophold til deres studieprogram på Aarhus BSS. Du skal minimum kunne meritoverføre 20 ECTS valgfag fra dit udvekslingssemester for at blive tildelt en udvekslingsplads.

Hvis du kun tager 20 ECTS under dit udvekslingsophold, så planlæg i god tid, hvordan du kan tage de resterende 10 ECTS (fx på AU Summer University). 

Fra lokale credits/units/points til ECTS

Konvertering af lokale credit points til ECTS foretages af Studienævnet. Du kan se konverteringen i AU GO under de enkelte universiteter. Hvis dit værtsuniversitet anvender ECTS-systemet vil der ikke blive lavet en konvertering. 

Generelt gælder det, at du skal have det antal credit points, som en ordinær fuldtidsstuderende vil tage på værtsuniversitet for at bestå uddannelsen på normeret tid. Dette svarer til 30 ECTS per semester eller 60 ECTS på et akademisk år. 

Hvis den relevante uddannelse på værtsuniversitetet består af fx 32 credits og studietiden er normeret til to år, vil en ordinær fuldtidsstuderende skulle tage 16 credits per akademisk år eller 8 credits per semester for at bestå på normeret tid. I det tilfælde vil du skulle tage 8 credits for at få overført 30 ECTS.

Du skal være opmærksom på, at der i nogle lande kan være forskel på hvor mange credit points man skal tage for at blive klassificeret som fuldtidsstuderende, og hvor mange credit points man skal tage for at bestå uddannelsen på normeret tid.