Hvad kan det betyde for dig?

Du kan her læse forskellige eksempler på konsekvenserne af Fremdriftsreform II opdelt på emner.

Hvis du får brug for at læse de 3 regelsæt, så klik her:

  1. Tilmelding til undervisning og prøver
  2. Maksimal studietid
  3. Studieaktivitetskravet og forsinkelse

Tilmelding til kandidatspecialet

Når du kommer til det semester, hvor kandidatspecialet ligger, vil du automatisk blive tilmeldt specialet uden mulighed for afmelding. På uddannelser med 30 ECTS specialer vil du blive tilmeldt specialet på dit 4. semester, og ved 60 ECTS specialer vil du blive tilmeldt på dit 3. semester.

Mangler du på tidspunktet for påbegyndelse af specialet at bestå andre kurser på uddannelsen, skal du bestå disse sideløbende med specialet eller i det umiddelbart efterfølgende semester.

Evt. tidligere progressionskrav frem mod kandidatspecialet er blevet ophævet af fakultetsledelsen for at fremme fleksibiliteten og give mulighed for at afslutte uddannelsen inden for den maksimale studietid.

Barsel

Barsel håndteres som et dispensationsforhold. Du skal søge om dispensation fra både aktivitetskravet såvel som fra den maksimale studietid. Læs mere om barsel her.

Udlandsophold

Når du får forhåndsgodkendelse til udlandsophold, skal du være opmærksom på, at du får forhåndsgodkendt så mange ECTS, at du dermed lever op til studieaktivitetskravet det pågældende studieår og også, om du fremadrettet kan færdiggøre din uddannelse inden for den maksimale studietid.

Vær også opmærksom på, om opnåelse af en udvekslingsplads er betinget af, at du har fået forhåndsgodkendelse for et helt semester (30 ECTS). Det kan være et krav fra det udenlandske universitet.  

Forskningsår

Som forskningsårsstuderende ved Health (medicin og odontologi) har du i henhold til AU's orlovsregler mulighed for orlov. Med orlov fritages du fra studieaktivitetskravet i orlovsperioden. Endvidere udskydes din maksimale studietid med den periode, hvor du har orlov.

Kandidat ph.d.

Er du indskrevet på et kandidat-ph.d. forløb, er du fritaget for studieaktivitetskravet.

Din maksimale studietid (normeret tid + 1 semester) forøges med den tid, der er normeret til del A i dit ph.d. forløb.