Hvad kan det betyde for dig?

Du kan her læse forskellige eksempler på konsekvenserne af Fremdriftsreform II opdelt på emner.

Hvis du får brug for at læse de 3 regelsæt, så klik her:

  1. Tilmelding til undervisning og prøver
  2. Maksimal studietid
  3. Studieaktivitetskravet og forsinkelse

Tilmelding til kandidatspecialet

Når du kommer til det semester, hvor kandidatspecialet ligger, vil du automatisk blive tilmeldt specialet uden mulighed for afmelding. På uddannelser med 30 ECTS specialer vil du blive tilmeldt specialet på dit 4. semester, og ved 60 ECTS specialer vil du blive tilmeldt på dit 3. semester.

Mangler du på tidspunktet for påbegyndelse af specialet at bestå andre kurser på uddannelsen, skal du bestå disse sideløbende med specialet eller i det umiddelbart efterfølgende semester.

Evt. tidligere progressionskrav frem mod kandidatspecialet er blevet ophævet af fakultetsledelsen for at fremme fleksibiliteten og give mulighed for at afslutte uddannelsen inden for den maksimale studietid.

Barsel

Barsel håndteres som et dispensationsforhold. Du skal søge om dispensation fra både aktivitetskravet såvel som fra den maksimale studietid. Læs mere om barsel her.

Udlandsophold

Når du får forhåndsgodkendelse til udlandsophold, skal du være opmærksom på, at du får forhåndsgodkendt så mange ECTS, at du dermed lever op til studieaktivitetskravet det pågældende studieår og også, om du fremadrettet kan færdiggøre din uddannelse inden for den maksimale studietid.

Vær også opmærksom på, om opnåelse af en udvekslingsplads er betinget af, at du har fået forhåndsgodkendelse for et helt semester (30 ECTS). Det kan være et krav fra det udenlandske universitet.  

Forskningsår

Som forskningsårsstuderende ved Health (medicin og odontologi) har du i henhold til AU's orlovsregler mulighed for orlov. Med orlov fritages du fra studieaktivitetskravet i orlovsperioden. Endvidere udskydes din maksimale studietid med den periode, hvor du har orlov.

Kandidat ph.d.

Er du indskrevet på et kandidat-ph.d. forløb, er du fritaget for studieaktivitetskravet.

Din maksimale studietid (normeret tid + 1 semester) forøges med den tid, der er normeret til del A i dit ph.d. forløb.

Førsteårsprøven på bachelor - gældende fra optag efterår 2016

På Health vil førsteårsprøven fremadrettet bestå af alle kurserne på første semester af bacheloruddannelserne og består derved af 30 ECTS.

Ændringen gælder for studerende indskrevet på uddannelsen pr. 1. september 2016, og førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af 1. studieår. Studerende vil fremadrettet være sikret tre prøvemuligheder i kurserne inden for det første år af uddannelsen.

De studerende, der er optaget før 1. september 2016, skal bestå førsteårsprøven på de vilkår, de er optaget på.

Dispensationer før 1. september 2016

Studerende, der har opnået dispensation, som også har virkning i perioden efter 1. september 2016, vil opretholde anerkendelsen af deres usædvanlige forhold.
Dispensationen vil imidlertid skulle omformuleres i henhold til det nye regelsæt. Er du i denne situation, vil du modtage et individuelt brev herom i løbet af sensommeren og efteråret.

Har du tidligere i dit studieforløb fået dispensationer (som ikke har virkning efter 1. september 2016), der gør, at du er blevet forsinket, vil din maksimale studietid blive beregnet på samme vis som for øvrige studerende, der er optaget på uddannelsen før 1. september 2016.

Du kan udregne din maksimale studietid ved brug af denne ligning.

Dispensationer efter 1. september 2016

Studerende, der kan dokumentere usædvanlige forhold, kan lige som tidligere opnå dispensation fra regelsættet.

Hvor det tidligere kunne være relevant at dispensere fra den bindende tilmelding til 30 ECTS, vil det under dette regelsæt ofte være relevant at dispensere fra aktivitetskravet såvel som fra den maksimale studietid.

Endvidere er der i uddannelsesbekendtgørelsen givet mulighed for, at

1) elitesportsudøvere

2) formænd under Dansk Ungdoms Fællesråd og

3) iværksættere

efter konkret vurdering kan opnå dispensation fra regelsættet.