Speciale

Specialekontrakt og opgaveformulering

Studievejledningen inviterer kommende specialestuderende til seminar d. 14. november 2019 fra 14.15-16.15 i lokale 1264-310. Nærmere info vil følge via Blackboard.

Der skal senest d. 15. januar / 15. august udfyldes en elektronisk specialekontrakt incl. opgaveformulering.

Du kan hente formularen til specialekontrakten her:


Selve opgaveformuleringen må max. fylde 1 side.

Godkendelse af specialekontrakt og opgaveformulering

Den indleverede specialekontrakt og opgaveformulering skal godkendes af studieleder. Når dette er sket orienteres den studerende om godkendelsen.

Hvis indleverede specialekontrakt og opgaveformulering ikke opfylder de formelle krav eller studieleder ikke kan godkende opgaveformuleringen, orienteres den studerende om dette og der påbegyndes en dialog om en ny eller tilrettet opgaveformulering og/eller specialekontrakt.

Start på og aflevering af speciale

Se specialeprojekt perioden under generel vejledning om speciale.

Specialet afleveres i pdf-format via Digital Eksamen.

Informationer på opgaveforsiden: se venligst Vejledning for skriftlige opgavebesvarelser.

Specialet skal indeholde et dansk og et engelsk resume på maksimalt en normalside hver. I forbindelse med det engelske resume skal opgavens titel anføres på engelsk.

Der henvises derudover til de generelle regler for aflevering af skriftlige hjemmeopgaver på uddannelsen.

Vejleder

Valg af vejleder

Du skal selv træffe aftale med en vejleder. Inden du kontakter en vejleder, skal du have gjort dig nogle konkrete tanker om emnet og metodevalget for dit speciale.

Vejleder skal som udgangspunkt være på mindst lektorniveau. Hvis du indgår aftale med en vejleder, der ikke er på lektorniveau (fx adjunkt eller post. doc) skal dette godkendes af instituttet. Ansøgningen skal sendes til specialekoordinator Kim Moesgaard Iburg i god tid før specialeprocessen begynder.

Vejledning i specialeforløbet

Undervejs i specialeforløbet får du individuel vejledning af din hovedvejleder. Det er muligt at modtage vejledning i den specialeperiode man er tilmeldt i.

Hvis du skriver speciale sammen med en medstuderende, modtager I vejledning sammen.

Når du skriver speciale, har du mulighed for op til 10 timers vejledning. Hvis I skriver 2 sammen, har I mulighed for op til 15 timer. Hvis du har både en hovedvejleder og en projektvejleder, skal de 10/15 timer fordeles mellem disse.

Hvis du ikke består dit 1. forsøg, får du op til 2 vejledningstimer yderligere.

Specialepladser på Institut for Folkesundhed

Ansøg om specialeplads

Som studerende på:

  • Sundhedsfaglig kandidat
  • Kandidat i Folkesundhedsvidenskab
  • Kandidat i Sygepleje
  • Master i Klinisk Sygepleje

har du mulighed for at søge om en specialeplads på Institut på Folkesundhed i Aarhus.

Instituttet har 30 specialepladser på Dalgas Avenue (fordelt på 24 til idræt og 6 til de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser) samt 6 specialepladser i Bygning 1267 til de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser.

Pladserne udloddes hvert semester, og ansøgningsfristerne er:

  • Foråret: 15. januar kl. 12
  • Efteråret: 15. august kl. 12


Ansøg via specialepladsformularen her.

Du vil få besked via din post.au.dk mail, om du har fået en specialeplads senest 1. februar eller 1. september.

Adgang til lokalet fås ved henvendelse til Martin Hawkins på mail mh@ph.au.dk (Dalgas Avenue) eller Liselotte Ovesen Liselotte@ph.au.dk (Bygning 1260).

Retningslinjer for den tildelte specialeplads
Med din underskrift accepterer du din del af ansvaret for lokalet - dvs. oprydning og vedligehold af inventar. Der gælder særlige regler i Bygning 1267, da kontoret med specialepladserne ligger på personalegang.

Du hæfter personligt for nøglekort og nøgle. Pris ved mistet nøgle er 300 kr. Ved misvedligehold af specialepladsen fratages du øjeblikkeligt adgangen.

FAQ fra studerende

  • Ved indgåelse af specialekontrakt angives en arbejdstitel for specialet. Dvs. ved aflevering behøver titlen ikke at være enslydende med den tidligere godkendte titel. Ligeledes kan problemformuleringen ændres undervejs i forløbet, men vejleder er kun forpligtet indenfor rammerne af den oprindelige opgaveformulering.
  • Hvis speciale model 4 vælges, hvor der skal skrives en videnskabelig artikel, skal artiklen skrives på udgivelsessproget for det valgte tidsskrift (dansk eller engelsk ). Det uddybende appendiks behøver ikke at være på samme sprog som artiklen. Dvs. man kan godt lave artiklen på engelsk og skrive resten af appendikset på dansk. Husk at de generelle regler om både et dansk og et engelsk resume stadig er gældende.
  • Hvis du har en god idé til et specialeemne, men mangler at finde den rette vejleder kan forskningsprofiler på alle ansatte ved Institut for Folkesundhed og Institut for Statskundskab ses ved at klikke de enkelte navnes link. Hvis du selv har kigget listen igennem og stadig ikke kan finde en vejleder, så er du velkommen til at indsende kontrakten uden angivelse af vejleder. Specialekoordinator finder herefter en vejleder til dig.