Generel vejledning til specialer

Vejledning til specialer på Health

Du kan på denne side læse en vejledning til, hvordan du skal forholde dig, når du skal skrive dit speciale.

Bemærk, at vejledningen kun gælder for specialer på de teoretiske kandidatuddannelser og derfor ikke for medicin og odontologi.

Bliv inspireret i Opgavebanken

I Opgavebanken på Blackboard kan du finde inspiration til dit eget speciale blandt opgaver fra tidligere studerende på din uddannelse.

Inden du selv afleverer din specialeopgave, skal du overveje, hvorvidt du ønsker at få den i  Opgavebanken. Tilkendegivelse sker i Digital Eksamen ved aflevering.

Vær venligst opmærksom på at der ikke er tale om en egentlig offentliggørelse (f.eks. artikel), da adgang til opgavebanken på Blackboard kræver password, og kun er tilgængelig for en begrænset gruppe studerende. Du skal dog være opmærksom på regler ang. ophavsret. Læs mere her.

Automatisk tilmelding til specialet

Når du kommer til det semester, hvor kandidatspecialet ligger, vil du automatisk blive tilmeldt specialet uden mulighed for afmelding. På uddannelser med 30 ECTS specialer vil du blive tilmeldt specialet på dit 4. semester, og ved 60 ECTS specialer vil du blive tilmeldt på dit 3. semester.

Odontologi og medicin har andre tilmeldingsprincipper - læs mere på din studieportal.

Specialeperioden og afleveringsfrister

Specialeperioderne er følgende for 30 ECTS og 60 ECTS specialerne: 

­­­­Forår  

Fra 1. februar med afleveringsfrist 1. juni eller første hverdag herefter.

­­­­Efterår  

Fra 1. september med afleveringsfrist 2. januar eller første hverdag herefter.  

 60 ECTS-specialer ­­­­­­­­­­

Fra 1. september med afleveringsfrist 1. juni eller første hverdag herefter (en mulighed på kandidatuddannelserne i idræt og folkesundhedsvidenskab).

Godkendelse af opgaveformulering og vejledningsplan

Din opgaveformulering for specialet samt vejledningsplan skal godkendes af studieleder – i nogle tilfælde uddannelsesleder. Dette sker, når du får godkendt din specialekontrakt. Læs mere herom nedenfor.

Modtagne specialer uden godkendt specialekontrakt

Hvis HE Studier modtager specialer, hvor der ikke er en godkendt specialekontrakt, skal specialets opgaveformulering først godkendes ved studieleder/uddannelsesleder, inden specialet bliver accepteret til egentlig bedømmelse. Studieleder/uddannelsesleder skal også tage stilling til, hvem der skal være eksaminator på specialet. Hvis opgaveformuleringen bliver godkendt, skal du derfor regne med at få en forsinket bedømmelse/senere mundtligt forsvar af dit speciale, da eksamen først kan planlægges, når studieleder/uddannelsesleder har tildelt en eksaminator.

Kan studieleder/uddannelsesleder ikke godkende din opgaveformulering, afvises specialet på baggrund af manglende opfyldelse af formalia, og du har brugt et prøveforsøg.

Du skal have godkendt en ny opgaveformulering ved studieleder/uddannelsesleder, og der fastsættes samtidig i umiddelbar forlængelse en ny afleveringsfrist på tre måneder.

Mangler du at bestå kurser, når du starter på specialesemesteret?

Når du kommer til det semester, hvor kandidatspecialet ligger, vil du automatisk blive tilmeldt specialet uden mulighed for afmelding. På uddannelser med 30 ECTS specialer vil du blive tilmeldt specialet på dit 4. semester, og ved 60 ECTS specialer vil du blive tilmeldt på dit 3. semester.

Mangler du på tidspunktet for påbegyndelse af specialet at bestå andre kurser på uddannelsen, skal du bestå disse sideløbende med specialet eller i det umiddelbart efterfølgende semester.

Evt. tidligere progressionskrav frem mod kandidatspecialet er blevet ophævet af fakultetsledelsen for at fremme fleksibiliteten og give mulighed for at afslutte uddannelsen inden for den maksimale studietid

Afleverer du ikke, eller består du ikke dit speciale

Afleverer du ikke dit speciale inden for den fastsatte frist, bruger du et prøveforsøg. Afleverer du dit speciale, men består du det ikke, bruger du også et prøveforsøg. I begge tilfælde skal studieleder/uddannelsesleder godkende en ny opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde, og der fastsættes samtidig i umiddelbar forlængelse en ny afleveringsfrist på tre måneder.

Du bliver automatisk tilmeldt såvel 2. som et eventuelt 3. prøveforsøg.

Bliver du syg i forbindelse med specialeskrivningen, så læs mere om, hvordan du er stillet her.