Mere fleksibilitet til AU’s bachelorstuderende

Fra sommeren 2022 får bachelorstuderende på alle AU’s fakulteter den samme maksimale studietid.

Normeret studietid plus ét år.

Det har hidtil været den maksimale ramme for bachelorstuderende på BSS, samt på TECH’s diplomingeniøruddannelser og enkelte uddannelser ved Health. Fra 1. september kommer den samme grænse også til at gælde for bachelorstuderende på AU’s resterende uddannelser. Det besluttede universitetsledelsen på et nyligt møde.

Konstruktiv studenterdialog

Det var Studenterrådet, der havde opfordret ledelsen til at drøfte universitetets fremdriftsregler. Rådet argumenterede bl.a. for, at en højere maksimal studietid ville forbedre de studerendes trivsel, og deres ønske var derfor at lempe studietidsreglerne på bachelor- og kandidatniveau. Universitetsledelsen imødekom en ændring af den maksimale studietid på bachelorniveau, men ikke på kandidatuddannelserne.

”Jeg sætter stor pris på de studerendes indspil, og de gav os et godt og konstruktivt oplæg at diskutere ud fra. Det er klart, at for nogle studerende er studietidskravet med til at skabe et pres. Omvendt ved vi også, at det for andre er med til at sætte en tydelig ramme om deres studieforløb. Derudover er kravet med til at holde sammen på årgangene, så de studerende i højere grad følges ad, og f.eks. har lettere ved at finde sammen i grupper til eksamener og specialer. Elementer, som kan påvirke trivslen i en positiv retning”, siger prorektor Berit Eika og bemærker samtidig, at stress og ensomhed desværre er en generel udfordring på de videregående uddannelser – uanset hvilke regler der er for studietid.

Senest lempet i 2020

Prorektor peger desuden på, at studieintensiteten er faldet i de seneste studieundersøgelser - noget, som også bestyrelsen også har noteret som et opmærksomhedspunkt.

”Faldet i studieintensitet har skabt en vis bekymring på fakulteterne for, at yderligere lempelser kunne føre til forsinkelser, som vil lægge pres på økonomien. Den bekymring skal vi også tage i betragtning. Ud fra en samlet vurdering landede vi i universitetsledelsen på, at det er forsvarligt at lempe kravet på bachelorniveau, men endnu ikke på kandidaten”, fortæller Berit Eika.

Aarhus Universitets fremdriftsregler blev senest lempet i 2020. Ved den lejlighed var det studieaktivitetskravet på 45 årlige ECTS-point, der blev afskaffet. Det skete ligeledes på opfordring fra Studenterrådet.

Fakta

  • Hvis du studerer på en bacheloruddannelse, der allerede har en maksimal studietid på normeret tid + 1 år, vil der ikke ske ændringer.
  • Hvis du studerer på en bacheloruddannelse, der aktuelt har en maksimal studietid på normeret tid + ½ år:
    • Studerende, der pr. 1. september 2022 ikke har overskredet den maksimale studietid, vil automatisk få udvidet rammen for maksimal studietid med yderligere ½ år. 
    • Studerende, der pr. 31. august 2022 har overskredet den nuværende maksimale studietid, vil snarest muligt og senest den 1. juni finde nærmere information på studieportalen om, hvordan reglerne påvirker deres muligheder. 

Er du i tvivl om, hvilken maksimal studietid, der aktuelt gælder på din bacheloruddannelse, kan du se det i studieordningen for uddannelsen: https://www.au.dk/studieordning/