Uddeling af Axel Nielsens mindelegat 2010

02.02.2010

Efter Mindelegatets fundats ydes der bl.a. støtte til unges uddannelse og dygtiggørelse. Efter prak­sis gives der især støtte til studerende ved samfunds- og sprogvi­denskabelige uddannelser ved handelshøjsko­ler og universiteter, hvor ansøgernes fremtidige virke må forventes at være knyttet til dansk erhvervsliv.   

Legaterne gives udelukkende i forbin­delse med studierejser i udlandet af minimum 3 måneders varighed. Der ydes ikke støtte til grupperejser.

Legatuddelingen finder normalt sted i maj eller juni måned. Der gives ikke støtte til studierejser, som er afsluttet før 1. januar i det år, hvor legatuddelingen finder sted.  

Ansøgningsskema og nærmere information om legatet findes på www.axelnielsensmindelegat.dk

Se hele opslaget her