Bedømmelse

Frist for bedømmelse

Dit speciale vil normalt være bedømt senest 6 uger efter aflevering.

Bedømmelsen vil fremgå af karakterlisten på din selvbetjening.

Har du fået 12 for dit speciale?

Er du opmærksom på, at du har mulighed for at søge om at få dit speciale optaget i Retsvidenskabeligt Tidsskrift - i daglig tale kaldet Rettid.

Rettid er et elektronisk tidsskrift, der findes på juras hjemmeside på adressen http://law.au.dk/forskning/rettid/. Rettid har adskillige abonnenter, herunder advokatfirmaer, domstole og ministerier, og publicerer bl.a. specialeafhandlinger skrevet af studerende ved Aarhus Universitet.

Hvis dette har vakt din interesse, kan du fremsende dit speciale pr. mail i Word-format med indholdsfortegnelse genereret efter overskrifterne og sammen med et lille referat. Du skal være opmærksom på, at specialet, hvis det bliver godkendt til offentliggørelse, ikke uden særlig tilladelse må indeholde ophavsretligt beskyttet materiale, og at du i givet fald vil blive bedt om at fjerne sådant materiale fra specialet.

Da redaktionen kun tager stilling til optagelse af specialer, der har fået vejleders godkendelse, bedes du oplyse, hvem der har været din vejleder.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på telefonnr. 87165249 eller på mail: ik@law.au.dk

Prisopgaver

Aarhus Universitet udskriver årligt prisopgaver, som i medfør af studieordningen kan overføres som speciale, hvis man vinder guld- eller sølvmedalje, hvis man ønsker dette.

En prisopgave, der har fået guldmedalje, konverteres til speciale med karakteren 12. Ved konvertering af øvrige prisopgaver fastsættes specialekarakteren af bedømmelsesudvalget på grundlag af udvalgte dele af prisopgavebesvarelsen og inden for de rammer, der er fastsat i kursusbeskrivelsen for specialet.