Barsel

Hvis du skal være forældre og vil holde barsel mens du er studerende, har du to muligheder:

 • Dispensation
  Du kan søge om dispensation hos dit studienævn. Det kan du læse mere om herunder.
 • Orlov
  Du kan også søge om at holde orlov fra dit studie. Når du holder orlov, kan du ikke følge undervisning, gå til eksamen eller modtage SU (heller ikke barselsklip). Du finder information om orlov på din studieportal under punktet Studievejledning/Orlov. En ansøgning om orlov behandles centralt ved AU Optag.

Dispensation til barsel
Hvis du ønsker at holde fuld eller delvis barsel i et eller flere semestre, skal du søge studienævnet om forlængelse af  din maksimale studietid. Afhængigt af hvor langt du er i dit studieforløb, kan der også være andre regler, som du skal søge dispensation fra, f.eks. førsteårsprøveregler eller specialetilmelding.

Du kan læse om, hvordan du indsender din ansøgning på din studieportal under punktet Studievejledning / Dispensation.

I forbindelse med din dispensationsansøgning skal du vedlægge en af følgende former for dokumentation:

Som mor (primærforælder) skal du vedlægge:

 • Vandrejournal
 • Fødselsattest
 • Adoptionsbekræftelse

Som far (medforælder) skal du vedlægge:

 • En fødselsattest, hvor du er registreret som far.
 • Adoptionsdokumenter, hvor du er registreret som far.
 • eller en kopi af vandrejournalen med en bekræftelse fra moren på, at du er far til barnet.

Tilrettelæggelse af barsel
Du kan søge om forlængelse af din maksimale studietid svarende til barslens længde. Det vil sige, hvis du ønsker at holde barsel i to semestre (12 måneder), kan du søge om at få udsat din maksimale studietid med to semestre (12 måneder).

Din ret til barsel ophører pr. den dato, hvor dit barn fylder 1 år. Det betyder, at din barsel som udgangspunkt skal være afsluttet senest det semester, hvor dit barn fylder 1 år. Er du i gang med dit speciale ophører din barsel senest pr. den dato. hvor dit barn fylder 1 år. Læs mere om reglerne for barsel i forbindelse med speciale herunder.

Det er en god ide at tale med en studievejleder, som kan hjælpe dig med at sammensætte en plan for, hvordan du skal fortsætte dit studie, både når du holder barsel, og når du vender tilbage fra barsel.

Fordeling af barsel
Det er selvfølgelig op til jer som forældre, hvordan I vil fordele jeres barsel.

Typisk søger moren eller primærforælderen to semestre (12 måneder), og faren eller medforælderen et semester (6 måneder). Hvis barslen påbegyndes midt i et semester, kan moren søge om et semester (6 måneder) ekstra, så hun i alt  får tre semestre (18 måneder).

Det er også muligt for faren at søge om to semestres (12 måneders) barsel. Dette forudsætter dog, at det kan dokumenteres, at moren kun holder et semesters (6 måneders) barsel. 

Hvis du er i et samkønnet forhold gælder samme fordeling, således at primærforælderen kan søge om to/tre semestre (12/18 måneder), og medforælderen kan søge om et semester (6 måneder).

Barsel under specialeforløbet
Specialet kan sættes i bero i den periode, du ønsker at afholde barsel.

Moren eller primærforælderen kan få sat sit speciale i bero i op til 12 måneder. Faren eller medforælderen kan i udgangspunktet få sat sit speciale i bero i op til 6 måneder.

Din barsel ophører senest pr. den dato, hvor dit barn fylder 1 år. Når din barsel ophører, har du den periode tilbage af dit igangværende specialeforsøg, som du havde tilbage, da du påbegyndte din barsel.  

SU under barsel
Studienævnets afgørelse om barsel har ingen indflydelse på SU-styrelsens afgørelse om tildeling af SU i forbindelse med barsel.

Husk derfor også at orientere dig om SU-styrelsens regler om SU og barsel. Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.

Generelle regler om graviditet
Det er vigtigt, at der skelnes mellem barsel og graviditet. Graviditet udgør således ikke i sig selv et usædvanligt forhold og kan derfor ikke begrunde en dispensation. Hvis der er gener i forbindelse med din graviditet, der har indflydelse på din studieevne, kan du selvfølgelig søge dispensation.

Hovedreglen er derfor, at dispensation til barsel gives fra fødselstidspunktet og altid inden for barnets første leveår.