Eksamensforsøg

Du har tre forsøg til at bestå en eksamen. Hvis du ikke består, afmelder dig for sent, vælger at forlade en eksamen, at aflevere blankt eller hvis du udebliver fra en eksamen, som du er tilmeldt, tæller det som et brugt eksamensforsøg.

Hvis du har brugt tre eksamensforsøg på et fag uden at bestå, vil du blive udmeldt fra universitetet.

Hvis du har brugt tre eksamensforsøg i et fag uden at bestå, kan du søge dit studienævn om dispensation til et fjerde eksamensforsøg. En forudsætning for at få dispensation til et ekstra eksamensforsøg, er at du kan dokumentere usædvanlige forhold (fx ved en lægeerklæring) i forbindelse med et af de tidligere eksamensforsøg.

Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over, hvad der kan betegnes som usædvanlige forhold. Et usædvanligt forhold kan dog eksempelvis være en pludseligt opstået situation, såsom sygdom eller tab af en nærtstående i umiddelbar tilknytning til eksamen.

Lægeerklæringer som dokumentation for sygdom i forbindelse med eksamen skal så vidt muligt være fra eksamensdagen/perioden.

Særligt ved ekstra prøveforsøg i specialet

Får du tildelt et ekstra prøveforsøg i specialet, skal du være opmærksom på, at overgangen til det ekstra prøveforsøg i udgangspunktet følger de principper, som gælder for overgangen mellem de øvrige prøveforsøg. Er du fx udeblevet fra dit 3. prøveforsøg og ansøger om et 4. prøveforsøg, skal du forvente, at perioden for et eventuelt 4. prøveforsøg påbegynder allerede den dag, hvor du udeblev fra dit 3. forsøg. Dette uanset hvornår du får svar på din ansøgning.

Du kan orientere dig nærmere om principperne for overgangen mellem prøveforsøgene på din studieportal under punktet 'Speciale'.

Førsteårsprøven

Bemærk: Der er særlige regler for førsteårsprøven