Særlige vilkår til eksamen

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at ansøge dit studienævn om dispensation til at deltage i eksamen på særlige vilkår. Du kan fx ansøge om dispensation til ekstra tid til eksamen eller tilladelse til at benytte særlige hjælpemidler.

Formålet med at tildele særlige vilkår til eksamen er at ligestille studerende med en funktionsnedsættelse med andre studerende i eksamenssituationen. Særlige vilkår til eksamen kan kun tildeles under forudsætning af, at de ikke ændrer på eksamens niveau.

Hvem kan søge?

Du kan ansøge om særlige vilkår til eksamen, hvis du har en funktionsnedsættelse, som har væsentlig betydning for afviklingen af din eksamen.
Det kan fx være:

  • Dysleksi
  • En opmærksomhedsforstyrrelse
  • En fysisk lidelse

Du har ligeledes mulighed for at ansøge om særlige vilkår til eksamen, hvis du har andet modersmål end dansk.

Vær opmærksom på, at der kan være forskellig praksis for tildeling af særlige vilkår til eksamen inden for de enkelte studienævn.

Du kan kontakte studievejledningen på din uddannelse, hvis du ønsker nærmere information om praksis i dit studienævn.

Du kan ikke få tildelt særlige vilkår til eksamen, hvis du er ramt af almindelig forbigående sygdom som f.eks. influenza. Er du syg, skal du sygemelde dig. Det kan du læse mere om i afsnittet om sygdom ved eksamen.      

Krav til dokumentation

For at du kan tildeles særlige vilkår til eksamen, er det en forudsætning, at du kan dokumentere, at din funktionsnedsættelse har væsentlig betydning for din mulighed for at afvikle eksamen på lige vilkår med dine medstuderende.

Har du dysleksi og behov for ekstra tid eller kompenserende IT-hjælpemidler kan dette fx dokumenteres med en udtalelse fra Rådgivnings- og Støttecentret, en ordblindetest eller lignende.

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, skal der foreligge lægefaglig dokumentation.

Det er vigtigt, at følgende fremgår af dokumentationen:

  • Hvad er din diagnose eller dine symptommønstre?
  • Hvordan er du påvirket af din diagnose eller symptomer i forbindelse med eksamen?
  • Hvad er prognosen for din diagnose eller dine symptommønstre? Forventes du at opnå bedring og i så fald hvornår, eller er dine symptommønstre varige?  

Det er vigtigt at understrege, at dokumentation er en forudsætning, men ikke en garanti for, at en ansøgning om særlige vilkår til eksamen kan imødekommes. 

I forbindelse med behandlingen af en ansøgning, vil studienævnet altid foretage en konkret, individuel vurdering af, om de ønskede særlige vilkår til eksamen er nødvendige for at ligestille dig med dine medstuderende, og/eller om der er andre særlige vilkår end de ansøgte, som studienævnet finder relevante. Derudover vil studienævnet altid forholde sig til, om de særlige vilkår til eksamen kan tildeles, uden at de ændrer på eksamens niveau.

Sådan søger du

Du søger ved at logge ind i mitstudie.au.dk.

  • Gå til "Genveje til selvbetjening"
  • Tryk på "Ansøg hos dit studienævn"
  • Gå til "Dispensation fra reglerne i din studieordning" og tryk på "Søg dispensation" og udfyld ansøgningsskemaet.

Varig funktionsnedsættelse

Hvis du har dokumenteret en varig funktionsnedsættelse, skal du fra efteråret 2021 kun ansøge om særlige vilkår én gang. Når du har ansøgt én gang, vil studienævnet herefter automatisk tage initiativ til at tildele dig særlige vilkår til eksamen forud for hver eksamenstermin.

Funktionsnedsættelse af forbigående karakter

Hvis du har en funktionsnedsættelse af mere forbigående karakter, det kan fx være gener efter en hjernerystelse eller en brækket arm, vil du som udgangspunkt ikke automatisk blive tildelt særlige vilkår til eksamen hvert semester. Her skal du selv ansøge om særlige vilkår forud for hver eksamenstermin, hvis dit behov strækker sig over flere eksamensterminer. Der skal vedlægges aktuel dokumentation, og du skal huske at søge i god tid inden eksamen. Ellers risikerer du, at din ansøgning ikke kan nå at blive behandlet inden eksamensdatoen. Du kan læse mere om sagsbehandlingstiden ved at trykke på knappen til højre. 

Ansøgning på ny

Det vil fremgå af studienævnets afgørelse, om du selv skal ansøge på ny, eller om initiativet fremadrettet eller i en nærmere defineret periode vil komme fra studienævnet. Læs derfor din afgørelse grundigt og kontakt studievejledningen, hvis du er i tvivl. 

Praksis i Juridisk Studienævn

Juridisk Studienævn har praksis for at tildele 25 % ekstra tid til skriftlige stedprøver af op til 10 timers varighed, når der er dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som kan begrunde dette.

Studienævnet har ikke praksis for at tildele forlænget tid til hjemmeopgaver af længere varighed. Studienævnet er af den opfattelse, at prøver af længere varighed gør det muligt for den studerende at strukturere sin tid og planlægge arbejdet med opgaven under hensyntagen til sin funktionsnedsættelse, herunder f.eks. nedsat arbejdstempo og individuelle behov for pauser.

Studienævnet har ikke praksis for at tildele forlænget tid til mundtlige prøver uden forberedelsestid. Studienævnet vurderer, at forlænget eksamenstid ved denne type prøve vil medføre en ændring af prøvens niveau.