Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Studievejledning Dispensationer  Særlige vilkår til eksamen

Særlige vilkår til eksamen

Særlige vilkår til stedprøver

Studienævnet har jf. eksamensbekendtgørelsen § 7 mulighed for at give dispensation til særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, når det vurderes, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen.

Eksempler på dispensationer om særlige prøvevilkår er følgende:

  • For studerende med en anden sproglig og kulturel baggrund end dansk er der 15 minutter ekstra per time ved stedprøve, såfremt den studerendes adgangsgivende eksamen ikke er dansk. Dette skal dokumenteres over for studienævnet, ved kopi af bevis for adgangsgivende eksamen. Denne dispensation kan kun udstedes til studerende de første to år efter studiestart. Studerende fra Grønland og Færøerne er omfattet af denne praksis.
  • For studerende der har dysleksi bevilges 15 minutter ekstra per time ved stedprøve, såfremt dette er dokumenteret over for studienævnet.

Ved udenlandsophold og projektorienteret forløb (praktik)

I forbindelse med eksempelvis udveksling eller projektorienterede forløb i udlandet kan det være en mulighed at søge dispensation til at få eksamen afholdt i udlandet via eksempelvis Skype.

Du skal være opmærksom på, at du i denne forbindelse vil have ansvaret for at sikre, at forholdende omkring eksamen er i orden. Det kan bl.a. være, at finde passende lokale og en tilsynsførende samt betale eventuelle udgifter der måtte være forbundet med dette. I forbindelse med din ansøgning om dispensation vil du skulle dokumentere, at de praktiske foranstaltninger er på plads, og samtidig skal den tilsynsførende skriftligt bekræfte over for studienævnssekretæren at pågældende påtager sig ansvaret for at være tilsynsførende ud fra de retningslinjer som er gældende for eksamen.

Du skal derfor være opmærksom på, at det kræver en del forarbejde forud for eksamen og før ansøgningen.

Sådan søger du dispensation

Du søger via skemaet på Selvbetjeningen. Du finder skemaet under ’Ansøgninger’. Der er følgende krav til din ansøgning:

  • Skriv tydeligt hvilke(n) regel(er), du ønsker dispensation fra.
  • Forklar hvad du ønsker at få dispensation til at kunne gøre (f.eks. at få et ekstra eksamensforsøg, for sen tilmelding til eksamen mv.)
  • Redegør for hvilke omstændigheder du mener, berettiger dig til at opnå dispensationen. Du kan vedlægge eller eftersende dokumentation.

Ansøgningen om dispensation behandles af det studienævn, der er ansvarlig for din centrale uddannelse (der hvor du er indskrevet som enten bachelor eller kandidatstuderende). Hvis du skal eftersende dokumentation til din dispensationsansøgning skal du enten sende den til:

E-mail: dispensationsansogninger.bss@au.dk

eller pr. post til:

Juridisk Studienævn
Tåsingegade 3
Bygning 1443
8000 Aarhus C

Dispensationsansøgningen skal være Juridisk Studienævn i hænde senest 14. dage før næste studienævnsmøde for at blive behandlet på mødet. Der kan være en sagsbehandlingstid på op til 6 uger. 

Dispensationsansøgninger om forlænget tid og andre særlige vilkår til eksamen skal være studienævnet i hænde senest 15. marts i forårssemesteret og senest 15. oktober i efterårssemesteret. 

315097 / i40