Forhåndsgodkendelse og merit

Som studerende kan du få meritoverført prøver fra andre institutioner. Dette forudsætter dog, at disse prøver bliver godkendt ved faglig vurdering og meritansøgningen godkendes af studienævnet.

Hvis prøverne er på tilstrækkeligt niveau og har relevans, kan de indsættes som valgfag, og hvis der er komplet ækvivalens mellem en prøve, som du har taget, og en obligatorisk prøve på dit studium, så kan du fritages for denne.

Der gives kun merit, hvis studienævnet er fuldstændig overbevist om kvalitet og indhold i de elementer andre steder fra, som du ønsker indsat. Det er derfor vigtigt, at du følger nedenstående vejledning, hvis du søger om merit.  

Sådan søger du forhåndsgodkendelse/merit

Når du søger om at lade et fag erstatte et fag i dit studieprogram, er der tale om en forhåndsgodkendelse (inden du tager af sted) eller en merit (efter du har gennemført faget). Det er studienævnet, der afgør om du kan få forhåndsgodkendelse eller merit.

Både forhåndsgodkendelse og merit søger du gennem Selvbetjeningen

Der er forskellige blanketter til ansøgning af merit og forhåndsgodkendelse henholdsvis på AU og uden for AU på din studieselvbetjening på mitstudie.au.dk
Ønsker du at erstatte et fag i dit studieprogram med et andet fag på AU, er det gæstefag.

Hvis du ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til/merit fra udvekslingsophold, så se under 'Udveksling og praktik i Udlandet'.

Forhåndsgodkendelsen er ikke det samme som godkendelse til optagelse på det/de fag du har søgt godkendelse af. Du skal derfor selv kontakte uddannelsesinstitutionen for at søge om egentlig optagelse på faget/fagene.

Hvis du ønsker et fag ud over din uddannelse, skal du ansøge via tomplads (mod betaling).

Hvilke informationer skal jeg bruge?

Du kan først søge om forhåndsgodkendelse eller merit, når du har indsamlet alle alle relevante informationer:

Forhåndsgodkendelse (før du tager et fag ved et andet universitet)

 • Navn på fag, uddannelse og uddannelsesinstitution som du ønsker at følge
 • Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (bachelor eller kandidat) og omfang fremgår.
 • Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette den normerede belastning over 2 semestre. Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du ønsker at tage fag.
 • Hvilke fag ansøgningsfagene skal erstatte på din egen uddannelse/i din studieordning.

 

Merit (overførsel af beståede fag fra andet universitet)

 • Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.
 • Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.
 • En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.
 • Forhåndsgodkendelse af de fag, du søger om at få meritoverført, eller kursusbeskrivelse på dansk eller engelsk af de kurser, som du søger om at få meritoverført (inkl. Kursusniveau, ECTS mv.)

 


Vær opmærksom på, at der som hovedregel ikke kan gives merit for fag, der er mere end 10 år gamle. Dette vil dog altid bero på en konkret vurdering, og du opfordres til at kontakte studienævnet, hvis du er i tvivl.

Overførsel af karakterer og ECTS

Når du søger merit for et fag i dit studieprogram, skal faget, der søges merit på baggrund af, være afsluttet med en karakter efter 12-skalaen på den pågældende institution. Dette gælder dog ikke for fag, der afsluttes med bestået/ikke bestået samt fag fra udenlandske institutioner.

Hvis du har modtaget en karakter efter 12-skalaen for faget du søger merit på baggrund af, vil denne karakter blive indsat i dit studieprogram. Denne karakter vil indgå i det samlede karaktergennemsnit.

Karakterer opnået i udlandet bliver ikke konverteret til den tilsvarende danske karakter og indgår derfor ikke i det samlede karaktergennemsnit. Er faget gennemført ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, overføres det opnåede resultat som "bestået".

For at kunne overføre ECTS skal disse være delelige med 10 ECTS. Det vil sige, at du vil få overført det maksimum antal ECTS, der er delelig med 10. Du kan se nedenfor, hvor mange ECTS du vil få overført, i forhold til hvad du består på et andet universitet:

 • 0 - 9,9 ECTS - du får overført 0 ECTS,
 • 10 - 19,9 ECTS - du får overført 10 ECTS,
 • 20 - 29,9 ECTS - du får overført 20 ECTS,
 • 30 ECTS - du får overført 30 ECTS.


Hvis der er ECTS-point, der ikke bliver overført, vil disse ikke gå tabt. De vil kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis dette skulle vise sig nødvendigt. Dette betyder i praksis, at f.eks. et summer school fag, der vægter 7,5 ECTS kan kombineres med et andet fag à minimum 2,5 ECTS, og at der på den måde vil kunne overføres en samlet gruppemerit med 10 ECTS.

Bemærk at der kun udbydes fag à 10 ECTS på Juridisk Institut.

Er du i tvivl om, hvordan et fag kan indsættes i dit studieprogram, kan du kontakte studievejledningen.

Sagsbehandlingstid

Studienævnets sagsbehandlingstid på forhåndsgodkendelser og meritansøgninger kan tage op til 6 uger. På grund af den faglige vurdering, kan der ikke forventes hurtigere sagsbehandling.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Studievejledningen.