Overflytning og studieskift

Overflytning kan søges af studerende fra et andet universitet end AU, der vil skifte til samme eller lignende uddannelse på Aarhus Universitet (AU).

Studieskift kan søges af AU-studerende, der vil skifte fra én uddannelse til en anden, og hvor der ikke blot er tale om linje- eller specialiseringsskift.
Studerende på de pædagogiske kandidatuddannelser, der ønsker at skifte studieby, skal søge studieskift.

Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag
Det er ikke muligt at søge om overflytning på baggrund af en udenlandsk uddannelse. Hvis den uddannelse, du søger om overflytning fra, er fra udlandet, skal du søge om ordinær optagelse (IKKE overflytning), uanset om du har en forventning om at have bestået mere eller mindre end 1. studieår. Ved eventuelt optag vil der blive fortaget obligatorisk meritvurdering af beståede studieelementer.

Ansøgning på baggrund af deltids- og/eller tompladskurser
Det er ikke muligt at søge om studieskift/overflytning, hvis hele 1. studieår er bestået via deltidsuddannelse (herunder tompladskurser). I stedet skal du søge om ordinær optagelse. I visse tilfælde kan enkelte deltidskurser/tompladskurser dog indgå i vurderingen af, om 1. studieår er bestået, typisk ved beslægtede uddannelser (fx samfundsfag/statskundskab). Ved eventuelt optag vil blive fortaget obligatorisk meritvurdering af beståede studieelementer.

Der åbnes for ansøgninger til Studieskift/overflytning/genindskrivning den 1. oktober, hvor det også offentliggøres, hvilke uddannelser der kan søges til ved vinteroptaget 2019/2020.

Begrænsninger på specifikke uddannelser

Medicin, odontologi og psykologi
Der er generelt ikke ledige pladser på disse uddannelser. Det er derfor ikke muligt at søge om overflytning eller studieskift. Eventuelle ansøgninger og dispensationsansøgninger vil ikke blive sagsbehandlet af studienævnet, men administrativt afvist. Såfremt der skulle være ledige pladser, annonceres det på denne side.

Erhvervsøkonomi, HA og Economics and Business Administration, BSc
På Aarhus BSS udbydes HA og BSc i både Aarhus og Herning. Der kan ikke foretages skift af studieby. Det betyder, at studerende, der er optaget pr. september 2018 og frem, ikke kan overflyttes fra Herning til Aarhus og Aarhus til Herning. Hvis der opstår usædvanlige forhold for en studerende, kan der i studienævnet søges om dispensation til et skift af studieby.

Marketing Management Communication (BA) og Corporate Communication (MA)
Bacheloruddannelsen Marketing Management Communication havde sidste optag i 2018, og kandidatuddannelsen Corporate Communication har sidste optag i 2019. Det er derfor ikke muligt at søge om studieskifte eller overflytning til disse uddannelser. Eventuelle ansøgninger og dispensationsansøgninger vil ikke blive sagsbehandlet af studienævnet, men administrativt afvist.

Bacheloruddannelser

Bacheloruddannelser åbne for ansøgninger til studieskift/overflytning vinteroptaget 2019/2020

Ansøgningsperiode 16. december 2019 til 6. januar 2020  

ARTS

Der er ingen uddannelser åbne for ansøgninger.

BSS (Business and Social Sciences)

Economics and Business administration (Campus Herning)

Economics and Business administration (Campus Aarhus)

Erhvervsøkonomi (med tilvalg)

Erhvervsøkonomi, HA (Campus Herning)

Erhvervsøkonomi, HA (Campus Aarhus)

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Forretningsudvikling (diplomingeniør, Campus Herning)

Global Management and Manufacturing (Campus Herning)

Jura

Politik og økonomi

Samfundsfag

Statskundskab, dansksproget linje

Økonomi

Health

Der er ingen uddannelser åbne for ansøgninger

ST (Science and Technology)

Agrobiologi

Bygning

Bygningsdesign

Datalogi

Elektrisk energiteknologi (Stærkstrøm) (campus Aarhus)

Elektronik (Elektro) (Campus Herning)

Elektronik (Elektro) (Campus Aarhus)

Fysik

Informations- og kommunikationsteknologi

IT Produktudvikling

Kemi

Kemi (Diplomingeniør)

Kemi og fødevareteknologi (Diplomingeniør)

Kemiteknologi (civilingeniør)

Maskinteknik (Diplomingeniør)

Matematik

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Nanoscience

Sundhedsteknologi, (Diplomingeniør)

2. runde optag på Top-up-uddannelser Vinter 2019/2020

Top-up – HA – Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Herning)*

Top-up – HA – Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Aarhus)*

Top-up programme for AP degrees (Economics and Business Administration, HA) (Campus Herning) *

Top-up programme for AP degrees (Economics and business administration) (Campus Aarhus) *

* OBS! Ikke-EU/EØS/schweiziske statsborgere UDEN permanent opholdstilladelse (eller tilsvarende) i Danmark kan ikke søge i 2. runde.

Kandidatuddannelser

Kandidatuddannelser åbne for ansøgninger til studieskift og overflytning vinteroptaget i 2. runde 2019/2020

Ansøgningsperiode: 16. december 2019 til 6. januar 2020  

ARTS

Der er ingen uddannelser åbne for ansøgninger.

BSS (Business and Social Sciences)

Driftsøkonomi

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)

Erhvervsøkonomi - Business Intelligence

Erhvervsøkonomi - Business-to-Business Marketing and Purchasing

Erhvervsøkonomi - Finance

Erhvervsøkonomi - Finance and International Business

Erhvervsøkonomi - Information Management

Erhvervsøkonomi - Innovation Management

Erhvervsøkonomi - International Business

Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting

Erhvervsøkonomi - Logistics and Supply Chain Management

Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control

Erhvervsøkonomi - Marketing

Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation

Jura

Nationaløkonomi

Politik og økonimi

Quantitative Economics

Revision

Revision, erhvervskandidat

Samfundsfag

Samfundsfag (med kandidattilvalg)

Statskundskab, dansksproget linje

Statskundskab, engelsksproget linje

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Teknologibaseret forretningsudvikling, erhvervskandidat

Økonomi

Health

Der er ingen uddannelser åbne for ansøgninger

ST

Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd)

Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed)

Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og -velfærd, sommeroptag

Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og -sundhed, sommeroptag

Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø)

Astronomi

Bioinformatik

Biomedicinsk teknik (scient. med.)

Biomedicinsk teknologi (civilingeniør)

Biologi

Biologi (med kandidattilvalg)

Byggeri (Civilingeniør)

Computerteknologi (Civilingeniør)

Datalogi

Datalogi (med kandidattilvalg)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Fysik

Fysik (med kandidattilvalg)

Geofysik

Geologi

It-produktudvikling

Kemi

Kemi (med kandidattilvalg)

Kemi og bioteknologi (Civilingeniør)

Matematik

Matematik (med kandidattilvalg)

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Mekanik (civilingeniør)

Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Molekylær medicin

Molekylærbiologi

Nanoscience

Statistik

Videnskabsstudier

Forudsætninger for bachelorstuderende

For bachelorstuderende skal følgende forudsætninger alle være opfyldt, før din ansøgning om overflytning eller studieskift kan imødekommes:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået studieelementer svarende til 1. studieår på den uddannelse ved AU, du søger om at blive indskrevet på.
  Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om den uddannelse, du skifter fra, er sammenlignelig med den uddannelse, du vil skifte til. AU kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade studieskift eller overflytning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår. Du skal uploade en dispensationsansøgning herom, når du søger om studieskift eller overflytning i det digitale ansøgningssystem.    
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele bacheloruddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om optagelse på bacheloruddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), hvor du skal oplyse om beståede kurser på bachelorniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde alle adgangskrav til den ønskede bacheloruddannelse inden studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.
 • Hvis du er blevet administrativt udmeldt fra den samme uddannelse, du ønsker at søge om genindskrivning på, skal AU på grundlag af en konkret faglig vurdering vurdere, om du, siden du sidst var indskrevet på uddannelsen, har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen, eller om uddannelsen er væsentligt ændret. Du søger om tilladelse ved at udfylde denne Blanket vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder til din ansøgning.
  Dette gælder, uanset om du tidligere har været indskrevet på den samme uddannelse på AU eller på en anden dansk uddannelsesinstitution. Det gælder også, hvis du stadig er indskrevet, men kunne være blevet administrativt udmeldt på grund af inaktivitet, opbrugte eksamensforsøg, overskredet maksimal studietid eller permanent bortvisning.

Forudsætninger for kandidatstuderende

For kandidatstuderende skal følgende forudsætninger være opfyldt, før din ansøgning om overflytning eller studieskift kan imødekommes:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået hele 1. studieår af den uddannelse på Aarhus Universitet, du søger om at blive indskrevet på.
  Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om den uddannelse, du skifter fra, er sammenlignelig med den uddannelse, du vil skifte til. AU kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade studieskift eller overflytning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår. Du skal uploade en dispensationsansøgning herom, når du søger om studieskift eller overflytning i det digitale ansøgningssystem.
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele kandidatuddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om ordinær optagelse på kandidatuddannelsen, hvor du skal oplyse om beståede kurser på kandidatniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede kandidatuddannelse før studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.
 • Hvis du er blevet administrativt udmeldt fra den samme uddannelse, du ønsker at søge om genindskrivning på, skal AU på grundlag af en konkret faglig vurdering vurdere, om du, siden du sidst var indskrevet på uddannelsen, har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen, eller om uddannelsen er væsentligt ændret. Du søger om tilladelse ved at udfylde denne Blanket vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder til din ansøgning.
  Dette gælder, uanset om du tidligere har været indskrevet på den samme uddannelse på AU eller på en anden dansk uddannelsesinstitution. Det gælder også, hvis du stadig er indskrevet, men kunne være blevet administrativt udmeldt på grund af inaktivitet, opbrugte eksamensforsøg, overskredet maksimal studietid eller permanent bortvisning.

Sådan gør du

Digitalt ansøgningsskema

Ansøgning om overflytning eller studieskift sker igennem det digitale ansøgningssystem. Hele ansøgningsproceduren foregår online, og vi modtager ikke ansøgninger i papirform.

Orienter dig om uddannelsen, før du søger
Det er vigtigt, at du på forhånd orienterer dig om adgangskravene til den bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse, du er interesseret i.

Vedhæft relevant dokumentation
* Dokumentation markeret med fed skal altid uploades. Øvrige dokumenter uploades hvis relevant.     

 • Eksamensbeviser og karakterudskrifter
 • Studieordning og kursusbeskrivelser
 • Udskrift over alle prøveforsøg (udskrif RA052U fra dit universitet)
 • Indskrivningsbekræftelse og/eller udmeldelsesbrev fra dit universitet.
 • Blanket vedr. udmeldelse og forbedrede studiemuligheder.
 • Afgørelser fra studienævnet om ekstra eksamensforsøg, inaktivitet eller maksimal studietid.
 • Gymnasialt eksamensbevis (ansøgning til bacheloruddannelser) i kopi med stempel og underskrift fra din uddannelsesinstitution. Vi accepterer ikke en automatisk udskrift fra Eksamensdatabasen.
 • Anden relevant dokumentation (fx lægeerklæring)
 • Bortvisningsbrev, hvis du har været bortvist fra universitetet.
 • Opholdstilladelse i Danmark/statsborgerskab (kun ikke-EU/EØS-ansøgere)
 • Betalt ansøgergebyr (kun for ikke-EU/EØS-ansøgere). Gå til webshop.

Krav til dokumentation
Eksamensbeviser og karakterudskrifter skal være certificerede af dit hjemuniversitet. Hvis du er nuværende eller tidligere studerende på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, IT-Universitetet i København eller Københavns Universitet kan du dog indhente en studieudskrift via det digitale ansøgningssystem i forbindelse med ansøgningen.

Oversættelse af dokumenter
Dokumenter, som ikke er udstedt på dansk, norsk, svensk eller engelsk, skal oversættes til et af de nævnte sprog. Oversættelser af officielle eksamensbeviser skal certificeres af en autoriseret oversætter eller af dit hjemuniversitet. Kursusbeskrivelser må du gerne selv oversætte til engelsk, men oversættelserne skal i så fald certificeres af dit hjemuniversitet.

Hjælp til online ansøgning

Videovejledninger

 

Hvornår skal du søge?

Der er to årlige ansøgningsfrister:

 • 15. oktober 2019 med henblik på studiestart januar/februar 2020.
 • 1. marts 2020 med henblik på studiestart august/september 2020.

Bemærk, at ikke alle uddannelser vil være åbne for vinterstart. Det vil blive annonceret, hvilke kandidatuddannelser der er åbne for vinterstart. 

Ansøgning om overflytning eller studieskift efter den ordinære ansøgningsfrist
For nogle uddannelser kan ansøgningsfristen forlænges (2. runde), men langtfra for alle. Rent teknisk er det dog muligt at sende en ansøgning, men denne vil kun blive vurderet, hvis der er åbent for ansøgning i 2. runde. Alternativt vil du få et afslagsbrev.

Hvornår får du svar?

Sagsbehandling sker løbende.

Din ansøgning kan dog tidligt behandles efter ansøgningsfristerne af hensyn til afklaring af antallet af ledige studiepladser på den ønskede uddannelse. 

Særligt for dimensionerede uddannelser vil svar angående optagelse eller afslag først kunne gives sent, for nogle uddannelser først lige op til eller endda efter studiestart. 

Hvis du kan tilbydes optagelse, har du 1 uge til at acceptere dit optagelsestilbud via ansøgningssystemet.

SU
Vær opmærksom på, at du skal søge om SU til din nye uddannelse via MinSU på www.su.dk. Du kan finde SU-oplysninger fra Aarhus Universitet på http://studerende.au.dk/su/.

Studiegebyr

Ikke-EU/EØS-borgere skal betale studiegebyr ved indskrivning på Aarhus Universitet, medmindre der dokumenteres permanent opholdstilladelse i Danmark eller tilsvarende.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til overflytning eller studieskift, kan du skrive til:Regelgrundlag

Se adgangsbekendtgørelserne i AU’s regelsamling