Ændringer af kandidatuddannelsen i medicin foråret 2020

Ændringer af kandidatuddannelsen i medicin foråret 2020

Trods Covid19 epidemien bør så mange studerende som muligt have mulighed for at opfylde kravene til eksamen på alle semestre. Det har derfor været nødvendigt at lave en nødstudieordning for F20 ved at tilpasse nogle af reglerne og kravene i studieordningerne til denne særlige situation.

Du kan læse mere om ændringerne nedenfor. Vi har også lavet en FAQ med de mest stillede spørgsmål, som bliver opdateret løbende.

Klinikrotation, fremmøde og logbog

For at få kabalen med klinikrotationerne til at gå op, har vi justeret dem på følgende måde:

 1. Kortere perioder, eller kun delvist fremmøde
 2. Inddragelse af weekend, aften og de 3 dage før påske i planlægningen
 3. Prioritering af studerende, der endnu ikke har haft klinik (eller kun begrænset klinik)
 4. Logbog: elementerne justeres:
  1. I udgangspunktet forventes det, at du møder op alle dage i de modificerede klinikforløb – herunder aften, nat, weekender og de tre hverdage inden Skærtorsdag. 
  2. 80% fremmødereglen er suspenderet for de modificerede klinikforløb.
  3. Ved godkendelse af klinikforløbene vil vi foretage en helhedsvurdering af den studerendes fremmøde og godkendte aktiviteter i logbogen

Aflevering af logbog

Professionssporslogbog:

Vi beder om, at I i henhold til nedenstående plan afleverer jeres logbog for professionssporene 1, 2 og 5 (3, 4 og 6, hvis du har elementer fra en tidligere logbog - før det blev registreret i Qwickly).

Godkendelse af professionssporene forudsætter, at vi modtager din logbog. Efter nedlukning af universitetet i marts har vi registreret godkendelse af obligatoriske elementer på anden vis, og vi skal sikre os, at du samlet lever op til kravene for professionsporet.

Kliniklogbog:

Logbøger for kurserne Inflammation, Abdomen, Hjerte-Lunge-Kar, Psykiatri og GOP skal afleveres som dokumentation for, at I har fået godkendt jeres klinikforløb.

De kan i år ikke afleveres og fremvises til eksamen, da denne afvikles uden fysisk fremmøde.

Det er en forudsætning for at bestå eksamen, at I afleverer jeres logbog med de nødvendige godkendelser i. Jeres eksamen i ovennævnte fag består dels af godkendelse af logbogen og dels af den teoretiske eksamen. Begge dele skal bestås for at I får godskrevet jeres ECTS og jeres eksamensresultat.

Vi er opmærksomme på, at I i dette semester har været underlagt forskellige vilkår at gennemføre jeres klinik ud fra. Det betyder også, at nogle af jer har haft mulighed for en fuldt udfyldt logbog, mens andre har måtte holdsættes i modificerede klinikforløb. De af jer, der har gennemført klinik inden omlægning af klinikforløbene, skal naturligvis leve op til de krav, I var stillet på det tidspunkt. De af jer, der fik at vide, at I fx kun kunne komme i klinik tre dage på en given afdeling, skal have dokumenteret, at I har levet op til det krav. Hvis du er i tvivl, om du har den nødvendige dokumentation, da kontakt den afdeling, du senest har været i klinik på.

Godkendte logbøger for Hoved-Neuro og Akut-Kronisk fremvises ved fremmøde til den mundtlige eksamen.

Hvor og hvornår skal du aflevere din logbog?

Først skal du huske at:

1) Påfører navn, studienummer og telefonnummer på alle sider af logbogen.

2) Tage billeder af alle sider af logbogen og af den samlede godkendelse, hvis den foreligger, og gem billederne som din egen kopi.

Hvis ikke du er færdig med dit klinikophold
Du skal naturligvis kun aflevere din kliniklogbog, hvis du er færdig med klinikopholdet. Afslutter du først klinik senere på semesteret, da skal du aflevere logbogen i 2. runde. Tid og sted meldes ud senere.

Indlevering af logbog

I første runde er der 2 muligheder for indlevering af logbøgerne enten på AUH eller ved Tandlægeskolen, se skema nedenfor.

I kan medbringe logbøger for studiekammerater, så færrest mulige møder op på samme tid. Derudover vil vi bede jer om at:

 • Holde afstand på min. 1 meter, hvis der er kø.
 • Lade være at tage ophold ved opsamlingsstedet – forlad venligst området efter aflevering.

>>> Her kan du se et skema over hvilke logbøger der kan afleveres hvornår

Hvis du bliver forsinket eksamen 2020 og har brug for en dispensation

Generelt

Der er to prøvemuligheder på nødstudieordningen eksamensterminen S20 (ordinær + reeksamen). Består du ikke kurset ved disse to muligheder, skal kurset bestås iht. den almindelige studieordning, da nødstudieordningen kun må anvendes S20. Dvs. at udskudte eksamenselementer i form af klinik eller teoretiske eksamen efter eksamensterminen S20 skal bestås i henhold til den almindeligt gældende studieordning.

Mulighed for dispensation

Der kan være forskellige årsager til, at du måske ikke kan gennemføre og bestå dit kursus med klinik til den ordinære eksamen eller måske slet ikke i eksamensterminen S20. Mener du, at det skyldes usædvanlige forhold, kan du søge om dispensation.

Du kan søge om dispensation til:

 1. Afmelding af den ordinære eksamen (klinik og/eller teoretisk eksamen) og tilmelding til reeksamen: Hvis du pga. udsædvanlige forhold ikke kan gennemføre klinik og/eller den teoretiske eksamen ved den ordinære eksamen, kan du søge om at blive afmeldt og i stedet blive tilmeldt reeksamen som dit første prøveforsøg. Med en dispensation kan du få mulighed for at gennemføre den resterende klinik som erstatningsklinik inden udgangen af august. Derudover udbydes de teoretiske eksamener som reeksamener i august.
 2. Særaftale til at udskyde klinik til efter S20: Hvis du pga. usædvanlige forhold ikke kan gennemføre den resterende klinik eller den teoretiske eksamen inden udgangen af august 2020, da kan du søge dispensation til en særaftale, hvor du færdiggør klinikken på de vilkår, der har været gældende i den modificerede klinikplan på nødstudieordningen. Med en særaftale vil du kunne nøjes med det antal klinikuger, der er gældende på nødstudieordningen.

Om du kan tilbydes en særaftale afhænger af din konkrete situation og af, at du kan tage den resterende klinik uden at blive studietidsforlænget. Dvs. du skal kunne tage den resterende klinik samtidig med dine ørige tilmeldinger. Kan du ikke det, skal du tage den resterende klinik i henhold til kravene i den almindelige studieordning. Ud fra en konkret vurdering, kan der være mulighed for at få udsat den maksimale studietid, hvis du er nødsaget til at tage din resterende klinik i henhold til den almindelige studieordning.

I forhold til at tage den teoretiske eksamen på vilkår gældende i nødstudieordningen senere end reeksamen S20 vil der være en række begrænsninger. De teoretiske eksamener udbydes pr. 1. september 2020 alene i henhold til prøveformerne i de almindeligt gældende studieordninger.

Ansøgningen

Du skal sende en ansøgning om dispensation til studienævnet via mitstudie.au.dk.

For at vi får mulighed for at planlægge evt. erstatningsklinik, er det en fordel, at du sender din ansøgning senest 1. juni. Ansøgningen skal som minimum indeholde:

 • Dokumentation for det usædvanlige forhold
 • Angivelse af ønsket studieplan
 • Angivelse af hvilke klinikelementer, du mangler.

På hvilke kurser kan du gå til eksamen, inden din klinik er godkendt?

I forårssemestret 2020 har vi på en række kurser ophævet reglen om, at du først skal have godkendt din klinik, inden du kan gå til den teoretiske eksamen. Du kan se på hvilke kurser det gælder i oversigten nedenfor. Reglen blev ophævet, fordi vi midt i semesteret ikke var sikre på, at vi kunne garantere klinikforløb eller praktisk, obligatorisk undervisning inden eksamen for alle.

Du skal dog stadig have godkendt din klinik og have bestået din teoretiske eksamen for at bestå dit kursus. Skulle du være holdsat til klinik eller anden obligatorisk undervisning efter eksamen, da vil det ikke være en hindring for at kunne deltage i den teoretiske eksamen.Dvs. du kan tage elementerne i omvendt rækkefølge.

I skemaet nedenfor kan du se på hvilke kurser, indstillingsbetingelsen er ophævet.

Læs også uddybende kommentarer i eksamensplanen.

Kan jeg gå til eksamen uden at have fået godkendt klinik?Hvordan tages der til eksamen højde for, at ikke alle har været i klinik?
InflammationJaBesvarelse af spørgsmål, der indgår i MCQ eksamen, forudsætter ikke, at du har gennemført sit klinikforløb. Nærmere informationer herom gives via kursusleder på Blackboard.
AbdomenJaBesvarelse af spørgsmål, der indgår i MCQ eksamen, forudsætter ikke, at man har gennemført sit klinikforløb. Nærmere informationer herom gives via kursusleder på Blackboard.
Hjerte-Lunge-KarJaBesvarelse af spørgsmål, der indgår i MCQ eksamen, forudsætter ikke, at man har gennemført sit klinikforløb. Nærmere informationer herom gives via kursusleder på Blackboard.. 
Hoved-NeuroNej, ikke helt. Du skal have godkendt din neurologiklinik. Du behøver dog ikke at have gennemført den praktiske undervisning i ØNH og øjensygdomme for at kunne deltage i eksamen. Neurologisk klinik skal være gennemført, da eksamensopgaverne i neurologi er direkte baseret på klinisk erfaring. Eksamensopgaverne i ØNH og øjensygdomme vil blive tilpasset, så det ikke forudsættes, at du har gennemført forløbet med de praktiske øvelser. Nærmere informationer herom gives via kursusleder på Blackboard.
PsykiatriJaEksamensspørgsmålene vil tage højde for, at nogle studerende måske ikke har gennemført klinik. Nærmere informationer herom gives via kursusleder på Blackboard.
GOPJaBesvarelse af spørgsmål, der indgår i MCQ eksamen, forudsætter ikke, at du har gennemført dit klinikforløb. OSCE eksamen vil tage højde for, at ikke alle studerende har været i klinik. Nærmere informationer herom gives via kursusleder på Blackboard.  
Akut-Kronisk

Nej.
Dog er følgende aflyst og er dermed ikke en forudsætning for eksamen:

 • Klinikophold i almen praksis
 • Akutugen
Eksamen er direkte baseret på den kliniske erfaring, der opnås i klinikforløbene på endo/geri/orto og de kompetencer, der opnås her. Klinikophold i Almen Praksis er suspenderet, og der tages højde for dette til eksamen. 

Deltagelse i eksamen uden krav om klinik – hvad betyder det i praksis?

 1. Hvis du inden eksamen har fået godkendt din klinik, og du består din eksamen, så får du din karakter og dine ECTS godskrevet, når eksamen er rettet.
 2. Hvis du inden eksamen endnu ikke har fået godkendt din klinik, så får du hverken din karakter eller dine ECTS, før du får godkendt din klinik i et efterfølgende forløb.

Hoved-neuro

Det er blevet muligt at genoptage den obligatoriske praktiske undervisning i øre-næse-hals samt øjenspecialet. Der skal lægges en ny undervisningsplan, som I vil blive informeret om via blackboard.

Neurologiklinik: Hvis du grundet corona ikke har kunne deltage i neurologiklinik på 4. semester, kan du ikke deltage i eksamen i juni. Du kan søge en dispensation til at blive afmeldt eksamen, hvis du mener, at din manglende gennemførsel af neurologiklinik skyldes usædvanlige forhold.

Akut-Kronisk

Det har været nødvendigt at tilpasse forløbet for Akut-Kronisk, da klinikforløbet i Almen praksis er suspenderet. Det betyder, at videooptagelser fra almen praksis ikke kan danne grundlag for eksamen i almen medicin.

Se i eksamensplanen, hvorledes eksamen er beskrevet.

Der udbydes heller ikke flere akutugeforløb i forårssemesteret 2020.   


FAQ

Er der mulighed for at oprette særlige forløb, så dette semester kan gennemføres uden forsinkelse, situationen taget i betragtning?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke love noget, men vi vil bl.a. se på, om der kan arrangeres modificeret erstatningsforløb i sommerferien med mulighed for reeksamen i august for nogle af de studerende, der ikke har mulighed for at deltage i klinik i den aktuelle situation. Der er ingen garanti herfor, men vi gør alt, hvad vi kan, for at de studerende forsinkes mindst muligt. Studienævnet har tilpasset reglerne for de fleste kurser, så I kan gå til eksamen, selv om I ikke har haft mulighed for at gennemføre klinikdelen. Se hvilke kurser det drejer sig om i oversigten ovenfor.

Hvad sker der med de studerende, der via formularen har givet besked om, at man er forhindret i at deltage i klinik?

Listen over de der har frameldt sig klinik bruges til at planlægge et modificeret klinikforløb / erstatningsforløb for de pågældende. Som nævnt ovenfor er det en model, vi arbejder med – men vi kan på nuværende tidspunkt ikke love noget.

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg, mens jeg er i klinik?

Du melder dig syg hos dit kliniksted, ganske som normalt, og giver HE Studier besked. Bliver erstatningsforløbet til sommer en realitet, kan det være et tilbud til studerende, som går glip af klinik pga. sygdom.

De løsninger, der udtænkes på de andre universiteter, kommer de til at gælde for medicinstuderende på Aarhus Universitet?

Der er tæt kontakt mellem ledelserne på de fire universiteter, og vi drøfter løsninger i fællesskab for at sikre et gennemgående højt fagligt niveau, hos de læger vi uddanner, trods den aktuelle situation. Vi har dog lidt forskellige vilkår – bl.a. ift. holdstørrelser, klinikkapacitet, studieordningens udformning, mv. som kan resultere i variation i de løsninger, vi vælger. Regionerne har også noget at sige, og det er Region Midtjylland, der beder om, at AU fortsætter den kliniske uddannelse.

Men linjen er den samme: Vi arbejder for, at så mange studerende som muligt får mulighed for at opfylde indstillingsbetingelserne til eksamen trods COVID 19 epidemien.

Opfordrer AU til, at man tager offentlig transport på trods af myndighedernes udmelding om at begrænse dette?

Offentlig transport kan benyttes under samtidig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til at mindske corona-smitte. Vær opmærksom på obligatorisk bestilling af pladsbillet, hvis du rejser med de transportmidler, hvor det er påkrævet.

Jeg er gravid og vil gerne følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om et forsigtighedsprincip. Derfor ønsker jeg ikke at møde op i klinik. Hvilke konsekvenser har det for min uddannelse?

Alle studerende har haft mulighed for at framelde sig klinik. For de studerende, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at deltage i klinik den kommende tid, vil vi bla. kigge på, om der fx kan arrangeres erstatningsforløb i sommerferien med mulighed for reeksamen i august. Der er ingen garanti herfor, men vi gør alt, hvad vi kan, for at de studerende forsinkes mindst muligt.

Kan jeg få flere SU-klip, hvis jeg bliver forsinket grundet Corona?

Du kan orientere dig om dine muligheder for at få SU og SU-lån på SU's FAQ om COVID-19.

Opdateret 23. marts 2020.

Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg er i klinikken?

Vi har oplevet, at en større gruppe medicin studerende stod i gruppe ved en indgang til hospitalet. Efterfølgende har vi lovet hospitalet at præcisere, at medicinstuderende skal følge de retningslinjer, der gælder for det øvrige personale. Disse ændres løbende, så hold dig orienteret, når du møder på afdelingen.

Sundhedsstyrelsens generelle råd er:

 1. Hold afstand
 2. Vask dine hænder ofte og grundigt
 3. Nys i ærmet
 4. Undgå fysisk kontakt

Se Sundhedsstyrelsens råd her.

Bliver jeg sat i karantæne, hvis jeg har været del af Coronaberedskabet?

Vores bedste råd til at få afklaring på, om deltagelse i Corona-beredskabet har indflydelse på dit klinikophold er, at snakke med den sundhedsfaglige ansvarlige i enten det beredskab, du er del af, eller den der har ansvaret på den klinik, du skal på.

Om du får karantæne for at være en del af beredskabet afhænger af den specifikke opgave/situation, som du varetager, så en generel retningslinje er ikke mulig at lave.

Kan jeg få nødpasset mine børn?

Ja. Hvis du i forbindelse med genoptagning af klinikophold har brug for nødpasning af dine børn, så har vi fået denne besked fra Pladsanvisningen i Aarhus Kommune:

"Hvis de medicinstuderende skal møde frem, og dermed ikke er derhjemme, så kan vi selvfølgelig hjælpe med nødpasning på lige fod med den vi tilbyder læger, sygeplejersker mv. 

De skal bare skrive indtil pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk for at blive tilmeldt."

Hvis du bor i en anden kommune, så tag kontakt til Pladsanvisningen der for at høre, om de tilbyder nødpasning.

Hvordan med betaling af Ungdomskort?

Opdateret onsdag den 25. marts: Se gerne punkt 15.

Hvis du er på 11. semester og har fået mail om, at dit klinikophold ikke bliver til noget, så er det muligt at annullere dit køb af Ungdomskort indenfor 14 dage.

For refusion af resten af perioden på dit Ungdomskort - se DSBs side her under "Pendlerkort".

Tingene ændrer sig meget hurtigt lige, og vi arbejder på højtryk for at finde gode og holdbare løsninger for alle. Hold løbende øje med din post.au.dk-mail, hvor du vil få besked om det nyeste for netop dit hold og studie. Alle spørgsmål skal som altid gå til health.studadm@au.dk

Jeg har været i udlandet - skal jeg i karantæne inden klinik?

Vi henviser til Region Midt's karantæneregler for deres personale.  

Jeg har ikke fået hentet min logbog, og jeg skal i klinik nu?

Det er ikke muligt at hente logbøger på Aarhus Universitet, da det er fysisk lukket og låst.

Hvis du ikke har fået hentet din logbog, og du skal i klinik, inden vi åbner op igen, så kan du bruge blankt papir/notesblok til at få dine underskrifter i. Husk dato, underskrift og afdeling på siden.

Du kan dog også printe din logbog her:

 1. Inflammation
 2. Abdomen og Noteapparatet
 3. Hjerte-Lunge-Kar
 4. Hoved-Neuro og Psykiatri
 5. GOP
 6. Akut-Kronisk

Er der kommet nye retningslinjer for transportrefusion - eksempelvis hvis jeg kører i bil?

Ja, der er kommet nogle få nye retningslinjer for, hvordan du kan få transportrefusion, da vi ved, nogle af jer ikke kan nå at bestille Ungdomskort (primær og/eller sekundært), inden det ændrede klinikforløb går i gang.

Vi har derfor besluttet følgende punkter:

 • Hvis du kun kan nå at købe det primære Ungdomskort, så suppler op med Ungdomsbilletter fra den sidste station i det primære område og til endestationen. Hvis dit klinikforløb starter efter påske, kan der (desværre) stadig ske ændringer i klinikforløbet, som gør, at du ikke skal afsted på det tidspunkt, du har fået at vide i marts. Derfor er det bedre ikke at binde dig på et sekundært kort men i stedet købe Ungdomsbilletter.
 • Togene kører ikke så ofte længere, så hvis du ikke kan nå fremmøde med tog, så får du refunderet et tilskud til benzin svarende til billigste mulige transportform (Ungdomskort plus sekundært kort). Hvis du allerede har købt kort, så får du også dem refunderet. Vi vil dog opfordre til at høre din afdeling, om det er muligt at rykke mødetidspunktet, så toget passer.
 • Som altid: GEM ALLE KVITTERINGER!

Spørgsmål kan sendes til: transport.refusion.health.udd@au.dk.

Specifikt for 6. semester KA

1. Bliver klinik i almen praksis genoptaget?

Nej det er desværre ikke muligt. Eksamen er derfor ændret tilsvarende, så den ikke tager udgangspunkt i jeres videooptagelser. Se beskrivelse af ændringen ovenfor.

2. Kan jeg blive læge til sommer?

Ja, lige nu peger alt på, at hvis du deltager i klinik, så kan du blive færdig som læge til sommer.

Deltagelse i Corona-beredskabet

Hvis jeg bliver tilbudt at indgå i beredskabet med lønnet arbejde (fx som SPV, ventilatør eller lægevikar), kan det så give merit for mit klinikophold dette semester?

Hvis du ikke har deltaget i dit klinikforløb på uddannelsen, fordi du har deltaget i COVID-19 beredskabet, så kan du muligvis få erstatningsklinik hen over sommeren og inden udgangen af august. Det forudsætter, at du deltager i den teoretiske eksamen i den ordinære eksamensperiode, og netop ikke bliver afmeldt eksamen. Dog er det desværre endnu uafklaret, hvor mange klinikpladser, der kan udbydes på hvert semester i sommerperioden.

Kan jeg afmelde min eksamen?

Hvis du deltager i COVID-19 beredskabet, kan du søge en dispensation om at blive afmeldt eksamen. Det betyder desværre, at du bliver studietidsforsinket.

Kan jeg få merit?

Der kan ikke gives merit for deltagelse i COVID-19 beredskabet. Spørgsmålet har været til afklaring ved Uddannelses- og Forskningsministeriet, og konklusionen er, at der ikke er hjemmel hertil.

Må jeg deltage i COVID-19 relaterede opgaver og indgå i beredskabet som en del af mit klinikforløb?

Studerende i klinik skal primært opnå klinisk erfaring med de problemstillinger, der er typiske for afdelingens specialer, og som bidrager til indfrielse af læringsmålene. Det kan være relevant, at de studerende opnår erfaring med barriereadfærd og håndtering af afdelingens patienter, der er under mistanke for at være smittede med corona. Det skal i så fald ske under supervision og som led i et planlagt læringsforløb på maksimalt 2-3 dage, der adresserer relevante læringsmål, eller som er nødvendigt for den studerendes deltagelse i afdelingens øvrige aktiviteter.

Ved usikkerhed om tolkningen af ovenstående, bedes du kontakte kursuslederen for det pågældende semester.

1. semester Jesper Stentoft

2. semester Anders Bonde

3. semester Henning Mølgaard

4. semester Kristina Bacher Svendsen

5. semester Ulla Breth Knudsen

6. semester Torben Bæk Hansen