Maksimal studietid

Maksimal studietid

Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studie. Den maksimale studietid for såvel bachelorer og kandidater på Health er den normerede studietid for uddannelsen + ét semester (dog to semestre for odontologi bachelor). Det ekstra semester sikrer, at du har 3 prøvemuligheder i alle fag. Du kan se, hvordan din uddannelse er normeret i studieordningen.

Har du inden for denne tidsramme ikke færdiggjort din uddannelse, bliver du automatisk udmeldt.

Udmeldelsen effektueres, uanset hvilke og hvor mange kurser du måtte mangle, og uanset om du har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

Din maksimale studietid vil altid udløbe enten pr. 1. september eller 1. marts.  Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Mangler du et resultat for de sidste afsluttende prøver, skal du kontakte Health studieservice. Bliver du automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.

For at undgå udmeldelse pga. overskridelse af maksimal studietid, vil vi anbefale dig, at være opmærksom på din studiefremdrift gennem hele studiet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du planlægger dit studie bedst, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen. Læs nedenfor hvordan du ser din maksimale studietid i STADS. Du kan søge dispensation for den maksimale studietid, såfremt der foreligger dokumenterede, usædvanlige forhold.

Beregn din resterende studietid

Resterende studietid, hvis du er optaget tidligere end 1. september 2016

For de studerende, som er indskrevet før den 1. september 2016, vil den maksimale studietid være den individuelle resterende normerede tid plus et semester. Din maksimale studietid bliver udregnet efter nedenstående formel:

Formel til beregning af maksimal studietid:

(X-Y)/30 + Z = max. studietid    

X: Normering af din uddannelse i ECTS
Y: Dine optjente ECTS
Z: 1 semester (odontologi bachelor: + 2 semestre)

Hvis du f.eks. har optjent 50 ECTS på en 120 ECTS uddannelse, beregnes din resterende studietid således:

(120-50)/30 + 1= 3,34 som rundes op til 4 semestre.

Se din maksimale studietid

Du kan se din individuelle, maksimale studietid i Studieselvbetjeningen STADS via dette link:

https://sbstads.au.dk/sb_STAP/sb/udmeldelse/anmod_udmeld.jsp

Se i feltet "Fremtidig udmeldelsesdato".
BEMÆRK: Feltet står på siden "Anmodning om udmeldelse", men så længe du ikke klikker eller ændrer på noget, så melder du dig ikke ud.