Bachelorprojekt - gammel ordning

Undervisning forår 2021

For jer der ikke afleverede bachelorprojektet ved ordinær eksamen den 14. december 2020 er der ingen undervisning.

I har samme emne og vejleder ved 2. forsøg og afleveringsfristen er den 01. juni 2021 kl. 12.00.

De 8 emner

De  8 emner kører både i forårs- og efterårssemestrene:

 • Biokemi i sundhed og sygdom
 • Biomembraner
 • Genetik og epigenetik
 • Hypertension: From molecule to patient management
 • Infektion og inflammation
 • Neuroscience
 • Udviklingsbiologi
 • Sunde og sikre fødevarer

 

Læs om hvert enkelt emne i Kursuskataloget - skriv emnets navn i søgefeltet

Aflevering og format

I studieordningen kan du under 6. semester læse om formål, mål og undervisningsform samt følgende om aflevering og format:

 • Flere studerende kan i fællesskab aflevere en bacheloropgave dog således, at den enkelte varetager et delområde. Hvis to eller tre studerende vælger at aflevere en gruppeopgave, så skal problemformulering, indledning og konklusion laves i fællesskab, medens de øvrige afsnit markeres entydigt med initialer for den studerende, der har udarbejdet det pågældende afsnit; således at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af hver enkelt studerende.
 • Opgavens omfang pr. studerende er max. 10 normalsider (á 2400 tegn inkl. blanktegn), inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, evt. forkortelsesliste, litteraturliste, resumé og tabeller/figurer - for sidstnævnte gælder også at tabel- og figurtekster heller ikke tælles med.
 • Det faglige indhold vægter tungest, men resumé samt stave- og formuleringsevne indgår modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse.
 • Bacheloropgaven skal skrives på engelsk.
 • Opgaven afleveres i Digital eksamen i pdf-format.
 • Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist.

Øvrige krav til selve afleveringen

 • På forsiden skrives: Opgavens titel, den/de studerendes navn, studienr. og vejleders navn.
 • Se dato etc. for afleveringen under Eksamen i højre kolonne.
 • Bachelorprojekt - side 2 skal du udfylde og indføje som side 2 i din opgave. Med denne side, bekræfter du, at dit projekt har det rette format, det rette sideantal, samt hvem der har skrevet opgaven. 
 • Til orientering kan du her se din vejleders vejledning ift. bacheloropgaven.

Forskningsår og bachelorprojekt

Hvis du tager et forskningsår, men endnu ikke har afsluttet bachelordelen, er det muligt at aflevere bacheloropgaven samtidig med forskningsårsrapporten - altså med udgangspunkt i forskningsåret.

For at dette kan styres administrativt, skal du indhente en forhåndsgodkendelse til individuelt projekt. kontakt HE studier, Ulla Schmidt, us@au.dk

Opgaven skal opfylde de ovenfor nævnte krav til bacheloropgaven. Kontakt evt. HE Studier, Ulla Schmidt, us@au.dk,  87168367.

Omprøve/reeksamen - 2. forsøg

Til studerende:
Består du ikke dit 1. prøveforsøg på bacheloropgaven skal du selv tilmelde dig  hhv. 2. og 3. prøveforsøg, som du frit kan placere inden for din maksimale studietid. Du kan ikke selv tilmelde dig 2. forsøg i STADS, men skal sende en mail til studadm.eksamen.medicin@au.dk  om at blive tilmeldt. Det kan være til reeksamen (25.01.2021) eller det kan være til næste ordinære eksamen til sommer (01.06.2021). 

Kontakt din vejleder
Består du ikke din bacheloropgave, skal du selv genoptage kontakten til din vejleder, når du tilmelder dig igen mhp. udarbejdelse og godkendelse af en ny opgaveformulering inden for samme emnekreds. Såfremt du skriver en individuel eksperimentel bacheloropgave, vil det være den samme opgaveformulering der gælder ved både 1., 2. og 3. prøveforsøg. Det er dit eget ansvar at tage kontakt til vejleder i tilstrækkelig god tid ift.  afleveringsfristen.

Tilmelding til bachelorprojektet er bindende. Det er således ikke muligt at skifte emnekreds eller vejleder, efter tilmeldt bachelorprojekt. Den studerende skal altså aflægge alle tre prøveforsøg inden for samme emne og underemne og med samme vejleder, som ved tilmelding til 1. prøveforsøg. Dette uanset om man udebliver fra eksamen eller ikke består, og uanset hvornår man vælger at placere sit 2. og 3. prøveforsøg.

Vejledning ved omprøve
Ved omprøve i forbindelse med hhv. 2. og 3. prøveforsøg kan den studerende forvente maksimalt 1. times konsultation. Denne time omfatter face-to-face-vejledning, vejledning pr. email, via Skype m.m. Denne time omfatter ligeledes den tid, vejleder skal bruge på at forberede sig til konsultationen.
Dette er uanset årsagen til, at man ikke er bestået. Hvis vejleder ønsker at give yderligere vejledning, er dette tilladt, men den studerende kan ikke forvente mere end en times konsultation som beskrevet ovenfor.

Tilmelding
Du tilmelder dig 2. /3. prøveforsøg ved at sende en mail til HE Studier, Ulla Schmidt, us@au.dk.

Sygdom
Bliver du syg til eksamen, så du ikke kan aflevere til fristen, har du mulighed for at søge dispensation til at blive afmeldt eksamen. Det gør du via mitstudie.au.dk. Du skal huske at vedlægge dokumentation for din sygdom. Det vil bero på en individuel vurdering, om omfanget af sygdommen kan begrunde en afmelding af eksamen. Såfremt dispensation gives, er proceduren herefter som beskrevet ovenfor og kræver ny opgaveformulering og tilmelding til prøven, næste gang den udbydes.

Eksamen sommer 2021

Aflevering  af bachelorprojekt - gammel ordning, for jer der ikke afleverede ved ordinær eksamen den 14. december 2020.

Link til Digital Eksamen - her logger du ind og her  finder du svar på evt. spørgsmål  - bl.a. hvordan du afleverer i grupper.

Afleveringsfrist for bachelorprojektet forår 2021

Tirsdag den 01. juni 2021 kl. 12.00 i Digital eksamen

Kontaktperson: Ulla Schmidt - us@au.dk -tlf. 87168367

Karakterfrist:  21. juni 2021 kl. 23.59

Reeksamen - Vinter 2020/2021

Afleveringsfrist ved reeksamen: Mandag den 25. januar 2021 kl. 12.00  (i Digital eksamen).

Karakterfrist vedr. reeksamen:  08. februar 2021

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

BA projekt ifm. ny studieordning

Ifm. den nye studieordning fra E20 bliver BA-projektet flyttet fra 6. til 5. semester.

Du kan læse mere her omkring konsekvenserne i F21 for hhv. 5. og 6. semester: