Bachelorprojekt

Undervisning foråret 2020

Fælles introduktion til bachelorprojektet:

Mandag den 27. januar 2020 kl. 13-16 i Store Anatomiske, 1232,115.

Læseplan finder du på Blackboard fra uge 4.

Prioritering af emner

I semestret før du starter på 6. semester, vil du i maj/november modtage en mail, hvor du bliver bedt om at gå ind på din selvbetjening og foretage en prioritering af de 8 emner som udbydes af hhv. Institut for Biomedicin og Institut for Folkesundhed. Prioriterer du ikke alle 8 emner, kommer du ikke med i fordelingen, og du vil efterfølgende blive tildelt emne, hvor der er plads. Se emnerne i kursuskataloget nedenfor.

1.-5. maj / 1.-5. november er undervisningstilmeldingsperioderne på hele AU.

De 8 emner

De  8 emner kører både i forårs- og efterårssemestrene:

 • Biokemi i sundhed og sygdom
 • Biomembraner
 • Genetik og epigenetik
 • Hypertension: From molecule to patient management
 • Infektion og inflammation
 • Neuroscience
 • Udviklingsbiologi
 • Sunde og sikre fødevarer

 

Læs om hvert enkelt emne i Kursuskataloget - skriv emnets navn i søgefeltet

Fordeling og opstart

Efter den 5. maj/5. november (fristen for prioritering af bachelorprojekterne), fordeles alle tilmeldte studerende ift. deres prioriteringer.

Vi giver besked pr. mail, når du kan se, hvilket hold du er kommet på - før du får denne mail, kan du ikke se den endelige tildeling. Din emnetilmelding er bindende fra en uge før semesterstart

Ved semesteropstart vil der være en fælles introduktion til bacheloropgaven, litteratursøgningskursus, og henover semestret er der holdundervisning inden for det enkelte emne.
Du får tildelt en opgave inden for det emne, du er tilmeldt. Med opgaven følger en vejleder med særligt kendskab til det enkelte emne.

OBS! Vær opmærksom på, at de 8 forskellige emner er 8 forskellige forløb, og der er forskelle fra emne til emne som f.eks., hvor mange gange og hvordan der udbydes holdundervisning samt tidspunktet for tilknytning af personlig vejleder.

Aflevering og format

I studieordningen kan du under 6. semester læse om formål, mål og undervisningsform samt følgende om aflevering og format:

 • Flere studerende kan i fællesskab aflevere en bacheloropgave dog således, at den enkelte varetager et delområde. Hvis to eller tre studerende vælger at aflevere en gruppeopgave, så skal problemformulering, indledning og konklusion laves i fællesskab, medens de øvrige afsnit markeres entydigt med initialer for den studerende, der har udarbejdet det pågældende afsnit; således at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af hver enkelt studerende.
 • Opgavens omfang pr. studerende er max. 10 normalsider (á 2400 tegn inkl. blanktegn), inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, evt. forkortelsesliste, litteraturliste, resumé og tabeller/figurer - for sidstnævnte gælder også at tabel- og figurtekster heller ikke tælles med.
 • Det faglige indhold vægter tungest, men resumé samt stave- og formuleringsevne indgår modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse.
 • Bacheloropgaven skal skrives på engelsk.
 • Opgaven afleveres i Digital eksamen i pdf-format.
 • Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist.

Øvrige krav til selve afleveringen

 • På forsiden skrives: Opgavens titel, den/de studerendes navn, studienr. og vejleders navn.
 • Se dato etc. for afleveringen under Eksamen i højre kolonne.
 • Bachelorprojekt - side 2 skal du udfylde og indføje som side 2 i din opgave. Med denne side, bekræfter du, at dit projekt har det rette format, det rette sideantal, samt hvem der har skrevet opgaven. 
 • Til orientering kan du her se din vejleders vejledning ift. bacheloropgaven.

Individuelt projekt

Efter aftale med en vejleder (fortrinsvis fra Biomedicin og Folkesundhed) er det muligt at lave et individuelt bachelorprojekt uden mulighed for at følge undervisning - se vejledning og ansøgningsskema her. 

Forhåndsgodkendelse til individuelt projekt skal være opnået senest 5. maj for efterårssemesteret og 5. november for forårssemesteret. Af hensyn til arbejdet med sagsbehandling og godkendelse af ansøgningerne, skal alle ansøgninger om individuelt projekt være indsendt tre arbejdsdage før sidste frist for godkendelse.
Det er i forårssem. 2020: den 1. maj  - I tilfælde af at ansøgningen ikke umiddelbart kan godkendes, får du selvfølgelig mulighed for genindsendelse og genbehandling selvom tidsfristen skulle være overskredet.

Opnår du ikke forhåndsgodkendelsen inden fristen, skal du sørge for at prioritere bacheloremnerne i perioderne 1.-5. maj/1.-5. november. Har du ikke prioriteret, bliver du tildelt emne, hvor der er plads.

1.-5. maj / 1.-5. november er undervisningstilmeldingsperioderne på hele AU.

Bachelorprojekt som fjernstudie

Hvis du rejser ud på enten 5. eller 6. semester på din bachelor, bytter du ofte rundt på semesterrækkefølgen, og det kan betyde, at du skal skrive din bachelor som fjernstudie.

Hvis du vælger fjernstudium, skal du skrive et individuelt bachelorprojekt. Du skal derfor søge om forhåndsgodkendelse hertil, hvor du selv finder emne og vejleder – se vejledning og ansøgningsskema her

Du skal skrive din bacheloropgave ved en AU-vejleder, og aflevering og eksamination foregår gennem AU. Du har ikke krav på særlige hensyn, når du skriver din bacheloropgave som fjernstudium.

Da bachelorprojektet altså skal aflægges ved AU, skal du også være opmærksom på, at faget ikke tæller med i en eventuel opgørelse over, hvor mange point du læser i udlandet. Det er relevant, hvis det udenlandske universitet har et minimumskrav ift. antal point, du skal læse under dit ophold.

Forskningsår og bachelorprojekt

Hvis du tager et forskningsår, men endnu ikke har afsluttet bachelordelen, er det muligt at aflevere bacheloropgaven samtidig med forskningsårsrapporten - altså med udgangspunkt i forskningsåret.

For at dette kan styres administrativt, skal du indhente en forhåndsgodkendelse til individuelt projekt. Samme skema og samme frister  - se ovenfor.

Opgaven skal opfylde de ovenfor nævnte krav til bacheloropgaven. Kontakt evt. HE Studier, Ulla Schmidt, us@au.dk,  87168367.

Omprøve/reeksamen

Til studerende:
Består du ikke dit 1. prøveforsøg på bacheloropgaven skal du selv tilmelde dig  hhv. 2. og 3. prøveforsøg, som du frit kan placere inden for din maksimale studietid .  

Kontakt din vejleder
Består du ikke din bacheloropgave, skal du selv genoptage kontakten til din vejleder, når du tilmelder dig igen mhp. udarbejdelse og godkendelse af en ny opgaveformulering inden for samme emnekreds. Såfremt du skriver en individuel eksperimentel bacheloropgave, vil det være den samme opgaveformulering der gælder ved både 1., 2. og 3. prøveforsøg. Det er dit eget ansvar at tage kontakt til vejleder i tilstrækkelig god tid ift.  afleveringsfristen.

Tilmelding til bachelorprojektet er bindende. Det er således ikke muligt at skifte emnekreds eller vejleder, efter tilmeldt bachelorprojekt. Den studerende skal altså aflægge alle tre prøveforsøg inden for samme emne og underemne og med samme vejleder, som ved tilmelding til 1. prøveforsøg. Dette uanset om man udebliver fra eksamen eller ikke består, og uanset hvornår man vælger at placere sit 2. og 3. prøveforsøg.

Vejledning ved omprøve
Ved omprøve i forbindelse med hhv. 2. og 3. prøveforsøg kan den studerende forvente maksimalt 1. times konsultation. Denne time omfatter face-to-face-vejledning, vejledning pr. email, via Skype m.m. Denne time omfatter ligeledes den tid, vejleder skal bruge på at forberede sig til konsultationen.
Dette er uanset årsagen til, at man ikke er bestået. Hvis vejleder ønsker at give yderligere vejledning, er dette tilladt, men den studerende kan ikke forvente mere end en times konsultation som beskrevet ovenfor.

Tilmelding
Du tilmelder dig 2. /3. prøveforsøg ved at sende en mail til HE Studier, Ulla Schmidt, us@au.dk.

Sygdom
Bliver du syg til eksamen, så du ikke kan aflevere til fristen, har du mulighed for at søge dispensation til at blive afmeldt eksamen. Det gør du via mitstudie.au.dk. Du skal huske at vedlægge dokumentation for din sygdom. Det vil bero på en individuel vurdering, om omfanget af sygdommen kan begrunde en afmelding af eksamen. Såfremt dispensation gives, er proceduren herefter som beskrevet ovenfor og kræver ny opgaveformulering og tilmelding til prøven, næste gang den udbydes.

Eksamen sommer 2020

Aflevering  af bachelorprojekt:

Link til Digital Eksamen - her logger du ind og her  finder du svar på evt. spørgsmål  - bl.a. hvordan du afleverer i grupper.

Afleveringsfrist for bachelorprojektet foråret 2020

Tirsdag den 02. juni  kl. 12.00

Kontaktperson: Ulla Schmidt - us@au.dk -tlf. 87168367

Karakterfrist: 22. juni  kl. 23.59

Reeksamen - sommer 2020

Afleveringsfrist ved reeksamen: Mandag den 03. august kl. 12.00 (i Digital eksamen).

Karakterfrist vedr. reeksamen:  24. august  kl. 23.59.

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

BA projekt ifm. ny studieordning

Ifm. den nye studieordning fra E20 bliver BA-projektet flyttet fra 6. til 5. semester.

Du kan læse mere her omkring konsekvenserne i F21 for hhv. 5. og 6. semester: