Information til censor vedr. specialeopgaven på medicinstudiet

Praktiske oplysninger omkring bedømmelse af specialeopgaven

specialet på medicinstudiet afleveres i platformen Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/.


Censor logger sig på med NemID og får på denne måde adgang til de aftalte opgaver. Bedømmelsen sker også i Digital Eksamen, når censor er blevet enig med eksaminator/vejleder om karakteren. Ved indgangen til platformen findes god og grundig vejledning for bedømmere.

Censors forpligtelser

Censors forpligtelser ved bedømmelse af specialeopgaven fremgår af eksamensbekendtgørelsens §60 og §61:

§ 60. Censor skal påse,

 1. at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning,
 2. at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
 3. at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen.

§ 61. En censor skal

 1. virke som censor ved uddannelsens eller det centrale fags eksterne prøver, jf. § 20, stk. 3,
 2. rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens eller det centrale fags og undervisningens mål,
 3. ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet, og
 4. medvirke ved behandling af klager og anker over prøver, jf. § 35, stk. 2, § 37, stk. 2, og § 39, stk. 2.

Stk. 2. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i § 60, ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, afgiver censor indberetning herom til universitetet med kopi til censorformandskabet.

Eksamensbekendtgørelsen kan i sin helhed findes på følgende link: http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/56/2010-au9

Formål og krav til specialeopgaven - samt LINKS til informationerne

I eksamensbekendtgørelsen refereres til mål og krav fastsat i studieordningen. For specialet vedrører dette Studieordningen for Kandidatuddannelsen i Medicin, Aarhus Universitet (2020). Uddrag herfra vedrørende specialet findes i Kursuskataloget . 

Studieordningen kan i sin helhed findes på følgende link. - OBS Specialet ligger på 4. semester i studieordningen - på dette semester er der sat 5 uger af til opgaven.

Se endvidere information om specialet på Studieportalen

Censorafregning

Censor honoreres med  2,5 timer pr. studerende (+ 30 min. pr. ekstra studerende ved gruppeaflevering).

Censorafregning vedr. specialeopgaven på medicin:  sker automatisk via systemudtræk fra Digital Eksamen (og IKKE Censor-IT) 

  • Forventede dispositionsdatoer ved færdigtastning af resultat senest den 1. i måneden:
   • Vintereksaminer: Ultimo november, ultimo februar og ultimo marts.
   • Sommereksaminer: Ultimo maj, medio juli (færdigtastet sen. 22/6) og ultimo september.

   

Læs mere om information til censorer her.

Kontaktpersoner

Faglige spørgsmål
Per Höllsberg
Studieleder for medicin
e-mail: ph@biomed.au.dk
tlf. 871 67847


Administrative spørgsmål
Ulla Schmidt
Uddannelsesadministrator
e-mail: us@au.dk  
tlf. 871 68367